habarlar

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş (26.05.2017)

1 LOT № 9.
Jaý ulanyş bölümine degişli ot söndürijiler toplumyny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

2 LOT № 10.
Jaý ulanyş bölümine degişli emläkler we gurluşyk materiallary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüş depgini şu ýylyň dört aýynda 6 göterimden geçdi

12.05.2017
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde 2017-nji ýylyň dört aýynda ýurduň jemi içerki önüminiň ösüş depgini 6,2 göterime, şol sanda senagat pudagynda 2,1 göterime, gurluşykda 4,3 göterime, ulag we aragatnaşyk pudagynda 10,8 göterime, söwdada 10 göterime, oba hojalygynda 3,5 göterime, hyzmatlar ulgamynda 10,7 göterime barabar boldy.

Maliýe-ykdysady düzümleriň ýolbaşçylary gulluklaryň işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmak meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

27.02.2017
Ýurdumyzyň maliýe-ykdysady ulgamynyň iş maslahatyna ministrlikleriň hem-de pudak edaralarynyň, maliýe we salgyt düzümleriniň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Onda döwrüň talaplaryna laýyk gelýän kuwwatly milli ykdysadyýeti kemala getirmegiň döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan oňyn özgertmeleriň esasy ugurlarynyň biridigi bellenildi. Bu ulgamda amala aşyrylýan özgertmeleriň ileri tutulmagy onuň Türkmenistanyň dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň häzirki zaman ulgamyna üstünlikli goşulyşmagy hem-de ýurdumyzyň durnukly ösmegi üçin zerur şertdigi bilen baglanyşyklydyr.

Türkmenistanyň Mejlisi 2017-nji ýylyň Döwlet býujetini kabul etdi

Şu gün Türkmenistanyň Mejlisiniň bäşinji çagyrylyşynyň nobatdaky on ýedinji maslahaty geçdi. Onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe sürýän syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna hem-de ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip düzülen birnäçe kanunlar hem-de kadalaşdyryjy-hukuk namalary kabul edildi.

Ýylyň iň ökde ykdysatçysy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda ýokary ösüşler gazanylýar. Berkarar Watanymyzyň ykdysady taýdan ösen dünýä döwletleriniň hatarynda mynasyp ornuny yzygiderli pugtalandyrmakda hormatly Prezidentimiziň alyp barýan köp ugurly syýasatyny durmuşa geçirmek işine döwletimiziň beýleki ulgamlary bilen deň derejede, ýurdumyzyň ykdysady toplumynyň işgärleri hem saldamly goşant goşýarlar.

Türkmenistanyň auditorlaryna we auditorçylyk guramalaryna

Häzirki wagtda Hormatly Prezidentimiziň kanunçylyk namalaryny öňdebaryjy tejribeden ugur almak bilen döwrebaplaşdyrmak we olary umumy ykrar edilen halkara talaplaryna laýyk getirmek boýunça öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek maksady bilen, ýurdumyzda kanunçylyk namalaryny kämilleşdirmek we täze kanunlary kabul etmek boýunça yzygiderli işleriň alnyp barylýar.

Pages

Subscribe to RSS - habarlar