Bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş (10.05.2019)

Сообщение об ошибке

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls в функции menu_set_active_trail() (строка 2405 в файле /var/www/user1227/data/www/minfin.gov.tm/includes/menu.inc).

1. LOT № 10.
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy üçin gerek bolan kompýuter enjamlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy.

2. LOT № 67.
Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesiniň 8-nji mart köçesinde GKTP-400/6 kW we 6/0,4 kW howa ulgamyny gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

3. LOT № 68.
Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň Jebel şäherçesiniň Asudalyk, Bitaraplyk, E.Annaýewa, Balkan köçeleriniň ýaşaýjylarynyň elektrik üpjünçiligini gowulandyrmak üçin GKTP-2х400/6 kW we 6/0,4 kW elektrik geçirijileri gurmak (Bitaraplyk, 2 etap)üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

4. LOT № 69.
Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesiniň Asudalyk, Bitaraplyk, E.Annaýewa, Balkan köçeleriniň ýaşaýjylarynyň elektrik üpjünçiligini gowulandyrmak üçin paýlaýjy 9 sany GKTP we 6/0,4 kW elektrik geçirijileri gurmak (Balkan köçesi) üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

5. LOT № 70.
Daşoguz şäheriniň Soltan Sanjar köçesinde 0,4 kW elektrik geçiriji howa ulgamynyň gurluşygy üçin dürli görnüşdäki gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

6. LOT № 80.
Mary welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň MR-Kh/15 düzediş edarasynyň inžener-tehniki gorag serişdeleri bolan gorag haýatynyň düýpli gurluşyk işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

7. LOT № 81.
Ahal welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň Tejen şäherindäki MR-K/16 ýöriteleşdirilen düzediş edarasynyň çäginde 50 orunlyk saglyk öýüniň düýpli gurluşyk işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

8. LOT № 81.
Balkanabat şäherinde Balkan welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň 300 orunlyk BL-D/5 derňew gabawhanasynyň binasynyň düýpli gurluşyk işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

9. LOT № 86.
Aşgabat şäherinde Parahat 7/3 ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

10. LOT № 87.
Aşgabat şäherinde Gurtly ýaşaýyş toplumynyň gündogar tarapyndaky 68 sany jaý toplumynyň içki ýollaryny gurmak üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

11. LOT № 89.
Lebap welaýatynda döwrebap köpugurly söwda bazaryna çenli awtomobil ýolunyň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

12. LOT № 90.
Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň Jeýhun şäherçesinde Garaşsyzlyk köçesi, Farap-1 we Farap-2 köçeleri, Farap-3 we Farap-4 köçeleri, Farap-Türkmenabat 1/1 köçesi, Farap-Türkmenabat 1/2 köçesi, 6-njy ýaşaýyş massiwine barýan köçesi, 6-njy ýaşaýyş massiwiniň Türkmenabat köçesi, Bagtyýarlyk köçesi, Jebislik köçesi, Agzybirlik we Doganlyk köçeleri, Ibn-Sina, Aryk we Al-Faraby köçeleriniň agyz suw geçirijileriniň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

13. LOT № 92.
Türkmenistanyň Döwlet lukmaçylyk uniwersitetiniň harby kafedrasynyň binasy üçin gurluşyk serişdelerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

14. LOT № 93.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň kazyýetiniň gapdalyndan salnan jaý desgasynyň gurluşygyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti.

15. LOT № 96.
Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan we A.Garlyýew köçeleriniň aralygyndaky çagalar meýdançasynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

16. LOT № 98.
Daşoguz welaýat häkimliginiň Jemagat hojalygy birleşiginiň garamagyndaky edara-kärhanalaryň hasabyndaky ýaşaýyş jaýlary, ýyladyş desgalaryny, suwaryş ulgamlaryny, suw çüwdürimlerini abatlamak üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

17. LOT № 100.
Gerek bolan harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

18. LOT № 101.
Magtymguly Pyragynyň 60 metrden ybarat bürünç heýkelini döretmek üçin harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

19. LOT № 103.
Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň Gulmaç şäherçesinde saglyk öýüni gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

20. LOT № 105.
Balkan welaýatynyň Gumdag şäheriniň 43-nji kwartalynda GKTP 2*630 kWa, 10/0,4 kW elektrik geçirijileri gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

21. LOT № 106.
Balkan welaýatynyň Gumdag şäheriniň 42-nji kwartalynda 3 sany GKTP 2*630 kWa, 10/0,4 kW elektrik geçirijileri gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

22. LOT № 113.
Mary welaýatynyň Mary etrabynyň Diýar geňeşliginiň Kelteler obasynda 600 orunlyk mekdep üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

23. LOT № 114.
Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Günorta aýlow ýolunyň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

24. LOT № 124.
Daşoguz welaýatynyň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlaryn satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

25. LOT № 127.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Azatlyk köçesiniň ugrunda, polisiýa bölüminiň günorta tarapyndan awtoduralganyň yşyklandyryş sütünlerini gurnamak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

26. LOT № 134.
Lebap welaýatynyň "Farap awtoýollary" serhetýaka gümrük postunyň ýanynda gurulýan awtoduralga üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet Gümrük gullugy.

