Türkmenistanyň auditorlaryna we auditorçylyk guramalaryna

Türkmenistanyň Maliýe ministrligi ozal berlen auditoryň hünär derejeli şahadatnamasynyň hereket edýän möhletini uzaltmak boýunça auditorlaryň arzalaryna laýyklykda Auditoryň hünär derejeli şahadatnamasyny almak üçin dalaşgärleriň hünär synagyny geçirmek boýunça Topar tarapyndan gaýtadan hünär synaglarynyň Ministrligiň binasynda tapgyrlaýyn we yzygiderli geçirilýändigini auditorlaryň we beýleki gyzyklanýan taraplaryň dykgatyna ýetirýär.

Şeýle hem, ätiýaçlandyryş guramalarynyň auditi, karz edaralarynyň we bank işiniň auditi, gymmatly kagyzlar bazarynyň hünärli gatnaşyjylarynyň auditi boýunça hünär synaglarynyň geçirilýändigini hem-de bu ugurlar boýunça ygtyýarnamalaryň berilýändigini isleg bildirýän auditorlaryň we beýleki gyzyklanýan taraplaryň dykgatyna ýetirýär.

Hünär synaglarynda buhgalterçilik hasaba alnyşy we maliýe hasabatlylygy, maliýe hasabatlylygynyň milli we halkara standartlary, hojalyk işiniň seljermesi, auditiň milli standartlary, auditorçylyk, salgyt, gymmatly kagyzlar bazary, paýdarlar jemgyýetleri, jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek, bank we ätiýaçlandyryş hakynda Türkmenistanyň kanunçylygy, esasan hem täze kabul edilen kanunçylyklar hökmany dersler we ugurlar hasaplanylýar. Şoňa laýyklykda auditorlara bu ugurlar boýunça taýýarlanmak maslahat berilýär.

Адрес министерства

 744028, Туркменистан,
   г. Ашгабат, пр. Арчабил, 156.

 Тел: (993 12) 39-45-05

 Факс: (993 12) 98-21-35

 Почта: omeft@online.tm