habarlar

Ýylyň iň ökde ykdysatçysy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda ýokary ösüşler gazanylýar. Berkarar Watanymyzyň ykdysady taýdan ösen dünýä döwletleriniň hatarynda mynasyp ornuny yzygiderli pugtalandyrmakda hormatly Prezidentimiziň alyp barýan köp ugurly syýasatyny durmuşa geçirmek işine döwletimiziň beýleki ulgamlary bilen deň derejede, ýurdumyzyň ykdysady toplumynyň işgärleri hem saldamly goşant goşýarlar.

Türkmenistanyň auditorlaryna we auditorçylyk guramalaryna

Häzirki wagtda Hormatly Prezidentimiziň kanunçylyk namalaryny öňdebaryjy tejribeden ugur almak bilen döwrebaplaşdyrmak we olary umumy ykrar edilen halkara talaplaryna laýyk getirmek boýunça öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek maksady bilen, ýurdumyzda kanunçylyk namalaryny kämilleşdirmek we täze kanunlary kabul etmek boýunça yzygiderli işleriň alnyp barylýar.

Pages

Subscribe to RSS - habarlar