Bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş (29.07.2019)

1. LOT № 100.

Gerek bolan harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

2. LOT № 340.

Magtymguly şaýolunyň 11-nji jaýynda ýerleşýän binasynda serwer tehniki enjamynyň könelenligi we işleýiş ukybyny ýitirenligi sebäpli, täzesini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasy.

3. LOT № 467.

Aşgabat-Türkmenbaşy awtomobil ýolunyň 559-572 km böleginiň 563,43 km-de ýerleşýän demir ýoluň üstünden geçýän awtomobil köprüsine birikýän ýollarynyň gurluşyk işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi.

4. LOT № 495.

Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň A.Garlyýew köçesinden Köşi köçesine çenli durkuny täzelemek üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

5. LOT № 496.

Gökdere jülgesiniň Wanoskiniň çatrygyndan Köpetdag şaýoluna çenli aralygy düýpli abatlamak işleri üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

6. LOT № 498.

Aşgabat-Gökdepe-Türkmenbaşy ýolunyň Bamy-Balkan welaýaty serhet böleginiň 81-128.386 km gurmak üçin gerek bolan göwrümli geogözenegi satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi.

7. LOT № 500.

Aşgabat şäheriniň Ata Türk köçesiniň Çandybil şaýolundan Köpetdag şaýoluna çenli aralygynyň ýolyny gurmak üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

8. LOT № 501.

Aşgabat şäheriniň Parahat 7/3 ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

9. LOT № 502.

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndaky "Agyzsuw ulanyş" bölüminiň çäginde gurnalan dik guýulardan suw toplaýjy howuza çenli suw geçirijini täze gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

10. LOT № 503.

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň merkezinde suw geçirijileri täze gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

11. LOT № 504.

Mary welaýatynyň Tagtabazar Etrabynyň "Azatlyk" daýhan birleşiginiň suw geçiriji ulgamlarynyň täze gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

12. LOT № 505.

Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň "Watan" daýhan birleşiginiň Watan geňeşliginiň Watan, Daşaýak obalarynda goşmaça 250 kWa kuwwatly 3 sany GKTP gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

9. LOT № 506.

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynyň kazyýetiniň edara jaýynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

10. LOT № 507.

Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Aşgabat we Atabaýew köçeleriniň çatrygynyň demirgazyk-günbatar tarapynda gurulan 1 sany 4 gatly 24 öýli täze ýaşaýyş jaýynyň ýylylyk üpjünçiligini gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

11. LOT № 508.

Mary welaýatynyň Mary etrabynyň Diýar geňeşliginiň Kelteler obasynda 600 orunlyk mekdep üçin gurluşyk harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

12. LOT № 510.

Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň Akgurban Jumamyradow daýhan birleşiginiň Çöňür geňeşliginiň Artyk, “Täze oba” obalarynda goşmaça 250 kWa kuwwatly GKTP gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

13. LOT № 511.

Aşgabat-Mary awtoýolunyň Duşak-Tejen 186-205 km böleginde, Aşgabat-Mary awtoýolunyň ş. Tejen-Mary welaýatynyň araçägi böleginde, Mary-Aşgabat awtoýolunyň Oguzhan-Ahal welaýatynyň araçägi 100-122 km böleginiň gurluşyk-gurnama işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi.

14. LOT № 513.

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň çäginde "Serdar-35/10 kW" L-2-de 15-nji sütünden 75-nji sütüne çenli, L-3-de 15-nji sütünden 120-nji sütüne çenli HU-10 kW elektrik geçirijisiniň durkuny täzelemek işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

15. LOT № 514.

Daşoguz welaýatynyň Akdepe şäherçesiniň 10/0,4 kW howa elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

16. LOT № 517.
Balkan welaýatynyň Awaza milli syýahatçylyk zolagyndaky Merkezi suw bekedinden "Awaza" milli syýahatçylyk zolagyndaky Hökümet rezidensiýasy, "Awaza" kongresler merkezi we sport toplumy üçin suw geçirijisi üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

17. LOT № 518.

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç şäherinde kuwwwatlygy bir gije-gündizde 50 müň m3 bolan agyz suwy arassalaýjy desgasynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

18. LOT № 519.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň serhet galalarynyň agyz suw ulgamy üçin gerek bolan dürli görnüşdäki harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

19. LOT № 520.

Ahal welaýatynyň häkimliginiň edara binasyny we daş-töweregini abadanlaşdyrmak işleri üçin gurluşyk harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

