Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş (02.09.2017)

1 LOT № 104.
Mebelleri we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti.

2 LOT № 105.
Kompýuter programma üpjünçilini gurnamak,degişli elektron maksatnama üpjünçiligini döretmek we web sahypasyny täzeden döretmek satyn almak we işlerini geçirmek.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti.

3 LOT № 106.
Kompýuter enjamlaryny satyn alamak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti.

Bäsleşik 2017-nji ýylyň 02-nji sentýabrynda geçirilýär.
Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalar, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz:
Aşgabat ş., Arçabil şaýolynyň 156-njy jaýy.
Türkmenistanyň Maliýe ministrligi 43A otag tel. 39-43-10; 39-43-12