27. LOT № 135.
Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinde durky täzelenýän Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş hassahanasyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

28. LOT № 136.
Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Halkara howa menziline barýan ýoluň ugrunda gurlan 22 sany 4 gatly 40 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň daşky ulgamlarynyň gurluşygy üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

29. LOT № 139.
Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrap polisiýasynyň jaýynyň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

30. LOT № 140.
Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynda harby wekilligiň gurluşygy üçin gerek bolan mebelleri we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

31. LOT № 141.
Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň Daşoguz welaýat müdirliginiň Ruhubelent etrap bölüminiň edara jaýynyň gurluşygy üçin gerek bolan mebelleri we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

32. LOT № 142.
Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynda Kazyýetiň edara binasynyň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

33. LOT № 143.
Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrap prokuraturasynyň jaýynyň gurluşygy üçin gerek bolan mebelleri we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

34. LOT № 144.
Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutyň, Türkmenistanyň Harby akademiýasynyň, Merkezi serkerdeler öýüniň we Goranmak ministrliginiň Berdimuhammet Annaýew adyndaky 1-nji ýöriteleşdirilen harby mekdebiniň binalar toplumynyň sowadyş ulgamlaryna hyzmat edýän çiller enjamlaryna gerek bolan serişdeleri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

35. LOT № 145.
Baş üpjünçilik we tyl müdirliginiň zerurlygy üçin aýakgap we beret önümlerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

36. LOT № 150.
Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Şabende köçesiniň yşyklandyryş ulgamlarynyň durkuny täzelemek, Türkmenabat şäheriniň Ýokary Kerki köçesiniň Magtymguly şaýolundan damba çenli yşyklandyryş ulgamlarynyň durkuny täzelemek, Türkmenabat şäherinde Garaşsyzlyk köçesiniň Ak bugdaý köçesinden Türkmenabat-Gazojak girelge derwezesine çenli aralygynyň durkuny täzelemek (metjide barýan ýol) üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

37. LOT № 151.
Lebap welaýatynyň Garabekewül etrabynyň Zelili geňeşligindäki täze döwrebap obanyň dynç alyş (skwer) № 2,3 meýdançalaryny abadanlaşdyrmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

38. LOT № 155.
Lebap welaýatynyň Garabekewül etrabynyň Zelili geňeşligindäki täze döwrebap obanyň dynç alyş (skwer) № 2,3,4 meýdançalaryny abadanlaşdyrmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

39. LOT № 156.
Lebap welaýatynyň Darganata (öňki Birata) etrabynyň Birata şäherçesinden täze şäherçä çenli agyz suw ulgamynyň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

40. LOT № 157.
Döwletiň býujetini taýýarlamak, dolandyrmak we makroykdysady çaklamalary ýerine ýetirmek hem-de Gaznanyň töleg ulgamyny kämilleşdirmek bilen bagly (Aşgabat şäherini we welaýatlardaky müdirlikleri hem-de olaryň tabynlygyndaky bölümleri goşmak bilen) serwer, kompýuter enjamlaryny, goşmaça zerur enjamlary we olaryň programma üpjünçiligini satyn almak hem-de ornaşdyrmak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi.

41. LOT № 158.
Salgytlaryň tölenilişine gözegçiligi güýçlendirmek, tölegleriň gelip gowşuşyny kämilleşdirmek boýunça elektron salgyt ulgamyny ornaşdyrmak üçin (Aşgabat şäherini we welaýatlardaky bölümleri goşmak bilen) serwer, kompýuter enjamlaryny, goşmaça zerur enjamlary we olaryň programma üpjünçiligini satyn almak hem-de ornaşdyrmak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi.

42. LOT № 159.
Aşgabat şäherini we welaýatlardaky müdirlikleri hem-de olaryň tabynlygyndaky bölümleri goşmak bilen, elektron resminama (hatlar) dolanyşygynyň ulgamyny kämilleşdirmek boýunça programma üpjünçiligini satyn almak we ornaşdyrmak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi.

