Ýurdumyzyň ykdysady kuwwaty—halkyň abadançylygynyň ygtybarly binýady

03.08.2016
Ilatyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmagy meýilleşdirmek hem-de ulgamlaýyn esasda üstünlik bilen ýyl-ýyldan yzygiderli ýokarlandyrmagy diňe ykdysady taýdan kuwwatly döwlet amala aşyrýar. Türkmenistan häzirki wagtda şeýle kuwwata eýedigini aýdyň görkezmek bilen, geljekde hem ilatyň girdejisini durnukly ýagdaýda artdyrmagy göz öňünde tutýar.Ilatyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmagy meýilleşdirmek hem-de ulgamlaýyn esasda üstünlik bilen ýyl-ýyldan yzygiderli ýokarlandyrmagy diňe ykdysady taýdan kuwwatly döwlet amala aşyrýar. Türkmenistan häzirki wagtda şeýle kuwwata eýedigini aýdyň görkezmek bilen, geljekde hem ilatyň girdejisini durnukly ýagdaýda artdyrmagy göz öňünde tutýar.

Türkmen dokmasynyň görnüşleri we bäsdeşlige ukyplylygy artýar

12.07.2016
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň dokma senagatyny ösdürmek boýunça öňde goýan wezipelerine laýyklykda, ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen üpjün edilen pudagyň kärhanalary arassa pagtadan hem-de ýüpekden, şol sanda ýokary hilli täze taýýar önümleriň hasabyna önümçiligiň görnüşlerini we möçberlerini yzygiderli artdyrýarlar hem-de daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürýärler.

Gallaçylarymyzyň ajaýyp zähmet üstünligi

10.07.2016
Ýurdumyzyň edermen gallaçylary ýetip gelýän Galla baýramyny aýratyn joşgun bilen garşylaýarlar. Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly diýlip yglan edilen şu ýylda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygynyň hormatyna olar ajaýyp zähmet üstünligini gazanyp, eziz Watanymyzyň bereketli harmanyna guşgursak dänäniň 1 million 600 müň tonnadan gowragyny tabşyrdylar.

Türkmenistan TOPH gaz geçirijisiniň owgan-pakistan bölegindäki gurluşygyna ilkinji pul serişdelerini goýberdi

03.06.2016
 3-nji iýunda Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystanyň hem-de Pakistanyň çäklerinde Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygynyň birinji tapgyryny maliýeleşdirmek üçin 45 milliondan gowrak dollar bölüp bermek hakynda Karara gol çekdi.

Birža täzelikleri 29-njy Maý

29.05.2016
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 27-si hasaba alyndy.
Daşary ýurt walýutasyna Russiýadan, Beýik Britaniýadan, Täjigistandan, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini we polipropileni satyn aldylar.

Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş bankynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

25.05.2016
2016-njy ýylyň 23-nji maýynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistana gelen Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş bankynyň ýolbaşçysy jenap Suma Çakrabartini kabul etdi.
Myhman türkmen topragynda myhmansöýerlik we ýüzbe-ýüz duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda milli maliýe-bank ulgamyny pugtalandyrmak boýunça durmuşa geçirilýän işlere ýokary baha berdi, munuň özi özygtyýarly Türkmenistana dünýä ykdysadyýeti üçin çylşyrymly döwürde içerki ykdysady durnuklylygy üpjün etmäge hem-de durmuş-ykdysady ösüşiň ýokary depginlerini saklamaga mümkinçilik berdi.

Saud Arabystanyndaky Söwda sergisinde Türkmenstanyň sergi bölümi görkezildi

23.05.2016
Saud Arabystany Patyşalygynyň Er-Riýad şäherinde geçirilýän Yslam Hyzmatdşalyk Guramasyna agza ýurtlaryň 15-nji söwda-sergisiniň çäklerinde Türkmenistanyň önümleriniň sergisi açyldy, bu çäre şu hepdede birnäçe günüň dowamynda ýaýbaňlandyrylar. Ýurdumyzyň eksport harytlarynyň sergisi döwlet baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasy tarapyndan degişli ministrlikler hem-de pudak edaralary, şeýle hem Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen bilelikde guraldy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

16.05.2016
2016-njy ýylyň 13-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleriniň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy we käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.
Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine girizilen meseleleri ara alyp maslahatlaşmaga geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Hojamämmedowa söz berdi. Wise-premýer hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berip, 2017-nji ýyl üçin Türkmenistanyň Döwlet býujetini düzmek hakyndaky kararyň taslamasynyň taýýarlanylyşy barada habar berdi.

Statistika boýunça pudagara Geňeşiň mejlisi

15.05.2016
Aşgabat, 14-nji maý /TDH/. Şu gün Statistika baradaky döwlet komitetiniň ýanyndaky Statistika boýunça pudagara Geňeşiň nobatdaky mejlisi geçirildi.
Düzümine dürli pudak edaralaryň wekilleri girýän Geňeşiň mejlisiniň gün tertibine birnäçe möhüm meseleler, şol sanda bu ulgamda pudagara hyzmatdaşlygyny ösdürmäge, buhgalterçilik hasabatlylyk ulgamynyň häzirki ýagdaýyna we özgerdilmegine hem-de maliýe hasabatlylygyň milli ölçeglerini ornaşdyrmaga degişli meseleler girizildi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti ýurdumyzyň ministrlikleri we pudak edaralary bilen bilelikde berilýän maliýe hasabatlarynyň hilini ýokarlandyrmak maksady bilen, görkezijileriň ulgamyny, garamagyndaky kärhanalaryň we guramalaryň döwlet statistiki hasabatlylygynyň görnüşlerini, maglumatlary gözden geçirmegiň usullaryny işläp düzýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanynyň maliýe ministrini kabul etdi

01.05.2016
Er-Riýad, 1-nji maý (TDH). Şu gün Saud Arabystany Patyşalygynda resmi saparda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Saud Arabystany Patyşalygynyň maliýe ministri, Saudyň Ösüş gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy Ibrahim Abdulaziz Al-Assafy kabul etdi. Ibrahim Abdulaziz Al-Assaf ýüzbe-ýüz duşuşmaga mümkinçilik üçin kanagatlanma bildirip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy Er-Riýadda ýokary derejeli gepleşikleriň üstünlikli geçmegi bilen gutlady hem-de türkmen Lideriniň bu saparynyň däbe öwrülen dostlukly döwletara gatnaşyklary ösdürmäge itergi berjekdigine ynam bildirdi.

Pages

Subscribe to TÜRKMENISTANYŇ MALIÝE WE YKDYSADYÝET MINISTRLIGI RSS