Üns beriň! Bäsleşikli söwda!

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Türkmenistanyň döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakynda kanunçylygyna laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigini habar berýär.


Bäsleşikli söwdalar 2019-njy ýylyň 29-njy ýanwarynda sagat 10-00-da Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň jaýynda geçirilýär. Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolynyň 156-njy jaýy.


Bäsleşikli söwdada satuwa çykarylýan Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrliginiň, Tütkmenistanyň Senagat ministrliginiň, “Türkmengaz” döwlet konserniniň, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrliginiň, Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň, Balkan we Lebap welaýat häkimliginiň desgalarynyň sanawy.


Desgalaryň ady, ýerleşýän ýeri Desganyň görnüşi,
(işiniň ugry, gurlan ýyly)
Binalaryň meýdany,
(inedördül metr)
Başlangyç bahasy
(manat)
Hususylaşdyrmagyň şertleri
Объект Министерства финансов и экономики Туркменистана
Balkan welaýaty
1 Balkan welaýatynyň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirligine degişli binasy, Türkmenbaşy etrabynyň Garabogaz şäheriniň Serhetçiler köçesi Edara binasy,
1943 ý.
174.60 28 070.75 Hususy eýeçilige satmak
Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrliginiň desgalary
Balkan welaýaty
2 “Balkan azyk önümleri” kärhanasynyň dükany, Türkmenbaşy etrabynyň Belek şäherçesi Söwda,
2012 ý.
182.2 180 762.29 Hususy eýeçilige satmak
Lebap welaýaty
3 Lebap welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Üpjünçilik kärhanasynyň emlägi, Türkmenabat şäheriniň Beýik ýüpek ýoly köçesiniň 1-nji jaýy Hyzmat,
1971-2004 ýý.
936.80 819 455.00 Hususy eýeçilige satmak
4 «Arzuw» maldarçylyk hojalygynyň maldarçylyk fermasy, Hojambaz etrabynyň “Gyzylgum” daýhan birleşigi Mal ýatagy,
1970 ý.
988.0 51 878.40 Hususy eýeçilige satmak
Daşoguz welaýaty
5 Daşoguz welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Üpjünçilik kärhanasynyň emlägi, Daşoguz şäheriniň Zaman köçesiniň 2/7-nji jaýy Hyzmat,
1979-1981 ýý.
42.00 396 212.00 Hususy eýeçilige satmak
Türkmenistanyň Senagat ministrliginiň desgasy
Mary welaýaty
6 “Türkmendemirbetonönümleri” ÖB-niň Baýramaly şäheriniň “Demirbetonönümleri” zawodynyň 2-nji kerpiç sehi, Sakarçäge etrabynyň Ak ýap daýhan birleşigi Kerpiç öndürmek,
1975 ý.
1 364.40 535 327.00 Hususy eýeçilige satmak
“Türkmengaz” döwlet konserniniň desgalary
Mary welaýaty
7 “Marygazçykaryş” müdirliginiň Çörek bişirilýän sehi, Oguzhan etrabynyň Şatlyk şäheriniň Mary köçesiniň 4-nji jaýy Çörek önümçiligi,
1996 ý.
1 326.70 784 903.00 Hususy eýeçilige satmak
8 “Marygazçykaryş” müdirliginiň Naharhanasy, Oguzhan etrabynyň Şatlyk şäheriniň B.Abdullaýew köçesiniň 12-nji jaýy Jemgyýetçilik iýmiti,
1977 ý.
789.10 571 162.00 Hususy eýeçilige satmak
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň desgalary
Ahal welaýaty
9 Halkyň sarp edýän harytlaryny öndürýän önümçilik birleşiginiň 1-nji tikinçilik sehi, Bäherden etrabynyň Bäherden şäheriniň Mollanepes köçesiniň 2-nji jaýy Halkyň sarp edýän harytlaryny öndürmek,
1978 ý.
3 410.97 2 558 310.30 Hususy eýeçilige satmak
10 Bäherden çeper halyçylyk kärhanasynyň haly önümhanasy, Gökdepe etrabynyň Gökdepe şäheriniň Ataýew köçesiniň 3-nji jaýy Haly önümlerini öndürmek,
1953 ý.
