Üns beriň! Bäsleşikli söwda!

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Türkmenistanyň döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakynda kanunçylygyna laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigini habar berýär.


Bäsleşikli söwdalar 2018-nji ýylyň 22-nji iýunynda sagat 10-00-da Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň jaýynda geçirilýär. Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolynyň 156-njy jaýy.


Bäsleşikli söwdada satuwa çykarylýan Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrliginiň, Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrliginiň, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň we Lebap welaýat häkimliginiň desgalarynyň sanawy.


Desgalaryň ady, ýerleşýän ýeri Desganyň görnüşi,
(işiniň ugry, gurlan ýyly)
Binalaryň meýdany,
(inedördül metr)
Başlangyç bahasy
(manat)
Hususylaşdyrmagyň şertleri
Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrliginiň desgalary
Aşgabat şäheri
1 Awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýunça önümçilik birleşiginiň Bedew awtoussahanasy, Berkararlyk etrabynyň Oraz Salyr köçesiniň 1-nji jaýy Hyzmat,
1998 ý.
5 417.5 4 317 728.00 Hususy eýeçilige satmak
2 Awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýunça önümçilik birleşiginiň Abadan awtoussahanasy, Büzmeýin etrabynyň Abadan şaýolunyň 8-nji jaýy Hyzmat,
1989 ý.
3 422.3 1 194 392.00 Hususy eýeçilige satmak
Ahal welaýaty
3 Awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýunça önümçilik birleşiginiň Gökdepe awtoussahanasy, Gökdepe şäheriniň Magtymguly şaýolynyň 49-njy jaýy Hyzmat,
1979 ý.
2 612.08 644 420.00 Hususy eýeçilige satmak
Balkan welaýaty
4 Awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýunça önümçilik birleşiginiň Balkan welaýat kärhanasynyň Türkmenbaşy awtoussahanasy, Türkmenbaşy şäheriniň Kenär şäherçesiniň Döwletli köçesiniň ugrunda ýerleşýän Hyzmat,
1973-1980 ýý.
2 316.0 938 449.69 Hususy eýeçilige satmak
Daşoguz welaýaty
5 Awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýunça önümçilik birleşiginiň Daşoguz welaýat kärhanasy we Bagtyýarlyk awtoussahanasy bilen bilelikde, Daşoguz şäheriniň S.A.Nyýazow köçesiniň 49-njy jaýy Hyzmat,
1997 ý.
5 555.6 2 824 242.00 Hususy eýeçilige satmak
Lebap welaýaty
6 Awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýunça önümçilik birleşiginiň Lebap welaýat kärhanasy we Amul awtoussahanasy bilen bilelikde, Türkmenabat şäheriniň Şabende köçesiniň 148-nji jaýy Hyzmat,
1986 ý.
2 621.9 1 775 701.00 Hususy eýeçilige satmak
7 Awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýunça önümçilik birleşiginiň Jeýhun awtoussahanasy, Türkmenabat şäheriniň Omar Haýýam köçesiniň 30-njy jaýy Hyzmat,
1970-2006 ýý.
3 232.5 1 294 885.00 Hususy eýeçilige satmak
8 Awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýunça önümçilik birleşiginiň Bagtyýarlyk awtoussahanasy, Çärjew etrabynyň Hojagala şäherçesinde ýerleşýär Hyzmat,
2010 ý.
691.0 182 623.00 Hususy eýeçilige satmak
9 Awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýunça önümçilik birleşiginiň Amyderýa awtoussahanasy, Çärjew etrabynyň Sarykbala geňeşliginiň Gurluşykçy obasy, Türkmenabat – Gazojak awtomobil ýolunyň ugrunda ýerleşýär Hyzmat,
1989-2010 ýý.
970.0 252 005.00 Hususy eýeçilige satmak
10 Awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýunça önümçilik birleşiginiň Ruhabat awtoussahanasy, Türkmenabat şäheriniň Mukam köçesiniň 4-nji jaýy Hyzmat,
1992-1996 ýý.
961.1 323 273.00 Hususy eýeçilige satmak
11 Awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýunça önümçilik birleşiginiň Lebap awtoussahanasy, Çärjew etrabynyň N.Gutlyýew adyndaky geňeşliginiň Ýokaryaryk obasynda ýerleşýär Hyzmat,
1989-2010 ýý.
707.8 88 518.00 Hususy eýeçilige satmak
Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrliginiň desgalary
Ahal welaýaty
12 Gökdepe etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň binalary, Gökdepe şäheriniň G.Seýitliýew köçesiniň 3-nji jaýy Önümçilik,
1978 ý.
2 475.2 436 477.00 Hususy eýeçilige satmak
Balkan welaýaty
13 “Balkan azyk önümleri” kärhanasynyň dükany, Türkmenbaşy etrabynyň Belek şäherçesinde ýerleşýär Söwda,
2012 ý.
182.2 180 762.29 Hususy eýeçilige satmak
Lebap welaýaty
14 «Arzuw» maldarçylyk hojalygynyň maldarçylyk fermasy, Hojambaz etrabynyň “Gyzylgum” daýhan birleşigiň çäginde ýerleşýär Mal ýatagy,