20. LOT № 522.

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň kwartallarynda, mikroraýonlarynda Balkan oba, Suwçy, Gazak oba ýaşaýyş toplumyndaky, 10/0,4 kW transformator beketleriniň durkuny täzelemek hem-de kabel ulgamyny geçirmek (15-nji tapgyr) üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

21. LOT № 523.

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň kwartallarynda, mikroraýonlarynda Balkan oba, Suwçy, Gazak oba ýaşaýyş toplumyndaky, 10/0,4 kW transformator beketleriniň durkuny täzelemek we kabel ulgamyny geçirmek (14-nji tapgyr) üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

22. LOT № 524.

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk (öňki Ahal welaýatynyň Derweze) etrabynda täze döwrebap obany gurmak (2-nji etap daşarky we içerki inžener ulgamlary, desgalary, içki köçeleri, geçelgeleri we seýilgähleri gurmak) (elektrik ulgamyny gurmak) üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

23. LOT № 527.

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Gäwers geňeşliginiň täze döwrebap şäherçesiniň kiçi seýilgähiniň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

24. LOT № 529.

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň 9-njy umumy ýaşaýyş jaýynyň we 10-njy umumy ýaşaýyş jaýynyň 1-nji, 2-nji we 3-nji bloklarynyň elektrik ulgamlarynyň düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Bilim ministrligi.

25. LOT № 531.

Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň A.Garlyýew köçesinden Köşi köçesine çenli aralygynyň durkuny täzelemek üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

26. LOT № 532.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň "Ogurjaly" serhet galasyny düýpli abatlamak işleri üçin gerek bolan harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

27. LOT № 533.

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň 9-njy orta mekdebiniň binasynyň düýpli-abatlaýyş bejeriş işleri üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

28. LOT № 534.

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň 5-nji orta mekdebiniň binasynyň düýpli-abatlaýyş bejeriş işleri üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

29. LOT № 535.

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň 8-nji çagalar bagynyň binasynyň düýpli abatlaýyş-bejeriş işleri üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

30. LOT № 536.

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň 3-nji orta mekdebiniň binasynyň düýpli abatlaýyş-bejeriş işleri üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

31. LOT № 537.

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň 19-njy orta mekdebiniň binasynyň düýpli abatlaýyş-bejeriş işleri üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

32. LOT № 538.

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň 2-nji orta mekdebiniň binasynyň düýpli abatlaýyş-bejeriş işleri üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

33. LOT № 539.

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň 6-njy orta mekdebiniň binasynyň düýpli-abatlaýyş bejeriş işleri üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

34. LOT № 540.

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk (öňki Ahal welaýatynyň Derweze) etrabynda täze döwrebap obany gurmak (2-nji etap daşarky we içerki inžener ulgamlary, desgalary, içki köçeleri, geçelgeleri we seýilgähleri gurmak) üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

35. LOT № 543.

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň Gulistan şäherçesinde (täze paýlanan mellek ýerlerde) elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

36. LOT № 547.

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň N.Andalyp adyndaky geňeşliginiň Garamazy obasynyň suw üpjünçiliginiň gurluşyk-gurnama işleri üçin dürli görnüşdäki gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

37. LOT № 548.

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň Oguzhan köçesiniň, Bitaraplyk şaýolyndan Asudalyk köçesine çenli A.Nyýazow köçesiniň Bitaraplyk şaýolyndan Asudalyk köçesine çenli, A.Nowaýy köçesiniň S.Türkmenbaşy şaýolyndan A.Nyýazow köçesine çenli Al-Horezmi köçesiniň, N.Andalyp şaýolyndan S.Türkmenbaşy şaýolyna çenli aralygynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

38. LOT № 549.

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň “8-nji mart-35/10 kW” bekedinden çykýan 10 kW-ly 3-nji we “Ýalkym-35/10 kW” bekedinden çykýan 10 kW-ly 8-nji howa elektrik giçiriji ulgamynyň durkuny täzelemek üçin dürli görnüşdäki gurluşyk harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

39. LOT № 551.

Mary welaýatynyň Oguzhan etrabynyň Magtymguly köçesiniň ugrundaky seýilgähiň daş töweregini durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

40. LOT № 746.
Balkan welaýatynyň Hazar şäheriniň lagym geçirijileriniň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

41. LOT № 770.
Baş raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirliginiň zerurlygy üçin halas edijileriň alpinizm enjamlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

42. LOT № 771.
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň garamagyndaky binalarynda we desgalarynda tapgyrlaýyn düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

