Bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş (25.03.2019)

1. LOT № 3.
Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň 737 belgilli ýapyk transformator bekedinden çykýan 0,4 kW-ly howa elektrik geçiriji ulgamynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

2. LOT № 4.
Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrap merkeziniň suw geçiriji ulgamlarynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

3. LOT № 5.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda (öňki Ahal welaýatynyň Derweze etraby) täze, döwrebap obany gurmak (2-nji etap daşarky we içerki inžener ulgamlary, desgalary, içki köçeleri, geçelgeleri we seýilgähleri gurmak) üçin enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

4. LOT № 6.
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň merkezi binasynyň we Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky harby institutynyň 1-nji okuw binasynyň liftlerinde tehniki hyzmatlaryny ýerine ýetirmek.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

5. LOT № 7.
Ot-iýimleri satyn almak.
Satyn alyjy: "Türkmen atlary" döwlet birleşigi.

6. LOT № 8.
Ot-iýimleri satyn almak.
Satyn alyjy: "Türkmen atlary" döwlet birleşigi.

7. LOT № 16.
Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň Çerkezli obasynda 240 orunlyk orta mekdep üçin gerek bolan harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

8. LOT № 17.
Balkan welaýatynyň Gumdag şäheriniň Magtymguly köçesinde 600 orunlyk orta mekdep üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

9. LOT № 18.
Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinde 1-nji Saglyk öýüniň bar bolan binasynyň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

10. LOT № 19.
Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň Galkynyş ýaşaýyş jaýlar toplumynyň lagym geçirijilerini jaýlara birikdiriji desgasyna gerek bolan gurluşyk harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

11. LOT № 20.
Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň Galkynyş ýaşaýyş jaýlar toplumynyň suw geçirijisiniň gurluşygyna (3-nji tapgyr) desgasyna gerek bolan gurluşyk harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

12. LOT № 21.
Balkan welaýatynyň Garabogaz şäheriniň Magtymguly, A.Nyýazow, Bitaraplyk, Garabogaz, Görogly, Oguzhan köçeleriniň lagym geçirijileriniň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

13. LOT № 22.
Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň köpugurly hassahanasynyň bar bolan binalarynyň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

14. LOT № 23.
Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň 1-nji etrapçasynda 7-nji mekdebiň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

15. LOT № 24.
Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň Gulmaç geňeşliginiň çäginde guruljak täze, döwrebap şäherçede Ýangyn howpsuzlygy bölüminiň edara binasynyň gurluşygyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

16. LOT № 29.
Lebap welaýatynyň "Farap awtoýollary" serhetýaka gümrük postunyň ýanyndaky awtoduralgada gurulýan binalar we desgalar üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet Gümrük gullugy.

17. LOT № 660.
Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň Agöýli geňeşliginiň Galaýer obasyna çenli awtomobil ýolunyň durkuny täzelemek işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

18. LOT № 897.
Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň (öňki Garabekewül etraby) Ärsarybaba geňeşliginiň Haryn obasynyň 90 orunlyk çagalar bagynyň daşky elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

19. LOT № 898.
Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Garabekewül şäherçesindäki 624 orunlyk orta mekdebiň daşky elektrik geçiriji ulgamlarynyň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

20. LOT № 973.
Baş üpjünçilik we tyl müdirliginiň zerurlygy üçin sowadyjy (kondisioner) şkafyny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

21. LOT № 1243.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň zerurlyklary üçin gerek bolan dürli görnüşli saz gurallaryny we oňa degişli enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

22. LOT № 1272.
Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň Ýagtylyk daýhan birleşiginden Durdy Gylyç adyndaky geňeşligine hem-de etrabyň Durdy Gylyç adyndaky geňeşliginden Yzmykşir geňeşligine çenli awtomobil ýolunyň durkuny täzelemek işleri üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

23. LOT № 1358.
Balkan welaýatynyň Serdar şäherindäki 1-nji orta mekdebiň durkuny täzelemek üçin gerek bolan harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

24. LOT № 1377.
Aşgabat şäheriniň günortasynda umumy meýdany 630 gektar bolan seýilgähi gurmak üçin gerek bolan harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

