HAZAR YKDYSADY FORUMYNA

19.07.2019
Daşary ykdysady gatnaşyklary we halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň wajyp sebiti.

Maliýe-ykdysady neşiriň sahypalarynda

08.03.2019
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň strategik wezipe hökmünde öňe süren milli ykdysadyýetimizi sanlaşdyrmak ýurdumyzy innowasion taýdan ösdürmegiň şerti bolup durýar. Bu ugurda bellenilen maksatnamalaýyn çäreler bilimli jemgyýeti kemala getirmek, onuň maglumat giňişligini döretmek, döwrebap tehnologiýalary peýdalanmak, durmuş we ykdysady ugurlaryň dolandyryş ulgamlaryny kämilleşdirmek bilen, öndürilen harytlaryň we hyzmatlaryň elýeterliligini hem-de hilini ýokarlandyrmak arkaly, ilatyň hal-ýagdaýyny we durmuş derejesini gowulandyrmaga gönükdirilendir.
7-nji martda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet Baştutanymyz bu meseläni nobatdaky gezek gozgap, dürli düzümleriň ýolbaşçylaryna anyk görkezmeleri berdi. Hususan-da, milli Liderimiz döwlet edaralaryny sanly ulgama geçirmegiň depginini ýokarlandyrmagy geljegi uly ugurlaryň hatarynda görkezip, dürli ulgamlarda amala aşyrylýan hyzmatlary elektron ulgama geçirmegiň, öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmagyň esasynda senagat toplumynyň we oba hojalygynyň kärhanalaryny döwrebaplaşdyrmagyň, sanly ykdysadyýet üçin işgärleri taýýarlamak boýunça çäreleri görmegiň zerurdygyny aýtdy.

Gurluşyk taslamalarynyň maksady - halkyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagy

27.02.2019
Şu gün Gökdepe etrabynyň çäginde hususy bölege degişli iki iri desganyň — agrosenagat toplumynyň hem-de demir beton önümlerini öndürýän kärhananyň düýbüni tutmak dabarasy boldy.
Ahal welaýatynyň häkiminiň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň, milli parlamentiň deputatlarynyň, etrap häkimliginiň, sebitiň edaralarynyň we kärhanalarynyň wekilleriniň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň, hormatly ýaşulularyň, giň jemgyýetçiligiň we ýaşlaryň gatnaşmagynda geçirilen dabaranyň dowamynda ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmegiň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli durmuşa geçirýän durmuş-ykdysady syýasatynyň möhüm ugrudygy bellenildi. Oba hojalyk önümleriniň gaýtadan işleýän pudagyň we azyk senagatynyň hemmetaraplaýyn ösdürilmegine gönükdirilen toplumlaýyn çäreleriň netijesinde ýurdumyzyň haryt öndürijileri döwletimiziň hemmetaraplaýyn goldawyndan peýdalanyp, bu ugurda ägirt uly üstünlikleri gazandylar.

Türkmenistan — Germaniýa: ykdysady hyzmatdaşlyk giňeldilýär

13.02.2019
Şu gün GFR-iň paýtagtynda Türkmen-german işewürler maslahaty açyldy, oňa gatnaşmak üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýurdumyzyň wekiliýeti iberildi.
11-nji fewralda sanly wideoaragatnaşyk boýunça geçirilen iş maslahatynyň barşynda döwlet Baştutanymyz bu işewürler maslahatynyň çäklerinde gol çekmek meýilleşdirilýän resminamalaryň taslamalaryny makullady hem-de dünýäniň öňdebaryjy öndürijileri, şol sanda nemes kompaniýalary bilen ýurdumyzyň senagat kärhanalarynyň işini täze derejä çykarmak maksady bilen, hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň işjeňleşdirilmeginiň möhümdigini belledi.

Kaka etrabynda döwrebap ýyladyşhana toplumy açyldy

10.02.2019
Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Şükür bagşy adyndaky daýhan birleşiginiň çäginde häzirki zaman ölçeglerine kybap derejede gurlup, ulanmaga berlen ýyladyşhana toplumynyň açylyş dabarasy boldy.
Dabara ýurdumyzyň Mejlisiniň deputaty, Ahal welaýatynyň häkiminiň orunbasary Serdar Berdimuhamedow, milli parlamentiň deputatlary, ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň, Ahal welaýatynyň jemgyýetçilik guramalarynyň, şäherdir etrap häkimlikleriniň, edara-kärhanalaryň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Türkmenistan — Malaýziýa: nebitgaz pudagynda hyzmatdaşlyk

08.02.2019
Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň dolandyryş binasynda Malaýziýanyň «Petronas» halkara kompaniýasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi. Wekiliýete kompaniýanyň wise-prezidenti we baş ýerine ýetiriji direktory Datuk Mohd Anuar Bin Taib ýolbaşçylyk edýär. Ol hyzmatdaşlygy has-da ösdürmek boýunça birnäçe teklipleri hödürledi.
Nygtalyşy ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Açyk gapylar» syýasatyny alyp baryp, ýurdumyzyň ykdysadyýetine daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmäge hem-de daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary giňeltmäge, hususan-da, gazy çykarmak hem-de öndürmek babatda türkmen-malaýziýa hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmaga aýratyn üns berýär.

Birža täzelikleri

13.10.2018
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy.
Daşary ýurt puluna Russiýanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň işewür toparlarynyň wekilleri polietilen we polipropilen satyn aldylar. BAE-den we Owganystandan gelen işewürler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen dizel ýangyjyny satyn aldylar. Bulardan başga-da, Russiýa Federasiýasyndan, BAE-den, Türkiýeden, Serbiýadan, Estoniýadan, Pakistandan, Owganystandan, Ukrainadan, Özbegistandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler daşary ýurt puluna portlandsement, reňksiz aýna, nah ýüplük we mata, buýan köküniň ekstraktyny satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 69 million 716 müň dollaryndan gowrak boldy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

12.10.2018
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetiň pudaklarynda şu ýylyň dokuz aýynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi, Prezident maksatnamalarynyň we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi ara alnyp maslahatlaşyldy, şeýle hem Täze ýyla çenli galan döwrüň içinde öňde duran wezipeler kesgitlenildi.

Durnukly ösüşiň maksatlarynyň taslamalaryna maýa goýumlary boýunça okuw maslahaty

12.10.2018
Şu gün paýtagtymyzyň “Ýyldyz” myhmanhanasynda “Durnukly ösüşiň maksatlaryny maýa goýumlary bilen maliýeleşdirmegiň täsiri” atly okuw maslahaty geçirildi. Ony Durnukly ösüşiň maksatlarynyň biraýlygynyň çäginde Beýik Britaniýanyň ilçihanasynyň goldamagynda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky hem-de BMG-niň Ösüş maksatnamasy bilelikde gurady.

Halkara pul gaznasy Türkmenistanyň durnukly ykdysady ösüşini ykrar etdi

07.10.2018
2018-nji ýylyň 1 — 5-nji oktýabry aralygynda Aşgabatda hanym Natalýa Tamirisanyň ýolbaşçylygyndaky Halkara pul gaznasynyň (HPG) işçi topary saparda boldy. Saparyň maksady ýurdumyzda makroykdysady we maliýe ýagdaýyna baha bermek, Türkmenistanyň ykdysady syýasat ulgamynda alyp barýan ileri tutýan ugurlaryny hem-de bu ugurdaky meýilleri ara alyp maslahatlaşmakdan ybarat boldy.

Pages

Subscribe to TÜRKMENISTANYŇ MALIÝE WE YKDYSADYÝET MINISTRLIGI RSS