43. LOT № 772.
Baş üpjünçilik we tyl müdirliginiň zerurlygy üçin ot söndürijileri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

44. LOT № 814.
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç şäherindäki 1 sany, 4 gatly, 16 öýli ýaşaýyş jaýynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin dürli görnüşdäki harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

45. LOT № 824.
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň garamagyndaky binalarynda we desgalarynda tapgyrlaýyn düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

46. LOT № 848.
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň garamagyndaky harby bölümlerdäki tehnika saklanýan bassyrmalaryň düýpli abatlaýyş işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

47. LOT № 849.
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň garamagyndaky harby bölümlerinde tehnika saklanýan bassyrmalaryň düýpli abatlaýyş işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

48. LOT № 1017.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Magtymguly adyndaky daýhan birleşiginde gurulýan 2 gatly ipoteka ýaşaýyş jaýlarynyň daşky elektrik üpjünçiliginiň gurluşygy üçin harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

49. LOT № 1121.
Daşoguz şäheriniň Nowruz-2 şäherçesindäki ýaşaýyş jaýlar toplumynyň 6 sany, 4 gatly, 24 öýli, 6 sany, 4 gatly, 16 öýli ýaşaýyş jaýyna , 1 sany, 4 gatly, 24 öýli ýaşaýyş jaýynyň (Blok 1-B) desgasyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

50. LOT № 1122.
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Täze ýol geňeşliginiň edara binasynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

51. LOT № 1124.
Daşoguz şäheriniň 10 ýyl Abadanlyk köçesinde ýerleşýän şäher häkimliginiň edara binasynyň çep tarapynyň durkuny täzelemek işleri üçin enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

52. LOT № 1125.
Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň Rejepguly Ataýew adyndaky geňeşligindäki Saglyk öýüniň durkuny täzelemek we abadanlaşdyryş işleri üçin gurluşyk harytlaryny, mebel inwentarlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

53. LOT № 1139.
Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Aeroport şäherçesinde 10 sany 4 gatly 24 öýli ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy (3 sany 4 gatly 24 öýli, jemi 72 öýli) binasyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

54. LOT № 1158.

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň Ýagtylyk geňeşliginiň Boýunbaş obasyndaky Saglyk merkeziniň durkuny täzelemek işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

55. LOT № 1172.
Balkan welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň tabynlygyndaky edara-kärhanalaryň awtoulaglaryna gerek bolan tekerleri we akkumulýatorlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

56. LOT № 1245.
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň garamagyndaky binalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

57. LOT № 1246.
Mary welaýatynyň Oguzhan etrabynyň "Daghan" daýhan birleşiginiň oba ýollaryny gurmak üçin enjamlary we gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

58. LOT № 1273.
Balkan welaýatynyň Serdar şäherindäki 1-nji orta mekdebiň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

59. LOT № 1309.
Ahal welaýatynyň Baş bilim müdirliginiň garamagyndaky Sarahs etrabynyň 20-nji orta mekdebiniň binasynda düýpli abatlaýyş we bejeriş işlerini ýerine ýetirmek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

60. LOT № 1310.
Ahal welaýatynyň Baş bilim müdirliginiň garamagyndaky Sarahs etrabynyň 15-nji orta mekdebiniň binasynda düýpli abatlaýyş we bejeriş işlerini ýerine ýetirmek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

61. LOT № 1336.
Aşgabat şäherinde inžener ulgamlaryny gurmak üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

62. LOT № 1353.
Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň Nebitçiler we Weterançylar köçeleriniň çatyrygyndaky 500 orunlyk Medeniýet öýüniň gurluşygyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

63. LOT № 1358.
Balkan welaýatynyň Serdar şäherindäki 1-nji orta mekdebiň durkuny täzelemek üçin gerek bolan harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

64. LOT № 1397.

Serkerdeligiň zerurlygy üçin tehniki serişdeleri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

65. LOT № 1402.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň "Çoganly" ýaşaýyş jaý toplumynda Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň işgärleri üçin gurulýan 2 gatly kottej ýaşaýyş jaýlarynyň daşarky we içerki eltiji inžener ulgamlaryny hem-de ýollaryny gurmak üçin gerek bolan harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

66. LOT № 1414.

Olimpiýa şäherçesinde "Wepalynyň" heýkelini gurmak üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