1970 ý.
988.0 51 878.40 Hususy eýeçilige satmak
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň desgalary
Ahal welaýaty
15 “G.Atamyradowa” adyndaky tikin-trikotaž fabrigi, Kaka etrabynyň Duşak şäherçesiniň Merw köçesiniň 2-nji jaýy Tikinçilik önümlerini öndürmek,
1992 ý.
4 154.61 1 048 142.36 Hususy eýeçilige satmak
16 Halkyň sarp edýän harytlaryny öndürýän önümçilik birleşiginiň 1-nji tikinçilik sehi, Bäherden şäheriniň Mollanepes köçesiniň 2-nji jaýy Halkyň sarp edýän harytlaryny öndürmek,
1978 ý.
3 410.97 2 558 310.30 Hususy eýeçilige satmak
17 Aşgabat çeper halyçylyk kärhanasyna degişli Tejen haly önümhanasy, Tejen şäheriniň D.Azady köçesiniň 62-nji jaýy Haly önümlerini öndürmek,
1997 ý.
544.75 192 484.09 Hususy eýeçilige satmak
Lebap welaýaty
18 “Garabekewül” senagat kärhanasy, Halaç etrabynyň Garabakewül şäheriniň Türkmenistan köçesiniň 27-nji jaýy Tikin önümlerini öndürmek,
1970 ý.
1 964.9 1 522 962.00 Hususy eýeçilige satmak
Mary welaýaty
19 Mary çeper halyçylyk kärhanasyna degişli Türkmengala haly önümhanasy, Türkmengala şäheriniň Täze ýol köçesiniň 4-nji jaýy Haly önümlerini öndürmek,
1999 ý.
2 678.93 1 760 495.00 Hususy eýeçilige satmak
20 Mary çeper halyçylyk kärhanasyna degişli Bagtyýarlyk haly önümhanasy, Baýramaly etrabynyň Bagtyýarlyk şäherçesiniň Şagadam köçesiniň 3-nji jaýy Haly önümlerini öndürmek,
2015 ý.
266.3 612 166.00 Hususy eýeçilige satmak
Daşoguz welaýaty
21 Daşoguz çeper halyçylyk kärhanasyna degişli Gurbansoltan eje adyndaky haly önümhanasy, Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň Halyçylar köçesiniň 11-nji jaýy Haly önümlerini öndürmek,
1972 ý.
670.45 568 588.49 Hususy eýeçilige satmak
Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň desgalary
Lebap welaýaty
22 «Lebap» döwlet lomaý-bölek söwda firmasynyň Söwda merkezi, Gazojak şäheriniň «Sazakino» demir ýol bekedi Söwda işleri,
1978 ý.
569.0 35 130.00 Hususy eýeçilige satmak
Lebap welaýat häkimliginiň desgasy
Lebap welaýaty
23 «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 2-nji gurluşyk gurnama müdirligi (Farap etrabyndaky bölümi bilen), Türkmenabat şäheriniň Aragatnaşyk bölüminiň 14 salgysy Gurluşyk gurnama işleri,
1984 ý.
6 700.0 1 818 452.00 Hususy eýeçilige satmak
24 Mehanizasiýa işleriniň ýöriteleşdirilen kärhanasy (ýanaşyk duran ammarlarynyň binalary bilen), Türkmenabat şäheriniň «Himzawod» P/O-14 salgysy Gurluşyk gurnama işleri,
1958-1988 ýý.
15 000.0 7 426 931.00 Hususy eýeçilige satmak
25 «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 3-nji ýöriteleşdirilen gurluşyk gurnama müdirligi, Türkmenabat şäheriniň Himzawod P/O-14 salgysy Gurluşyk gurnama işleri,
1976 ý.
9 700.0 10 447 227.00 Hususy eýeçilige satmak
26 «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň «Lebapgurluşykhyzmat» müdirligi, Türkmenabat şäheriniň Himzawod 14 salgysy Gurluşyk gurnama işleri,
1986 ý.
15 000.0 5 830 592.00 Hususy eýeçilige satmak
27 «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň «Lebapgurluşykhyzmat» müdirligine degişli bölümi, Sakar şäheriniň S.A.Nyýazow köçesiniň 59-njy jaýy Gurluşyk gurnama işleri,
1976 ý.
2 900.0 1 208 845.00 Hususy eýeçilige satmak
28 «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 13-nji gurluşyk gurnama müdirligi (Görogly beg Türkmen köçesinde ýerleşýän edara jaýy we Çärjew etrabyndaky bazasy bilen bilelikde), Türkmenabat şäheriniň Ärsarybaba köçesiniň 52-nji jaýy Gurluşyk gurnama işleri,
1966-1981 ýý.
2 478.0 6 205 318.20 Hususy eýeçilige satmak
29 «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 8-nji gurluşyk gurnama müdirligi Halaç etrabynyň Halaç şäherçesiniň S.A.Nyýazow adyndaky köçesiniň 90-njy jaýy Gurluşyk gurnama işleri,
1985 ý.
2 474.4 1 764 134.00 Hususy eýeçilige satmak
30 «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 19-njy gurluşyk-gurnama müdirligi, Döwletli etrabynyň Amyderýa şäherçesiniň S.A.Nyýazow köçesiniň 22-nji jaýy Gurluşyk gurnama işleri,
1971 ý.
3 037.7 3 187 282.00 Hususy eýeçilige satmak
31 «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 19-njy gurluşyk-gurnama müdirligine degişli bölümi, Köýtendag etrabynyň Mukry şäherçesiniň Kemine köçesiniň 29-njy jaýy Gurluşyk gurnama işleri,
1960 ý.
5 512.5 5 650 737.00 Hususy eýeçilige satmak


