TMweYM Germaniýada geçiriljek 4 hepdelik tejribe okuwlaryna dalaşgär seçip almak üçin söhbetdeşligi yglan edýär

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Ykdysadyýet we energetika Federal ministrligi bilen bilelikde ýurdumyzyň dolandyryş işgärleriniň hünärini ýokarlandyrmak boýunça okuw çäreleriniň 2019-njy ýyldaky tapgyryna gatnaşjak döwlete degişli bolmadyk taraplaryň arasyndan Germaniýada geçiriljek 4 hepdelik tejribe okuwlaryna dalaşgär seçip almak üçin söhbetdeşligi yglan edýär.


Söhbetdeşligiň geçirilýän wagty - 2019-njy ýylyň 9-11-nji aprel aralygynda. Okuwa diňleýjiler söhbetdeşlik esasynda kabul edilýär.
Ikitaraplaýyn söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen meýilnamalary taýýarlan dalaşgärlere Germaniýanyň dürli kärhanalarynda tejribe geçmek mümkinçiligi döredilýär. Dalaşgärler nemes, iňlis ýa-da rus dilleriniň haýsy hem bolsa birini ýeterlik derejede bilmelidirler.
Söhbetdeşlige gatnaşmak isleg bildirýänler 2019-njy ýylyň 31-nji martyna çenli zerur resminamalary kabul ediş toparyna tabşyrmaly.

Dalaşgärlere bildirilýän esasy talaplar:
1. Ýokary bilimli bolmaly.
2. Türkmenistanyň çäginde ýerleşýän edara gönüşindäki telekeçilik guramasynyň ýolbaşçysy, düzüm birliginiň ýolbaşçysy ýa-da hususy telekeçi bolmaly.
3. Dalaşgäriň azyndan 2 (iki) ýyl iş tejribesi bolmaly.

Ähli soraglar boýunça kabul ediş toparyna aşakdaky telefon belgileri boýunça ýüz tutup bilersiňiz: (99312) 39 45 72, (99312) 39 43 55.


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Ykdysadyýet we energetika federal ministrligi bilen bilelikde ýurdumyzyň dolandyryş işgärleriniň hünärini ýokarlandyrmak boýunça okuw çäreleriniň 2019-nji ýyldaky tapgyryna gatnaşjak döwlete degişli bolmadyk taraplaryň arasyndan Germaniýada geçiriljek 4 hepdelik tejribe okuwlaryna gatnaşmak üçin gerekli zerur resminamalaryň sanawy


1 Şahsy kagyz
2 Pasportyň nusgasy
3 Diplomyň nusgasy
4 Zähmet depderçäniň nusgasy
5 Patentiň nusgasy (telekeçiler üçin)
6 TSweTB-niň agzalyk kitapçasynyň nusgasy
7 Işleýän ýerinden hödürnama (edara görnüşli taraplar üçin)
8 2 sany 3x4 surat
9 Application Form 2018 V4 RU-ZA.PDF doldurylan elektron we çap edilen görnüşi
10 01 Datenschutzerkl__rung MP BMWi_RU (1).PDF doldurylan elektron we çap edilen görnüşi
11 02 Teilnahmebedingungen RU (1).PDF doldurylan elektron we çap edilen görnüşi
12 2 Kooperationsprojekt ru.docx- doldurylan elektron we çap edilen görnüşi
13 PowerPoint görmüşde taslamanyň pezintasiýasy