67. LOT № 1426.
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Täze ýol geňeşliginiň çägindäki täze, döwrebap şäherçede gurulýan 1-nji we 2-nji lagym sorujy desgadan Köneürgenç şäheriniň Dosçan şor şäherçesindäki lagym sorujy desga çenli basyşly lagym geçirijiniň işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

68. LOT № 1428.
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynda magistral suw eltijileriň (750m) gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

69. LOT № 1431.
Balkan welaýatynyň Gumdag şäheriniň Magtymguly köçesindäki 600 orunlyk orta mekdep üçin gerek bolan harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

70. LOT № 1433.
Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň Çerkezli obasyndaky 240 orunlyk orta mekdep üçin gerek bolan harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

71. LOT № 1437.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň zerurlyklary üçin gerek bolan mebel enjamlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

72. LOT № 1455.
Aşgabat şäheriniň 1-nji kiçi etrabynda ýerleşýän gümrük gullugyna degişli bolan transformator bekedine iki sany transformatory satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy.

73. LOT № 1460.
Aşgabat şäher Baş bilim müdirliginiň 9-njy orta mekdebiniň haýatyny düýpli abatlamak, 60-njy, 61-nji çagalar baglarynyň binalaryny düýpli abatlamak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

74. LOT № 1461.
Aşgabat şäher Baş bilim müdirliginiň 48-nji orta mekdebiniň sport zalynyň üçegini, 53-nji orta mekdebiniň ýumşak görnüşli üçegini hem-de hajathanalaryny düýpli abatlamak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

75. LOT № 1465.
Aşgabat şäher Baş bilim müdirliginiň 48-nji orta mekdebiniň içki tok ulgamyny düýpli bejermek, 79-njy, 83-nji orta mekdepleriniň we 95-nji çagalar bagynyň yşyklandyryş ulgamlaryny düýpli abatlamak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

76. LOT № 1466.
Aşgabat şäher Baş bilim müdirliginiň 59-njy, 103-nji orta mekdepleriniň binalaryny düýpli abatlamak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

77. LOT № 1467.
Aşgabat şäher Baş bilim müdirliginiň 91-nji orta mekdebiniň binasyny düýpli abatlamak, 95-nji orta mekdebiniň ýangyn howpsuzlyk ulgamyny we enjamlaryny gurnamak, 113-nji orta mekdebiniň haýatyny düýpli bejermek,158-nji çagalar bagynyň binasyny düýpli abatlamak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

78. LOT № 1468.
Aşgabat şäher Baş bilim müdirliginiň 11-nji orta mekdebiniň binasyny düýpli abatlamak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

79. LOT № 1469.
Aşgabat şäher Baş bilim müdirliginiň 45-nji orta mekdebiniň haýatyny düýpli abatlamak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

80. LOT № 1472.
Aşgabat şäher Baş bilim müdirliginiň 46-njy orta mekdebiniň sport we mejlisler zalyny düýpli abatlamak hem-de orta mekdebiň binasyny düýpli abatlamak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

81. LOT № 1474.
Aşgabat şäher Baş bilim müdirliginiň 18-nji, 65-nji çagalar baglarynyň haýatlaryny düýpli bejermek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

82. LOT № 1479.
Balkan welaýatynyň Gumdag şäheriniň Magtymguly köçesindäki 600 orunlyk orta mekdebiň binasyna gerek bolan harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

83. LOT № 1480.
Balkan welaýatynyň Serdar şäherindäki 1-nji orta mekdebiň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

84. LOT № 1497.
Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Zelili adyndaky geňeşliginde gurulýan täze, döwrebap obada göz öňünde tutulýan lagym suwlaryny toplaýan howdanyň we howdana barýan lagym geçirijiniň gurluşygyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

85. LOT № 1502.
Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinde, Görogly etrabynyň “Abadanlyk” daýhan birleşiginiň Çanlyýap obasynyň suw geçiriji ulgamynda ýerine ýetirmeli gurluşyk-gurnama işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

86. LOT № 1504.
Ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň edara binasynda düýpli abatlaýyş (2087-nji köçäniň 175-nji jaýy), ýaşaýyş jaýlaryň elektroulgamynda düýpli abatlaýyş işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

87. LOT № 1505.
Ýaşaýyş jaýlaryň üçegini we girelgelerini düýpli abatlamak işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

88. LOT № 1511.
“Gaýragoýulmasyz tiz kömek” merkeziniň binasynyň liftlerine tehniki hyzmat etmek.
Buýrujy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

89. LOT № 1513.
Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabyndaky kuwwatlylygy bir gije-gündizde 20 000m³ bolan agyz suwuny arassalaýjy desga üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