25. LOT № 1426.
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Täzeýol geňeşliginiň çägindäki täze, döwrebap şäherçesinde gurulýan 1-nji we 2-nji lagym sorujy desgasyndan Köneürgenç şäheriniň Dosçan şor şäherçesindäki lagym sorujy desgasyna çenli basyşly lagym geçirijisi işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

26. LOT № 1428.
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynda magistral suw eltijileriň (750m) gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

27. LOT № 1450.
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Täze ýol geňeşliginiň çägindäki täze, döwrebap şäherçesinde gurulýan 1-nji lagym sorujy desgasynyň gurluşyk - gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

28. LOT № 1457.
Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde gurulýan 6 sany 4 gatly 32 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň daşky inžener ulgamlary we abadanlaşdyryş işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

29. LOT № 1498.
Lebap welaýatynyň Darganata etrabynyň (öňki Birata) Birata şäherçesiniň 1-nji göteriminden täze ýokary şäherçe agyz suw ulgamynyň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

30. LOT № 1590.
Lebap welaýatynyň Garabekewül etrabynyň Zelili geňeşliginiň täze döwrebap obanyň dynç alyş (skwer) №2 meýdançasyny abadanlaşdyrmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

31. LOT № 1595.
Balkan welaýatynyň Awaza milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän "Jadyly kenar" oýun attraksionly seýilgähiň öňündäki aýlawly ýoluň merkezinde stellany gurmak üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

32. LOT № 1603.
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň binasynyň düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy.

33. LOT № 1607.
Mary welaýatynyň Zähmet geňeşliginiň Kiçilkälçe, Galkynyş, Buluçlyk obalarynda 10/0,4 kW elektrik geçirijiniň durkuny täzelemek, 160 kWa 1/5 belgili KTP-ni 250 kWa GKTP çalyşmak we goşmaça dört sany 250 KWA GKTP gurmak işleri üçin gerek gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

34. LOT № 1612.
Daşoguz welaýatynyň 320 orunlyk derňew gabawhana edarasynyň binalar we desgalar toplumynyň düýpli gurluşyk işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

35. LOT № 1615.
Balkan welaýatynyň Serdar şäherinde durky täzelenýän 1-nji orta mekdebiň gurluşygyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

36. LOT № 1616.
Balkan welaýatynyň Hazar şäheriniň elektrik üpjünçiligini gowulandyrmak üçin 6 kw ýapyk paýlaýjy gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

37. LOT № 1617.
Balkan welaýatynyň Hazar şäheriniň elektrik üpjünçiligini gowulandyrmak üçin Dagajykda elektrik üpjünçiligi üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

38. LOT № 1619.
Köpetdag etrap ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň ýaşalýan jaýlarynda (Parahat 2/1 jaý 18, Parahat 2/1 jaý 19, Andalyp köçe jaý 33/2) aýna çalyşmak işleri, ýaşaýyş jaýlaryň (Parahat 2/1 jaý 16) daş keşbini düýpli abatlamak işleri, ýaşaýyş jaýynyň (Oguzhan köçe jaý 82 (ÝJUM-26) ýerzemininde düýpli abatlamak işlerini geçirmek, Ýaşalýan jaýlaryň (Türkmenbaşy şaýoly jaý 63, Oguzhan köçe jaý 106) daş keşbini alkobon abatlamak işleri üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

39. LOT № 1620.
Aşgabat şäheriniň Parahat 7/3 ýaşaýyş toplumy gurmak (2,3,4,5,6 gurluşyk belgili) üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

40. LOT № 1621.
Aşgabat şäheriniň Parahat 7/3 ýaşaýyş toplumyny gurmak (25-nji gurluşyk belgili jaý) üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

41. LOT № 1622.
Aşgabat şäheriniň Parahat 7/1 ýaşaýyş jaýlar toplumynda 2-nji belgili 160 orunlyk çagalar bagyny gurmak üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

42. LOT № 1623.
Aşgabat şäheriniň 2070-nji (Tähran) köçesiniň durkuny täzelemek (1-nji tapgyr), Aşgabat şäheriniň 2070-nji (Tähran) köçäniň inžener ulgamlary bilen bilelikde durkuny täzelemek (2-nji tapgyr) üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

