Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş (09.08.2017)

1 LOT № 77.
Suw sorujy enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Jemagat hojalyk ministrligi.

2 LOT №90.
Gyzgyn deformirlenen sepsiz polat we asbest turbalary, elektrotehniki we gözegçi ölçeýiş enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Jemagat hojalyk ministrligi.

3 LOT № 91.
Barlag-ölçeg esbaplary, suw sorujynyň salnigini, freon, çiller üçin "Ýork" kysymly ýaglary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Jemagat hojalyk ministrligi.

4 LOT № 92.
Ýylylyk üpjünçiligi Çiller we Ruftop desgalaryna hyzmat etmek.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Jemagat hojalyk ministrligi.

5 LOT № 93.
Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumynda hem-de Milli atly sport merkezinde ösdürilip ýetişdirilýän naýbaşy ahalteke atlaryna zerur gerek bolan ot-iýmleriniň ýyllyk göz öňünde tutylan möçberini satyn almak.
Satyn alyjy: "Türkmen atlary" döwlet birleşigi.

Bäsleşik 2017-nji ýylyň 9-njy awgustynda geçirilýär.
Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalar, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz:
Aşgabat ş., Arçabil şaýolynyň 156-njy jaýy.
Türkmenistanyň Maliýe ministrligi 43A otag tel. 39-43-10; 39-43-12