90. LOT № 1521.
Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Ýunus Emre köçesiniň ugrunda täze gurulýan 2 sany 4 gatly 24 öýli ýaşaýyş jaýynyň daşky lagym geçiriji ulgamynda degişli işleri geçirmek üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

91. LOT № 1522.
Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Ýunus Emre köçesiniň ugrunda täze gurulýan 2 sany 4 gatly 24 öýli ýaşaýyş jaýynyň daşky suw geçiriji ulgamynda degişli işleri geçirmek üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

92. LOT № 1523.
Lebap welaýatynyň Saýat etrabyndaky kuwwatlylygy bir gije-gündizde 50 000m³ agyz suwuny arassalaýjy desganyň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

93. LOT № 1528.
Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň Agaýusup geňeşliginiň merkezindäki hassahananyň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

94. LOT № 1531.
Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan we A.Garlyýew köçeleriniň aralygyndaky çagalar meýdançasynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

95. LOT № 1535.
Ahal welaýatynyň Tejen şäheriniň 1-nji kiçi etrapçasynyň №12 belgili, 2 gatly jemagat ýaşaýyş jaýyny düýpli abatlaýyş-bejeriş işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

96. LOT № 1545.
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Seýsmologiýa we atmosferanyň fizikasy institutynyň "Aşgabat" obserwatoriýasynyň binasynyň düýpli abatlaýyş işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy.

97. LOT № 1549.
Berkararlyk etrap ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň ýasaýyş jaýlarynyň girelgelerini düýpli abatlamak işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

98. LOT № 1550.
Berkararlyk etrap ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň ýasaýyş jaýlarynyň daşky durkuny düýpli abatlamak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

99. LOT № 1551.
Berkararlyk etrap ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň ýasaýyş jaýlarynyň elektrik geçirijilerini hem-de elektrik ulgamlaryny düýpli abatlamak işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

100. LOT № 1552.
Berkararlyk etrap ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň ýasaýyş jaýlarynyň ýumşak üçegini düýpli abatlamak işleri üçin gerek bolan gurlusyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

101. LOT № 1553.
Berkararlyk etrap ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň ýasaýyş jaýlarynyň daşky durkuny abatlamak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

102. LOT № 1559.
Köpetdag etrap ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň ýaşaýyş jaýlarynyň üçeginde düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

103. LOT № 1568.
Köpetdag etrap ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň ýaşaýyş jaýlarynyň üçegini düýpli abatlaýyş üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

104. LOT № 1571.
Aşgabat şäheriniň Paraha- 7/3 ýaşaýyş toplumyny gurmak, 28-nji belgili bug desgasy üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

105. LOT № 1574.
Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Akdaş şäherçesiniň Magtymguly, Nowruz, Ýeňiş, 8-nji mart köçeleriniň ýaşaýjylarynyň elektrik üpjünçiligini gowulandyrmak, 6/0,4 kW howa we kabel elektrik geçirijilerini gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

106. LOT № 1578.
Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň Sakarçäge şäherçesinde “Baky oduň” meýdançasyny düýpli abatlamak we abadanlaşdyrmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

107. LOT № 1584.
Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda 1 sany ýyladyşhana gurmak (53 ga) üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

108. LOT № 1585.
Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň Agaýusup geňeşliginiň Şöhrat etrap merkezindäki hassahananyň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

109. LOT № 1586.
Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Kemine köçesiniň 35-nji jaýynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk-gurnama işlerini geçirmek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

110. LOT № 1587.
Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Gowşut han köçesiniň ugrunda ýerleşýän gazanhananyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

111. LOT № 1589.
Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Garabekewül şäheriniň Zelili geňeşliginiň täze, döwrebap obasynyň 3-nji dynç alyş (skwer) meýdançasyny abadanlaşdyrmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

112. LOT № 1590.
Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Zelili geňeşliginiň täze, döwrebap obasynyň dynç alyş (skwer) meýdançasyny abadanlaşdyrmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

113. LOT № 1594.
Balkan welaýatynyň Hazar şäheriniň Magtymguly ýaşaýyş jaý toplumynda 1 sany 2*630 kWa kuwwatly transformator bekedini gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

114. LOT № 1603.
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň binasynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy.

