Türkmenistan we Belarus milli ykdysadyýetleriň özara baglanyşygyny görkezýärler

Şu gün, türkmen döwletiniň taryhyndaky şanly senäniň – ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 20 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda paýtagtymyzdaky Sergi köşgünde Türkmenistanyň we Belarus Respublikasynyň önümleriniň sergi-ýarmarkasy öz işine başlady. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Belarus Respublikasynyň Söwda-senagat edarasy bilen bileleikde guran ýarmarkasynda iki dostlukly ýurduň milli ykdysadyýetlerinňi esasy pudaklarynyň kärhanalarynda öndürilýänharytlaryň köp görnüşleri hödürlenilýär.

Sergi-ýarmarkanyň açylyş dabarasyna Türkmenistanyň Hökümetiniň agzalary, Mejlisiň ýolbaşçylary, esasy ministrlikleriň we pudak edaralarynyň birnäçesiniň, Türkmenistanyň hem-de Belarusuň telekeçilik düzümleriniň wekilleri, ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň baştutanlary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri hem-de köpsanly aşgabatlylar we paýtagtymyzyň myhmanlary gatnaşdylar.

Ýygnananlar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň we Belarus Respublikasynyň önümleriniň sergi-ýarmarkasyna gatnaşyjylara iberen Gutlagyny üns bilen diňlediler. Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, Türkmenistanyň we Belarus Respublikasynyň önümleriniň sergi-ýarmarkasynyň Garaşsyz Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 20 ýyllyk baýramynyň bellenilýän günlerine gabat gelmegi çuň many-mazmuna eýedir. Bitaraplyk we parahatçylyk ýylynda bu sergi-ýarmarkasynyň guralmagy iki dostlukly halkyň arasyndaky gatnaşyklary giňeltmäge hem-de çuňlaşdyrmaga gönükdirilendir.

Ozal habar berlişi ýaly, düýn Aşgabatda ýokary derejedäki türkmen-belarus gepleşikleri üstünlikli geçirildi. Bu gepleşikler iki dostlukly ýurduň netijeli döwletara gatnaşyklaryny ösdürmäge hem-de pugtalandyrmaga çalyşýandygyny tassyklady. Şu gün türkmen paýtagtyna dowam edýän saparynyň maksatnamasynyň çäklerinde Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Sergi köşgüne baryp gördi. Munuň özi ikitaraplaýyn söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň netieli şertleriniň biri hökmünde şu sergi-ýarmarkasynyň ähmiýetini nygtady. Sergi bilen tanyşlygyň barşynda dostlukly ýurduň Lideri belarus tarapynyň Türkmenistan bilen hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly ähmiýet berýändigini belläp, şu sergi-ýarmarkanyň bilelikdäki ykdysady taslamalaryň durmuşa geçirilmegine, tejribe hem-de döwrebap tehnologiýalaryň alşylmagyna täze kuwwatly itergi berjekdigine ynam bildirdi.

Sergi köşgünde Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Älem içre at gezer” atly kitabynyň belarus dilinde neşir edilen nusgasy gowşuryldy. Bu kitap “Zwezda” neşirýat öýi tarapyndan belarus diline terjime edildi we “Poligrafkombinat imeni Ý.Kolosa” açyk paýdarlar jemgyýeti tarapyndan neşir edildi. Şunda türkmen Lideriniň eseriniň belarus neşiriniň iki ýurduň we halklaryň arasyndaky ýylsaýyn berkeýän dostluk gatnaşyklarynyň ýene-de bir aýdyň nyşany boup durýandygy bellenildi.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Baştutanynyň türkmen, hytaý, iňlis, rus, nemes, fransuz, türk we dünýäniň beýleki dillerinde köpçülikleýin neşir edilen eseri eýýäm daşary ýurtly okyjylaryň millionlarçasynyň ýankitabyna öwrülip, olara türkmen halkynyň medeni mirasy onuň baý taryhy hem-de häzirki durmuşy bilen ýakyndan tanyşmaga mümkinçilik berdi.

Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko şu gün Olimpiýa şäherjigine hem baryp gördi. 2017-nji ýylda ol Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçiriljek ýerine öwrüler. Belent mertebeli myhman bu taslamanyň möçberine hem-de durmuşa geçirilişiniň barşyna haýran galýandygyny aýdyp, bu ägirt uly sport toplumynyň Türkmenistanyň buýsanjyna dünýäniň ähli künjeklerinden, şol sanda Belarusdan köpsanly türgenleriň we janköýerleriň iň gelim-gidimli ýerine öwrüljekdigini, öňümizdäki V Aziýa oýunlarynyň türkmen döwletine halkara derejesindäki uly sport ýaryşlaryny guramaga ukyply ýurt hökmünde dünýäniň sport giňişliginde mynasyp orun eýelemäge mümkinçilik berjekdigini belledi.

