MINISTRLIGIŇ ESASY WEZIPELERI

  • Döwlet maliýesini guramak we dolandyrmak
  • Döwletiň maliýe, býujet, salgyt syýasatyny, maliýe bazarlaryny, ätiýaçlandyryş we auditorçylyk işini ösdürmek babatyndaky syýasaty işläp taýýarlamak we durmuşa geçirmek
  • Türkmenistanyň býujet ulgamyny kämilleşdirmek
  • Döwletiň, ýurduň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň maliýe ýagdaýyna seljerme geçirmek
  • Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň taslamasyny işläp taýýarlamak we onuň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek
  • Döwletiň içerki bergisini dolandyrmak, oňa öz wagtynda hyzmat etmek we gözegçilik etmek
  • Döwlet maliýe gözegçiligini amala aşyrmak
  • Buhgalterçilik hasaba alnyşynyň we maliýe hasabatlylygynyň usulýetini üpjün etmek


Main menu
Full_page | by MinFin