habarlar

Auditorlar, auditorçylyk guramalar we auditorçylyk işi bilen meşgullanmak isleýän fiziki şahslar!

19.08.2017
Türkmenistanyň Maliýe ministrligi maliýe bazaryny kämilleşdirmek, telekeçilik işiniň çygryny giňeltmek we täze iş ýerlerini döretmek maksady bilen, Auditoryň hünär derejeli şahadatnamasyny almakda isleg bildirýänler üçin 2017-nji ýylyň 23-nji awgustynda seminar-maslahatyň geçirilýändigini habar berýäris.

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş (02.09.2017)

1 LOT № 104.
Mebelleri we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti.

2 LOT № 105.
Kompýuter programma üpjünçilini gurnamak,degişli elektron maksatnama üpjünçiligini döretmek we web sahypasyny täzeden döretmek satyn almak we işlerini geçirmek.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti.

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş (18.08.2017)

1 LOT № 81.
Çiller ulgamynda, basyş güýji bilen işleýän nasoslarynda we ýangyn söndüriji enjamlarynda bejeriş işlerini geçirmek maksady bilen, ätiýaçlyk şaýlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi.

2 LOT № 82.
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş üpjünçilik we tyl müdirligine degişli emläkleri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş (09.08.2017)

1 LOT № 77.
Suw sorujy enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Jemagat hojalyk ministrligi.

2 LOT №90.
Gyzgyn deformirlenen sepsiz polat we asbest turbalary, elektrotehniki we gözegçi ölçeýiş enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Jemagat hojalyk ministrligi.

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş (28.07.2017)

1 LOT № 38.
Saglygy goraýyş awtoulaglary kärhanasynyň awtoulaglary üçin motor ýagyny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagat ministrligi.

2 LOT № 46.
Saglygy goraýyş Anyklaýyş merkeziniň ýyladyş ulgamy üçin gaztehnikaly bug gazanyny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş (14.07.2017)

1 LOT № 81.
Çiller ulgamynda, basyş güýji bilen işleýän nasoslarynda we ýangyn söndüriji enjamlarynda bejeriş işlerini geçirmek maksady bilen, ätiýaçlyk şaýlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi.

2 LOT № 82.
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş üpjünçilik we tyl müdirligine degişli emläkleri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş (23.06.2017)

1 LOT № 6.
Döwlet serhediniň ygtybarly goragyny üpjün etmek üçin gullugyň hajatlary üçin zerur gerek bolan enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

2 LOT № 9.
Jaý ulanyş bölümine degişli ot söndürijiler toplumyny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş (26.05.2017)

1 LOT № 9.
Jaý ulanyş bölümine degişli ot söndürijiler toplumyny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

2 LOT № 10.
Jaý ulanyş bölümine degişli emläkler we gurluşyk materiallary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüş depgini şu ýylyň dört aýynda 6 göterimden geçdi

12.05.2017
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde 2017-nji ýylyň dört aýynda ýurduň jemi içerki önüminiň ösüş depgini 6,2 göterime, şol sanda senagat pudagynda 2,1 göterime, gurluşykda 4,3 göterime, ulag we aragatnaşyk pudagynda 10,8 göterime, söwdada 10 göterime, oba hojalygynda 3,5 göterime, hyzmatlar ulgamynda 10,7 göterime barabar boldy.

Maliýe-ykdysady düzümleriň ýolbaşçylary gulluklaryň işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmak meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

27.02.2017
Ýurdumyzyň maliýe-ykdysady ulgamynyň iş maslahatyna ministrlikleriň hem-de pudak edaralarynyň, maliýe we salgyt düzümleriniň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Onda döwrüň talaplaryna laýyk gelýän kuwwatly milli ykdysadyýeti kemala getirmegiň döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan oňyn özgertmeleriň esasy ugurlarynyň biridigi bellenildi. Bu ulgamda amala aşyrylýan özgertmeleriň ileri tutulmagy onuň Türkmenistanyň dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň häzirki zaman ulgamyna üstünlikli goşulyşmagy hem-de ýurdumyzyň durnukly ösmegi üçin zerur şertdigi bilen baglanyşyklydyr.

Pages

Subscribe to RSS - habarlar