Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde 2018-nji ýylyň 22-nji iýunynda, 25-nji iýulynda hem-de 2018-nji ýylyň 28-nji awgustynda bolup geçen bäsleşikli söwdanyň (auksionyň) jemleri barada maglumat

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde 2018-nji ýylyň 22-nji iýunynda, 25-nji iýulynda hem-de 2018-nji ýylyň 28-nji awgustynda bolup geçen bäsleşikli söwdanyň (auksionyň) jemleri barada
MAGLUMAT


t/b Desganyň ady we ýerleşýän ýeri Ýüztut-malaryň sany Başlangyç bahasy,
manat
Satylan bahasy,
manat
Ýeňiji
1 Gökdepe etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň binalary, Gökdepe şäheriniň G.Seýitliýew köçesiniň 3-nji jaýy 2 436 477,00 698 357,00 Ý.Hudaýberdiýew
2 Awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýunça önümçilik birleşiginiň Balkan welaýat kärhanasynyň Türkmenbaşy awtoussahanasy, Türkmenbaşy şäheriniň Kenar şäherçesiniň Döwletli köçesiniň ugrunda 4 938 449,69 6 991 345,00 "Köpetdag-Lada" AGPJ
3 Awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýunça önümçilik birleşiginiň Gökdepe awtoussahanasy, Gökdepe şäheriniň Magtymguly şaýolunyň 49-njy jaýy 4 644 420,00 3 737 540,00 "Şadyýan gurluşyk" HK-y
4 Awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýunça önümçilik birleşiginiň Ruhabat awtoussahanasy, Türkmenabat şäheriniň Mukam köçesiniň 4-nji jaýy 7 323 273,00 1 584 013,00 A.Çaryýewa
5 Awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýunça önümçilik birleşiginiň Lebapt awtoussahanasy, Çärjew etrabynyň N. Gutlyýew adyndaky geňeşliginiň Ýokaryaryk obasynda ýerleşýär 3 3 88 518,00 274 365,00 K.Mametkulyýew
6 Awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýunça önümçilik birleşiginiň Lebap welaýat kärhanasy we Amul awtoussahanasy bilen bilelikde, Şabende köçesiniň 148-nji jaýy 2 1 775 701,00 2 841 101,00 "Güýçli akym" HK-y
7 “G.Atamyradowa” adyndaky tikin-trikotaž fabrigi, Duşak şäherçesiniň Merw köçesiniň 2-nji jaýy 2 1 048 142,36 1 362 275,00 "Bäşim Gandym" HK-y
8 Aşgabat çeper halyçylyk kärhanasyna degişli Tejen haly önümhanasy, Tejen şäheriniň D.Azady köçesiniň 62-nji jaýy 3 192 484,00 279 094,00 G.Atalyýewa
9 Awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýunça önümçilik birleşiginiň Jeýhun awtoussahanasy, Türkmenabat şäheriniň Omar Haýýam köçesiniň 30-njy jaýy 2 1 294 885,00 2 266 035,00 K.Halmyradow
10 "Ahalgurluşyk" önümçilik birleşiginiň 8-nji GGM-iň keramiki kerpiç sehi, Tejen etrabynyň Göniamaşa d/b-niň çäginde Tejen-Babadaýhan gara ýolunyň ugrunda ýerleşýär 3 240 219,00 420 369,00 “Geljege miras” HK-y
11 “Ahalgurluşyk” önümçilik birleşiginiň 6-njy Gurluşyk gurnama müdirliginiň keramiki kerpiç sehi, Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Gowşut obasynda ýerleşýär/td> 4 333 831,00 2 036 211,00 "Mynasyp Zamana" HJ-i
12 Awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýunça önümçilik birleşiginiň Bedew awtoussahanasy, Aşgabat şäheriniň Oraz Salyr köçesiniň 1-nji jaýy 3 4 317 728,00 16 623 173,00 "Timarly nesil"
13 Awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýunça önümçilik birleşiginiň Mary welaýat kärhanasy, Mary şäheriniň Baýramhan köçesiniň 7-nji jaýy 3 3 705 358,00 13 153 958,00 M.Çaryýew