Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş (28.07.2017)

1 LOT № 38.
Saglygy goraýyş awtoulaglary kärhanasynyň awtoulaglary üçin motor ýagyny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagat ministrligi.

2 LOT № 46.
Saglygy goraýyş Anyklaýyş merkeziniň ýyladyş ulgamy üçin gaztehnikaly bug gazanyny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

3 LOT № 57.
Hojalyk we elektrik esbaplary, awtoulaglaryň ätiýaçlyk şaýlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri Işler ministrligi.

4 LOT № 60.
Kir ýuwyjy tozy we ýarym ýüň ýorgany satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

5 LOT № 61.
Suwuk görnüşli gap-gaç ýuwyjy serişdeleri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

6 LOT № 66.
Gulluk atlara gerek bolan arpa we ýorunja bedesini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

7 LOT № 67.
Gap-çanaklaryň, tehnologiki we sowadyjy enjamlaryň görnüşlerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

8 LOT № 68.
Kartrijleri we kartrijler üçin barabanlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş Müdirliginiň Hojalyk müdirligi.

9 LOT № 71.
Gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

10 LOT № 72.
Gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

11 LOT № 76.
Mebelleri we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Bilim ministrligi.

Bäsleşik 2017-nji ýylyň 28-nji iýulynda geçirilýär.
Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalar, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz:
Aşgabat ş., Arçabil şaýolynyň 156-njy jaýy.
Türkmenistanyň Maliýe ministrligi 43A otag tel. 39-43-10; 39-43-12