115. LOT № 1606.
Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň Garaman obasynyň Muhy Aman daýhan birleşigindäki saglyk öýüniň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

116. LOT № 1610.
Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Babadaýhan oba saglyk merkeziniň durkuny täzelemek üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

117. LOT № 1612.
Daşoguz welaýatynyň 320 orunlyk derňew gabawhana edarasynyň binalar we desgalar toplumynyň düýpli gurluşyk işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

118. LOT № 1615.
Balkan welaýatynyň Serdar şäherindäki durky täzelenýän 1-nji orta mekdebiň gurluşygyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

119. LOT № 1616.
Balkan welaýatynyň Hazar şäheriniň elektrik üpjünçiligini gowulandyrmak üçin 6 kw kuwwatly ýapyk paýlaýjyny gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

120. LOT № 1617.
Balkan welaýatynyň Hazar şäheriniň elektrik üpjünçiligini gowulandyrmak üçin Dagajykda elektrik üpjünçiligine gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

121. LOT № 1618.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Täze durmuş oba saglyk merkeziniň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

122. LOT № 1619.
Köpetdag etrap ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň ýaşalýan jaýlarynda (Parahat 2/1, jaý 18, Parahat 2/1, jaý 19, Andalyp köçesi, jaý 33/2) aýna çalyşmak, ýaşaýyş jaýlaryň (Parahat 2/1, jaý 16) daş keşbini düýpli abatlamak, ýaşaýyş jaýynyň (Oguzhan köçe, jaý 82 (ÝJUM-26) ýerzeminini düýpli abatlamak, ýaşalýan jaýlaryň (Türkmenbaşy şaýoly, jaý 63, Oguzhan köçesi, jaý 106) daş keşbini alkobon bilen abatlamak işleri üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

123. LOT № 1620.
Aşgabat şäheriniň Parahat - 7/3 ýaşaýyş toplumyny gurmak (2,3,4,5,6 gurluşyk belgili jaýlar) üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

124. LOT № 1621.
Aşgabat şäheriniň Parahat - 7/3 ýaşaýyş toplumyny gurmak (25-nji gurluşyk belgili jaý) üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

125. LOT № 1623.
Aşgabat şäheriniň 2070-nji (Tähran) köçesiniň durkuny inžener ulgamlary bilen bilelikde täzelemek (1,2-nji tapgyr) üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

126. LOT № 1628.
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Täzeýol geňeşliginiň çägindäki täze, döwrebap şäherçä barýan ýoluň ugrundaky "Han Ýap" hem-de zeý kanallaryny kesip geçýän köprüleriň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

127. LOT № 1632.
Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Diýar geňeşliginiň Aýakketli obasynyň ýaşaýyş jaýlarynyň elektrik geçiriji howa ulgamynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

128. LOT № 1636.
Aşgabat şäheriniň Parahat - 7 ýaşaýyş jaý toplumynda awtoulag ýollaryny gurmak üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

129. LOT № 1637.
Aşgabat şäheriniň Köşi ýaşaýyş jaý toplumynyň günbataryndaky 68 sany ýaşaýyş jaý toplumynda 2-nji belgili 720 orunlyk mekdebi gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

130. LOT № 1638.
Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Azatlyk şäherçesindäki Halkara howa menziline barýan ýoluň ugrunda gurlan 22 sany 4 gatly 40 öýli ýaşaýyş jaýynyň daşky inžener ulgamlary we abadanlaşdyrmak (teplotrassa) işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

131. LOT № 1648.
Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky «Köpetdag» sport toplumynyň we oňa degişli bolan beýleki binalaryň durkuny täzelemegiň (2-nji ýer bölegi), 1-nji tapgyrynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi.

132. LOT № 1650.
Mary welaýatynyň Oguzhan etrabynyň Altyn asyr geňeşliginde 10/0,4 kW kuwwatly elektrik geçirijisini gurmak üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

133. LOT № 1651.
Mary welaýatynyň Baýramaly şäheriniň 10-njy jaý toplumynda gurulýan ipoteka ýaşaýyş jaýlarynyň daşky elektrik geçirijisini gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

134. LOT № 1658.
Aşgabat şäherindäki "Saglyk ýolunyň" (8 km) daşky elektrik geçiriji ulgamlarynyň durkuny täzelemek üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

135. LOT № 1659.
Jaýlaryň girelgelerini ýaşaýyş jaýlaryň daş keşbini, howly tarapyny, ýaşaýyş jaýlaryň üçegini düýpli abatlamak işleri üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

Bäsleşik 2019-njy ýylyň 29-nji iýulynda geçirilýär.
Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalar, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz:
Aşgabat ş., Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy.Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, 49A otag. tel. 39-46-32; 39-46-38.