Bäsleşikli söwdalara gatnaşmaga Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde öz wagtynda ýüz tutma beren, öňünden ýörite tölegleri tölän hem-de bäsleşikli söwdalara gatnaşmak üçin hasaba alnan Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň raýatlary, şeýle-hem Türkmenistanyň döwlet eýeçiligine degişli däl edara görnüşli taraplary we daşary ýurtlaryň edara görnüşli taraplary çagyrylýar.
Daşary ýurtlaryň kanunçylygyna laýyklykda döredilen ýuridik şahslar, halkara guramalary, olaryň Türkmenistandaky şahamçalary we hemişelik wekillikleri eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagyna we döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagyna diňe Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Ykdysadyýeti töwekgelçiliklerden goramak agentliginiň degişli netijenamasy bolan ýagdaýynda gatnaşyp bilerler.
Ýüz tutmalary kabul etmek we hasaba almak şu habaryň çap edilen güninden başlap, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde amala aşyrylýar we bäsleşikli söwdalaryň başlanmagyna 24 sagat galanda tamamlanýar.
Bäsleşikli söwdalara gatnaşmagyň tertibi barada we desgalar baradaky goşmaça maglumatlar Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Emläk gatnaşyklary we telekeçiligi goldamak bölümi we degişli ugurdaş bölümlerinde berilýär. Bäsleşikli söwdalara gatnaşyjylaryň hemmesine hususylaşdyrylýan desgalar bilen öňünden tanyşmaga mümkinçilik berilýär.
Döwlet eýeçiligindäki obýektler onuň borçnamalary bilen bilelikde hususylaşdyrylýar.


Habarlaşmak üçin telefonlar:
Aşgabat şäherinde (+993 12) 39-46-09
/72/73/75
Änew şäherinde (+993 137) 33-0-21
Balkanabat şäherinde (+993 222) 7-89-34
Daşoguz şäherinde (+993 322) 9-10-19
Türkmenabat şäherinde (+993 422) 6-11-52
Mary şäherinde (+993 522) 6-06-87