1 049.31 349 563.00 Hususy eýeçilige satmak
Daşoguz welaýaty
11 Daşoguz çeper halyçylyk kärhanasyna degişli Gurbansoltan eje adyndaky haly önümhanasy, Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň Halyçylar köçesiniň 11-nji jaýy Haly önümlerini öndürmek,
1972 ý.
670.45 568 588.49 Hususy eýeçilige satmak
Lebap welaýaty
12 “Garabekewül” senagat kärhanasy, Halaç etrabynyň Garabakewül şäheriniň Türkmenistan köçesiniň 27-nji jaýy Tikin önümlerini öndürmek,
1970 ý.
1 964.9 1 522 962.00 Hususy eýeçilige satmak
Mary welaýaty
13 Mary çeper halyçylyk kärhanasyna degişli Türkmengala haly önümhanasy, Türkmengala şäheriniň Täze ýol köçesiniň 4-nji jaýy Haly önümlerini öndürmek,
1999 ý.
2 678.93 1 760 495.00 Hususy eýeçilige satmak
14 Mary çeper halyçylyk kärhanasyna degişli Bagtyýarlyk haly önümhanasy, Baýramaly etrabynyň Bagtyýarlyk şäherçesiniň Şagadam köçesiniň 3-nji jaýy Haly önümlerini öndürmek,
2015 ý.
266.3 612 166.00 Hususy eýeçilige satmak
Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrliginiň desgasy
Lebap welaýaty
15 Awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýunça önümçilik birleşiginiň Bagtyýarlyk awtoussahanasy, Çärjew etrabynyň Hojagala şäherçesi Hyzmat,
2010 ý.
691.0 182 623.00 Hususy eýeçilige satmak
Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň desgalary
Ahal welaýaty
16 Ahal welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Bäherden etrap Kooperatiw daşary söwda birleşiginiň Awtogaraž howlusy, Bäherden etrabynyň Bäherden şäheriniň S.Karanow köçesiniň 65-nji jaýy Hyzmat,
1968 ý.
799.71 145 493.00 Hususy eýeçilige satmak
17 Ahal welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Bäherden etrap Kooperatiw daşary söwda birleşiginiň Limonad sehi, Bäherden etrabynyň Bäherden şäheriniň G.Ataýew köçesiniň 48-nji jaýy Önümçilik,
1970 ý.
79.36 129 465.00 Hususy eýeçilige satmak
18 Ahal welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Bäherden etrap Kooperatiw daşary söwda birleşiginiň Daýhan bazary, Bäherden etrabynyň Bäherden şäheriniň S.Karanow köçesi Söwda,
2009 ý.
1 046.00 135 891.00 Hususy eýeçilige satmak
19 Ahal welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Gökdepe etrap Alyjylar jemgyýetiniň 31-nji dükany, Gökdepe etrabynyň Ýaňgala daýhan birleşiginiň Sekizýap obasy Söwda,
1963 ý.
161.84 71 767.00 Hususy eýeçilige satmak
20 Ahal welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Sarahs etrap Alyjylar jemgyýetiniň 2-nji naharhanasy, Sarahs etrabynyň Salyr obasynyň Pagta arassalaýjy bazasy Jemgyýetçilik iýmiti,
1977 ý.
96.84 22 746.00 Hususy eýeçilige satmak
21 Ahal welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Sarahs etrap Alyjylar jemgyýetiniň 2-nji naharhanasynyň şahamçasy, Sarahs etrabynyň Sarahs şäheriniň S.A.Nyýazow köçesi Jemgyýetçilik iýmiti,
1979 ý.
10.75 2 324.00 Hususy eýeçilige satmak
22 Ahal welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Tejen şäher Alyjylar jemgyýetiniň 11-nji dükany, Tejen şäheriniň Bazar köçesiniň 5-nji jaýy Söwda,
1960 ý.
84.25 22 930.00 Hususy eýeçilige satmak
23 Ahal welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Tejen şäher Alyjylar jemgyýetiniň 22-nji dükany, Tejen şäheriniň Häkimlik köçesiniň 107-nji jaýy Söwda,
1960 ý.