43. LOT № 1628.
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Täzeýol geňeşliginiň çäginde täze, döwrebap şäherçesine barýan ýoluň ugrunda "Han Ýap" kanalyny hem-de zeý kanalyny kesip geçýän köprüleriň gurluşyk-gurnama işleri üçin dürli görnüşdäki gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

44. LOT № 1630.
Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynda 7 sany dik guýulary gazmak we enjamlaşdyrmak (5 sany dik guýy) üçin dürli görnüşdäki gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

45. LOT № 1632.
Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Diýar geňeşliginiň "Aýakketli" obasynyň ýaşaýyş jaýlarynyň elektrik geçiriji howa ulgamynyň gurluşygy üçin dürli görnüşdäki harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

46. LOT № 1633.
Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynda kuwwatlylygy bir gije-gündizde 40 000m³ agyz suw arassalaýjy desganyň gurluşygy üçin dürli görnüşdäki gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

47. LOT № 1634.
Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýoly we A.Nowaýy köçesiniň kesişmesiniň günorta-günbatar tarapynda sport meýdançalaryny gurmak üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

48. LOT № 1635.
Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň çäginde Kemine köçesiniň durkuny täzelemek (üçünji bölek) üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

49. LOT № 1636.
Aşgabat şäheriniň Parahat 7 ýaşaýyş toplumynda awtomobil ýollaryny gurmak üçin gerek bolan harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

50. LOT № 1637.
Aşagabat şäheriniň Köşi ýaşaýyş jaý toplumynyň günbataryndaky 68 sany ýaşaýyş jaý toplumynda 2-nji belgili 720 orunlyk mekdebi gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

51. LOT № 1638.
Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Azatlyk şäherçesinde täze gurulan Halkara howa menziline barýan ýoluň ugrunda gurulan 22 sany 4 gatly 40 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň daşky inžener ulgamlarynyň we abadanlaşdyrmak (teplotrassa) işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

52. LOT № 1641.
Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Gowşut geňeşliginiň Parahat daýhan birleşiginiň suw üpjünçilik ulgamynyň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

53. LOT № 1642.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda (öňki Ahal welaýatynyň Derweze etraby) Täze zaman obasynyň awtomobil duralgasynyň gurluşygy (hiňňildikli seýilgähiniň gapdalyndan) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

54. LOT № 1643.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda (öňki Ahal welaýatynyň Derweze etraby) Täze obasyna barýan awtomobil ýolunyň gurluşygy üçin harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

55. LOT № 1644.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda (öňki Ahal welaýatynyň Derweze etraby) Täze zaman obasynyň awtomobil duralgasynyň gurluşygy (amfiteatry seýilgahiniň gapdalyndan) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

56. LOT № 1645.
Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda bir gije-gündizde 30000 m³ bolan suw arassalaýjy desgasynyň işine gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

57. LOT № 1646.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda (öňki Ahal welaýatynyň Derweze etraby) Täze obasyndaky awtomobil ýolunyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

58. LOT № 1650.
Mary welaýatynyň Oguzhan etrabynyň Altyn Asyr geňeşliginde 10/0,4 kW elektrik geçirijisiniň gurmak üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

59. LOT № 1651.
Mary welaýatynyň Baýramaly şäheriniň 10-njy jaý toplumynda gurulýan ipoteka ýaşaýyş jaýlarynyň daşky elektrik geçirijini gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

60. LOT № 1654.
Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň Mollanepes geňeşliginiň Watan obasynyň elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin dürli görnüşdäki gurluşyk harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

61. LOT № 1658.
Aşgabat şäheriniň "Saglyk ýolunyň" (8 km) daşky elektrik geçiriji ulgamlarynyň durkuny täzelemek üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

62. LOT № 1659.
Jaýlaryň girelgelerini düýpli abatlamak, Ýaşaýyş jaýlaryň daş keşbini düýpli abatlamak işleri, Ýaşaýyş jaýlaryň howly tarapyny düýpli abatlamak, Ýaşaýyş jaýlaryň üçeginde düýpli abatlamak işleri üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

Bäsleşik 2019-njy ýylyň 25-nji martynda geçirilýär.
Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalar, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz:
Aşgabat ş., Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy.Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, 49A otag. tel. 39-46-32; 39-46-38.