Sergi-ýarmarka meselesi baradaky gürrüňi dowam edip, onuň mowzuklaýyn bölümlerinde türkmen we belarus ykdysadyýetleriniň ähli pudaklarynyň öndürýän önümleriniň köp görnüşleriniň görkezilýändigini bellemelidiris.

Belarus Respublikasynyň döwlet düzümleriniň, kärhanalarynyň, hususy kompaniýalarynyň 110-dan gowragy bu ýerde öz önümlerini hödürleýärler.

Belarus Respublikasynyň et-süýt senagatynyň iri kärhanalary azyk harytlarynyň uly sanawyny teklip edýärler. Olaryň hatarynda Lidskiý süýt-konserwa kombinaty, “Belowežskiýe syry” bilelikdäki açyk paýdarlar jemgyýeti, “Molodeçenskiý pişşewoý kombinat” kärhanasy, “Glubokskiý moloçno-konserwnyý kombinat” açyk paýdarlar jemgyýeti, “Sawuşkin produkt” açyk paýdarlar jemgyýeti, “Babuşkina krynka” açyk paýdarlar jemgyýeti, “Mogilewhleboprodukt” açyk paýdarlar jemgyýeti, “Inko-Fud” jogapkärçiligi çäkli jemgyýeti, “Berezowskiý mýasokombinat” açyk paýdarlar jemgyýeti we beýlekiler bar.

“Santo Bremor” jogapkärçiligi çäkli jemgyýetiniň, “Belryba” açyk paýdarlar jemgyýetiniň pawilonlary hem önümleriniň köpdürlüligi bilen tapawutlanýar. Bu kärhanalar, esasan hem, balygy gaýtadan işlemek bilen meşgullanýarlar.

“Kommunarka” bilelikdäki açyk paýdarlar jemgyýeti, “Krasnyý pişşewik” açyk paýdarlar jemgyýeti, “Spartak” açyk paýdarlar jemgyýeti, “Konditerskaýa fabrika “Slodyç” açyk paýdarlar jemgyýeti, “Buloçno-konditerskaýa fabrika “Domoçaý” açyk paýdarlar jemgyýeti we beýlekiler süýji naz-nygmatlaryň köp görnüşlerini – süýjüleri, zefir, halwa, pastila, marmelad, şokolad, köke, wafli we beýleki önümleri hödürleýärler. Olaryň önümleriniň köpdürlüligi sergi-ýarmarkasyna gelýän islendik adamy haýran galdyryp biler. Bu iri kärhanalar eýýäm uzak ýyllaryň dowamynda Belarus Respubilkasynyň üýji-köke bazarynda öňdäki orunlary eýeläp gelýärler.

Çagalar iýmiti üçin gury süýt önümlerini öndürýän “Bellakt” açyk paýdarlar jemgyýeti hem sergi-ýarmarkada öz önümlerini hödürleýär.

“Brestgazoapparat” açyk paýdarlar jemgyýetiniň pawilonlary hem sergä gelýänleriň ünsüni özüne çekýär. Bu holding GEFEST kysymly gaz, gazelektrik enjamlaryny, elektrik plitalaryny hem-de howa arassalaýjy tehnikany öndürmek bilen meşgullanýar.

Maşyngurluşygy Belarus Respublikasynyň ykdysadyýetiniň möhüm pudaklarynyň biridir. Türkmenistana iberilýän Belarus tehnikalarynyň, maşynlarynyň, şinalarynyň hem-de dürli maksatly enjamlarynyň sanawy ýylsaýyn giňelýär we artýar. Şu sergide Belarusyň meşhur maşyngurluşyk kärhanalary wekilçilik edýärler. Olar uly ýük göterýän “BelAZ” awtoulaglaryny, “Belarus” traktorlaryny, “MAZ” ýük awtoulaglaryny, “Belşina” şinalaryny öndürýärler. Bu ýerde “Gomselmaş” açyk paýdarlar jemgyýetiniň hem-de Gomeliň wagon abatlaýjy zawodynyň işi bilen tanyşmak bolýar. Olar öz önümleriniň daşary ýurtlara iberilýän ugurlaryny barha giňeldýärler.