739.84 126 641.00 Hususy eýeçilige satmak
24 Ahal welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Tejen şäher Alyjylar jemgyýetiniň “Garagum” dükany, Tejen şäheriniň Bazar köçesiniň 113-nji jaýy Söwda,
1960 ý.
514.18 70 698.00 Hususy eýeçilige satmak
Balkan welaýaty
25 Balkan welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Balkanabat söwda satyn alyş kärhanasynyň edara jaýy, Balkanabat şäheriniň Jebel şäherçesiniň G.Orazow köçesiniň 54-nji jaýy Edara binasy,
1937 ý.
205.10 40 993.00 Hususy eýeçilige satmak
Lebap welaýaty
26 «Lebap» döwlet lomaý-bölek söwda firmasynyň Söwda merkezi, Gazojak şäheriniň «Sazakino» demir ýol bekedi Söwda,
1978 ý.
569.0 35 130.00 Hususy eýeçilige satmak
27 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Köýtendag etrap alyjylar jemgyýetiniň Bazarly söwda merkezi, Köýtendag etrabynyň Garlyk şäherçesi Söwda,
2013 ý.
632.9 2 554 128.00 Hususy eýeçilige satmak
28 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Türkmenabat Söwda we awtoulaglar kärhanasynyň, Kerkiçi şahamçasynyň binalary Döwletli etrabynyň Kerkiçi şäherçesi Edara binasy,
1958-1993 ýý.
1 310.9 262 343.00 Hususy eýeçilige satmak
29 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Kerki şäher alyjylar jemgyýetiniň 13-nji dükany, Kerki etrabynyň Kerki şäheriniň N.Rahmanow köçesiniň ugrunda ýerleşýär Söwda,
1965 ý.
154.0 76 187.00 Hususy eýeçilige satmak
30 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Dostluk alyjylar jemgyýetiniň öňki “Amyderýa” söwda kärhanasynyň binalary Döwletli etrabynyň Amyderýa şäherçesi Söwda,
1985-2005 ýý.
3 512.8 2 633 987.00 Hususy eýeçilige satmak
31 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Hojambaz alyjylar jemgyýetiniň Edara binasy, Hojambaz etrabynyň Beşir şäherçesiniň E.Kulyýewa köçesiniň 1-nji jaýy Edara binasy,
1968 ý.
266.4 57 429.00 Hususy eýeçilige satmak
32 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Hojambaz alyjylar jemgyýetiniň ýyladyşhanasy, Hojambaz etrabynyň Beşir şäherçesiniň J.Mämedow köçesiniň ugrunda ýerleşýär Önümçilik,
1996 ý.
177.0 23 219.00 Hususy eýeçilige satmak
33 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Hojambaz etrap alyjylar jemgyýetiniň çaýhana jaýy, Hojambaz etrabynyň Hojambaz şäheriniň S.Nyýazow adyndaky köçesiniň ugrunda ýerleşýär Söwda we hyzmat işleri,
1961 ý.
83.3 11 444.00 Hususy eýeçilige satmak
34 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Hojambaz etrap alyjylar jemgyýetiniň Limon ýyladyşhanasy, Hojambaz etrabynyň Kerkiçi-Farap şa ýolunyň ugrunda ýerleşýär Önümçilik,
1994 ý.
659.6 102 372.00 Hususy eýeçilige satmak
35 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Hojambaz alyjylar jemgyýetiniň Taýýarlaýyş söwda kärhanasynyň edara jaýy, Hojambaz etrabynyň Hojambaz şäheriniň Watan we Dosluk köçeleriniň çatrygynda ýerleşýär Edara binasy,
1972 ý.
111.7 18 814.00 Hususy eýeçilige satmak
36 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Hojambaz alyjylar jemgyýetiniň Taýýarlaýyş söwda kärhanasynyň dükany, Hojambaz etrabynyň Hojambaz şäheriniň S.Nyýazow adyndaky köçesiniň ugrunda ýerleşýär Söwda,
1996 ý.
50.9 7 005.00 Hususy eýeçilige satmak
37 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Garaşsyzlyk alyjylar jemgyýetiniň Ammar jaýy, Dänew etrabynyň Boýnyuzyn bekedinde ýerleşýär Ammar,
1992-2011 ýý.