43. LOT № 162.
Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň Gökçäge geňeşliginiň Döwgala obasynyň ýaşaýyş jaýlarynyň elektrik geçiriji howa ulgamynyň gurluşygy üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

44. LOT № 163.
Daşoguz şäher Yşyklandyryş kärhanasynyň hasabyndaky yşyklandyryş ulgamlary üçin gerek bolan elektrik harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

45. LOT № 164.
Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky we Görogly etraplarynyň obalarynda elektrik geçiriji howa ulgamlarynyň durkuny täzelemek we gurluşyk işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

46. LOT № 165.
Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň Abadanlyk geňeşliginiň Gumly obasynyň ýaşaýyş jaýlarynyň elektrik geçiriji howa ulgamynyň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

47. LOT № 168.
Aşgabat şäheriniň B.Hudaýnazarow we Amyderýa köçeleriniň ugrundaky 4 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň daş keşbiniň durkuny abatlamak işleri üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

48. LOT № 173.
Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň (öňki Arçabil etrabynyň) Bekrewe ýaşaýyş toplumynyň Parahat köçesiniň daşky yşyklandyryş işleri üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

49. LOT № 174.
Aşgabat şäheriniň 2070-nji (Tähran) köçesiniň durkuny täzelemek (1-nji tapgyr) üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

50. LOT № 177.
Aşgabat şäherindäki 100 çüwdürim seýilgähiniň durkuny täzelemek üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

51. LOT № 179.
Balkanabat şäheriniň yşyklandyryş ulgamlaryna hyzmat etmek üçin ulanylýan elektrik enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Energetika ministrligi.

52. LOT № 199.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň hajatlary üçin ulanylýan awtoulaglara tekerleri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

53. LOT № 200.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň hajatlary üçin ulanylýan awtoulaglara ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

54. LOT № 203.
Aşgabat şäheriniň Ata Türk köçesiniň Çandybil şaýolundan Köpetdag şaýoluna çenli aralykdaky bölegini gurmak üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

55. LOT № 204.
Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň "Üçpunkt" we "Merkezi" kiçi etrapçasynda täze gurulýan 4 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň inžener ulgamlary we abadanlaşdyrmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

56. LOT № 205.
Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň işgärlerini degişli enjamlar bilen üpjün etmek üçin gerek bolan harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti.

57. LOT № 214.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň "Çoganly" ýaşaýyş toplumynda Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň işgärlerine niýetlenip gurulýan 2 gatly kottej ýaşaýyş jaýlary üçin daşarky we içerki eltiji inžener ulgamlaryny we ýollaryny gurmak üçin gerek bolan harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

58. LOT № 259.
Serdar etrabynyň Çerkezli obasynda gurulýan 240 orunlyk umumybilim berýän mekdebiň gurluşyk işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

59. LOT № 262.
Mary welaýatynyň Mary etrabynyň "Mykgy Lorsy" daýhan birleşiginiň Mykgy Lorsy geňeşliginiň Arrykkörhamuda obasynda 10/0,4 kW elektrik geçiriji ulgamy gurmak we goşmaça üç sany 250 kWa kuwwatly GKTP gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

60. LOT № 263.
Murgap etrabynyň "Görelde" daýhan birleşiginiň Suhty geňeşliginiň Mülkaman obasynda goşmaça 250 kWa kuwwatly GKTP gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

61. LOT № 264.
Mary etrabynyň Atabaýew adyndaky daýhan birleşiginiň Atabaýew geňeşliginiň Körsagyr obasynda bir sany 250 kWa kuwwatly GKTP gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

62. LOT № 304.
Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Gökdepe şäheriniň demirgazyk-gündogar tarapynda 2 gatly 76 sany ipoteka ýaşaýyş jaýynyň daşky elektrik üpjünçiliginiň gurluşygyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

63. LOT № 345.
Daşary işler ministrliginiň edara binasyna gerek bolan basyş güýji bilen işleýän nasoslary, elektrik yşyklandyryjy çyralary we ýangyn söndüriji enjamlary bejeriş we profilaktika işlerini ýokary derejede geçirmek maksady bilen, ätiýaçlyk şaýlary, gurallary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi.

