Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş (23.06.2017)

1 LOT № 6.
Döwlet serhediniň ygtybarly goragyny üpjün etmek üçin gullugyň hajatlary üçin zerur gerek bolan enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

2 LOT № 9.
Jaý ulanyş bölümine degişli ot söndürijiler toplumyny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

3 LOT № 11.
Harby bölümlere gerek bolan ýangyç - çalgy ýag bölümçesine degişli çalgy ýaglary we tehniki enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

4 LOT № 15.
Döwlet serhediniň ygtybarly goragyny üpjün etmek üçin gullugyň hajatlary üçin gerek bolan enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

5 LOT № 16.
Zerur bolan elektrik enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Energetika ministrligi.

6 LOT № 21.
Akkumulýatorlary we awtoulagyň tekerlerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Jemagat Hojalyk ministrligi.

7 LOT № 22.
Harby gullukçylara gerek bolan emläkleri we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

8 LOT № 24.
Kir ýuwyjy tozy satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

9 LOT № 25.
Hazar deňziniň kenarlarynda ornaşdyrylan häzirki zaman awtomatik usulda işleýän deňiz gidrometeorologiýa beketleriniň (buýlaryň) üznüksiz işini dowam etdirmek maksady bilen, ätiýaçlyk şaýlary satyn almak we tehniki hyzmat ediş çärelerini, barlag we bejeriş işlerini geçirmek.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Gidrometeorologiýa baradaky milli komiteti.

10 LOT № 26.
Balkan welaýat Gidrometeorologiýa merkeziniň Türkmenbaşy aerologik sondirleýji bekedinde ulanylýan esbaplary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Gidrometeorologiýa baradaky milli komiteti.

11 LOT № 37.
Saglygy goraýyş awtoulaglary kärhanasynyň hasabynda duran "Mersedes-Benz Sprinter 214-224-324-524" kysymly ýöriteleşdirilen tiz kömek awtoulaglary üçin awtotigirleri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagat ministrligi.

12 LOT № 38.
Saglygy goraýyş awtoulaglary kärhanasynyň awtoulaglary üçin motor ýagyny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagat ministrligi.

13 LOT № 41.
Elektrik enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Energetika ministrligi.

14 LOT № 45.
Ahalteke atlaryna zerur gerek bolan ot-iýmlerini satyn almak.
Satyn alyjy: "Türkmen atlary" döwlet birleşigi.

15 LOT № 46.
Saglygy goraýyş Anyklaýyş merkeziniň ýyladyş ulgamy üçin gaztehnikaly bug gazanyny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

16 LOT № 54.
Enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

17 LOT № 57.
Hojalyk we elektrik esbaplary, awtoulaglaryň ätiýaçlyk şaýlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri Işler ministrligi.

18 LOT № 60.
Kir ýuwyjy tozy we ýarym ýüň ýorgany satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

19 LOT № 61.
Suwuk görnüşli gap-gaç ýuwyjy serişdeleri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

20 LOT № 62.
"Awaza" Milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän, kuwwatlylygy bir gije-gündiziň dowamynda 35 000 mᶟ bolan deňiz suwyny süýjediji desgasyny durnukly we bökdençsiz işletmek maksady bilen, enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Jemagat hojalyk ministrligi.

21 LOT № 66.
Gulluk atlara gerek bolan arpa we ýorunja bedesini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

22 LOT № 67.
Gap-çanaklaryň, tehnologiki we sowadyjy enjamlaryň görnüşlerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

23 LOT № 68.
Kartrijleri we kartrijler üçin barabanlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş Müdirliginiň Hojalyk müdirligi.

24 LOT № 69.
Bir ülňüli eginbaşlaryna gerek bolýan harytlar we materiallary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Adalat ministrligi.

25 LOT № 71.
Gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

26 LOT № 72.
Gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

27 LOT № 76.
Mebelleri we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Bilim ministrligi.

28 LOT № 79.
Radio aragatnaşyk serişdeleri satyn almak.
Satyn alyjy: Тürkmenistanyň Içeri Işler ministrligi.

29 LOT № 80.
Suw sorujy enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrligi.

Bäsleşik 2017-nji ýylyň 23-nji iýunynda geçirilýär.
Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalar, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz:
Aşgabat ş., Arçabil şaýolynyň 156-njy jaýy.
Türkmenistanyň Maliýe ministrligi 43A otag tel. 39-43-10; 39-43-12