Gurluşyk serişdelerini öndürmek belarus ykdysadyýetiniň esasy pudaklarynyň biri bolup durýar. Sergi-ýarmarkada bu pudaga Belarus Respublikasynyň Arhitektura we gurluşyk ministrligi, şeýle hem degişli kärhanalaryň ençemesi öz önümleri bilen wekilçilik edýärler.

Agaçlaryň gymmatly görnüşlerinden gapylaryň, parketleriň we plintuslaryň dürli görnüşlerini öndürýän kärhanalaryň önümleri hem giňden görkezilýär. Belarus Respubilkasynyň agajy gaýtadan işleýän esasy kärhanalary – “Gomeldrew” açyk paýdarlar jemgyýeti, “Minskmebel” açyk paýdarlar jemgyýeti hem öz önümlerini görkezýärler. Olar ekologiýa taýdan arassa serişdeleri we ýokary hilli enjamlary ulanmak bilen mebelleriň dürli görnüşlerini öndürýärler.

Mälim bolşy ýaly, Belarus Respublikasynda eksport ugurly ýeňil senagatynyň kärhanalarynyň 500-e golaýy bar. “Orşanskiý lnokombinat” kärhanasy, “Lenta” açyk paýdarlar jemgyýeti, “Milawisa” açyk paýdarlar jemgyýeti, “Komintern” açyk paýdarlar jemgyýeti we beýleki kärhanalar köp ýyllaryň dowamynda öz önümlerini daşary ýurtlara iberýärler.

Türkmenistanyň döwlet we hususy önüm öndürijileriniň 80-den gowragy ýurdumyzda öndürilýän harytlaryň köp görnüşlerini görkezdiler. Bu harytlar daşary ýurtlarda öndürilýän önümler bilen mynasyp bäsleşip bilýär. Hödürlenen harytlaryň sanawynda eksport ugurly önümler – trikotaž we jinsi matalary, dürli taýýar tikin hem-de dokma önümleri, türkmen halylary, himiýa senagatnyň we beýleki pudaklaryň önümleri aýratyn orun eýeleýär.

Sergä gatnaşýanlaryň hatarynda Türkmenistanyň Sagylygy goraýyş we dermoan senagaty ministrliginiň önümçilik edaralary hem bar. Olar derman serişdelerini, bejeriş – naharhana suwlaryny, bejeriş palçygyny we deňiz duzuny, ýod taýajyklaryny hem-de ýod galamlaryny we beýleki önümleri öndürýärler. Türkmenistanyň çäginde ösýän dermanlyk ösümlikleriň esasynda öndürilýän melhemlik çaýlar hem sergi-ýarmarka gelýänleriň ünsüni çekýär.

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyk ministrligi, Döwlet azyk senagaty birleşigi, “Türkmengallaönümleri” döwlet birleşigi sergi-ýarmarkasynda et, süýt, süýji-köke, çörek-bulka önümlerini, içgileri, obasenagat toplumynyň harytlaryny hödürleýärler.

Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň ekspozisiýasy hem sergi-ýarmarka gatnaşyjylarda uly gyzyklanma döretdi. Bu ýere gelenlere häzirki wagtda ýurdumyzda syýahatçylyk ulgamyny ösdürmek boýunça taslamalar, şol sanda Hazar deňziniň kenarynda dünýä derejesindäki şypahanany - "Awaza" milli syýahatçylyk zolagyny döretmek boýunça taslamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilişi bilen ýakyndan tanyşmaga mümkinçilik döredildi. Bu ýerde ýurdumyzyň çäginde ýerleşen täsin taryhy-medeni we tebigy ýadygärlikler barada maglumat alyp bolýar.

Serginiň çäklerinde ýurdumyzyň hem-de Belarusyň ykdysadyýetleriniň dürli pudaklarynyň edaralarynyň hünärmenleriniň, iki ýurduň döwlet senagat kärhanalarynyň we işewürler toparlarynyň wekilleriniň duşuşygy geçirildi. Ýurdumyzyň öňden gelýän hem-de geljekki hyzmatdaşlary ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmek boýunça pikir we tejribe alyşdylar.

Şu sergi-ýarmarkasynda pawilonlaryň uly bölegi ykdysadyýetiň döwlete degişli bolmadyk kärhanalaryna berildi. Bu ýerde görkezilen harytlaryň ählisi ýokary hilliligi hem-de diňe ekologiýa taýdan arassa çig maldan öndürilendigi bilen tapawutlanýar. Bu önümleriň ählisi halkara bäsleşiklerinde köpsanly baýraklara mynasyp boldular.

Sergi-ýarmarkasy üç günläp, 13-nji dekabra çenli dowam eder.

TDH