64. LOT № 346.
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Derýalyk geňeşliginiň Derýalyk obasyndaky 200 orunlyk Medeniýet öýi üçin mebel inwentarlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

65. LOT № 347.
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç şäherindäki 200 orunlyk Medeniýet öýi üçin mebel inwentarlaryny we enjamlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

66. LOT № 359.
Gökdepe etrabynyň Dörtajy obasynyň çäginde ýerleşýän ýapyk düzediş edaralar toplumynyň elektrik üpjünçiliginiň durkuny täzelemek, düýpli gurluşyk işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

67. LOT № 374.
Balkan welaýatynyň Bereket etrabynda Gulmaç täze şäherçäniň gurluşygy üçin (köçe ulgamy) gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

68. LOT № 389.
Lebap welaýatynyň Darganata etrabynda gurulýan täze döwrebap şäherçäniň ýangyn howpsuzlygy bölüminiň edara binasynyň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

69. LOT № 392.

Ahal welaýatynyň Tejen - Sarahs awtoulag ýolunyň ugrundaky 28 sany, 2 gatly ipoteka ýaşaýyş jaýlarynyň daşky suw geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

70. LOT № 393.
Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň Zähmet obasyndaky saglyk merkeziniň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

71. LOT № 406.
Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň “Hatap” daýhan birleşiginde KTP № 610 0,4 kw, "M-Galla" 6 kw howa elektrik geçirijiniň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

72. LOT № 408.
Gullugyň hajatlary üçin gerek bolan elektro habar beriji toplumlaryna gerekli ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

73. LOT № 409.
Balkan welaýatynyň Etrek etrabynyň Etrek şäherçesindäki 200 orunlyk medeniýet öýüniň durkuny täzelemek üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

74. LOT № 411.
Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň Arkaç geňeşligindäki täze, döwrebap obanyň hem-de Bereket etrabynyň Gulmaç geňeşliginiň çäginde gurulýan täze, döwrebap şäherçäniň elektrik üpjünçiligi üçin gurulýan PS-35 kW bekediň we 35 kW elektrik geçirijiniň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

75. LOT № 417.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyndaky suw üpjünçiligi 30 müň m3/g.g. öndürijilikli suw arassalaýjy desgadan Bugdaýly geňeşligine çenli suw geçiriji desganyň gurluşygyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

76. LOT № 418.
Bereket etrabynyň Gulmaç geňeşliginiň çäginde gurulýan täze, döwrebap şäherçäniň ýangyn howpsuzlygy bölüminiň edara binasynyň gurluşygyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

77. LOT № 423.
Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndaky 110/35/10 kW "Altyn asyr" elektrik bekediniň we kuwwatlylygy 110 kW bolan howa elektrik geçirijiniň gurluşygy üçin gerekli gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

78. LOT № 424.
Lebap welaýatynyň Halaç etrabynda kuwwatlylygy 110/35/10 kW bolan "Altyn asyr" elektrik bekediniň we 110 kW howa elektrik geçirijisiniň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

79. LOT № 425.
Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň Kelif şäherçe geňeşliginiň agyz suw geçiriji ulgamlaryny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

80. LOT № 426.
Lebap welaýatynyň Darganata (öňki Birata) etrabynda gurulýan täze döwrebap şäherçäniň ýangyn howpsuzlygy bölüminiň edara binasynyň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

81. LOT № 526.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň PS-220/110/10 kW 203 belgili bekedinden Bäherden PS-220/110/10 kW 204 belgili bekedine çenli HU-220 elektrik ulgamynyň gurluşygyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

82. LOT № 528.
Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Garaşsyzlyk geňeşliginde gurulýan 139 sany 1 gatly ipoteka ýaşaýyş jaýynyň elektrik geçirijisi desgasynyň gurluşygyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

83. LOT № 985.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Watan köçesiniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

84. LOT № 996.
Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Şatlyk geňeşliginiň Şabatly obasynyň (serhetýaka) howa elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşyk işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

85. LOT № 1162.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Gäwers geňeşliginiň täze döwrebap şäherçesiniň daşky elektrik üpjünçiligi üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

86. LOT № 1246.
Mary welaýatynyň Oguzhan etrabynyň "Daghan" daýhan birleşiginiň oba ýollaryny gurmak üçin enjamlary we gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

87. LOT № 1301.
Mary welaýatynyň Oguzhan etrabynyň Oguzhan şäherçesiniň Magtymguly köçesiniň ugrundaky seýilgähiň daş-töwereginiň durkuny täzelemek üçin gerek enjamlary we gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

88. LOT № 1302.
Mary welaýatynyň Oguzhan etrabynyň Oguzhan şäherçesiniň Azatlyk, Garaşsyzlyk, Magtymguly we Bitaraplyk köçeleriniň düýpli bejeriş we abadanlaşdyryş işleri üçin gerek bolan enjamlary we gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

89. LOT № 1486.
Ýylylyk ulgamynda we ýylylyk desgalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

90. LOT № 1532.
Baş üpjünçilik we tyl müdirliginiň zerurlygy üçin gap-gaç ýuwujy serişdeleri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

Bäsleşik 2019-njy ýylyň 10-njy maýynda geçirilýär.
Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalar, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz:
Aşgabat ş., Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy.Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, 49A otag. tel. 39-46-32; 39-46-38.