453.8 285 764.00 Hususy eýeçilige satmak
38 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Pelwert alyjylar jemgyýetiniň öňki kooperatiw söwda edarasynyň jaýy, Halaç etrabynyň Pelwert geňeşliginiň Pelwert obasy Edara binasy,
1991 ý.
97.9 11 801.00 Hususy eýeçilige satmak
39 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň “Jeýhun” Alyjylar jemgyýetiniň dükany, Farap etrabynyň Bitik geňeşliginiň Magtymguly obasy Söwda,
1971 ý.
201.3 52 727.00 Hususy eýeçilige satmak
40 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Gazojak söwda kärhanasynyň Sowadyjy ammary, Darganata etrabynyň Gazojak şäheri Sowadyjy ammar,
1972 ý.
401.4 59 527.00 Hususy eýeçilige satmak
41 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Saýat Alyjylar jemgyýetiniň ammar jaýy, Saýat etrabynyň Saýat şäheriniň B.Serdar köçesiniň ugrunda ýerleşýär Ammar,
1968 ý.
969.7 277 298.00 Hususy eýeçilige satmak
42 “Lebap” döwlet lomaý bölek söwda firmasynyň 17“a”-nji dükany, Türkmenabat şäheriniň 1-nji kiçi etrapçasy Söwda,
1969 ý.
203.00 26 195.00 Hususy eýeçilige satmak
43 “Lebap” döwlet lomaý bölek söwda firmasynyň “Tolkun” dükany, Türkmenabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan köçesiniň 14-nji jaýy Söwda,
1970 ý.
281.9 11 506.00 Hususy eýeçilige satmak
44 “Lebap” döwlet lomaý bölek söwda firmasynyň 14-nji dükany, Farap etrabynyň Jeýhun şäherçesiniň Türkmenbaşy köçesi Söwda,
1953 ý.
82.10 10 782.00 Hususy eýeçilige satmak
45 “Lebap” döwlet lomaý bölek söwda firmasynyň 31-nji dükany, Farap etrabynyň Jeýhun şäherçesiniň Türkmenbaşy köçesi Söwda,
1984 ý.
113.30 21 106.00 Hususy eýeçilige satmak
46 “Lebap” döwlet lomaý bölek söwda firmasynyň 55-nji dükany, Farap etrabynyň Jeýhun şäherçesiniň Türkmenbaşy köçesi Söwda,
1981 ý.
214.70 29 343.00 Hususy eýeçilige satmak
47 “Lebap” döwlet lomaý bölek söwda firmasynyň 57-nji dükany, Farap etrabynyň Bitaraplyk köçesi Söwda,
1969 ý.
197.60 24 235.00 Hususy eýeçilige satmak
Daşoguz welaýaty
48 Daşoguz welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Akdepe etrap alyjylar jemgyýetiniň Ammar jaýy, Akdepe etrabynyň Akdepe şäheriniň A.Ataýew adyndaky köçesi Ammar,
1968 ý.
460.2 79 878.00 Hususy eýeçilige satmak
49 Daşoguz welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Görogly etrap alyjylar jemgyýetiniň 1-nji çörek sehi, Görogly etrabynyň Görogly şäheriniň Ýalkym köçesiniň 2-nji jaýy Çörek önümçiligi,
1961 ý.
455.3 76 201.00 Hususy eýeçilige satmak
50 Daşoguz welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Görogly etrap alyjylar jemgyýetiniň 2-nji çörek sehi, Görogly etrabynyň H.Myradow geňeşliginiň Buzgömen obasy Çörek önümçiligi,
1968 ý.
251.12 46 822.00 Hususy eýeçilige satmak
Mary welaýaty
51 Mary welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Türkmengala etrap alyjylar jemgyýetiniň dükany, Türkmengala etrabynyň Kemine daýhan birleşiginiň Agzygara obasy Söwda,
1979 ý.
85.0 22 840.00 Hususy eýeçilige satmak
52 Mary welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Oguzhan etrap alyjylar jemgyýetiniň Limonad sehi, Oguzhan etrabynyň Oguzhan şäherçesi Önümçilik,
1983 ý.
1186.8 317 652.00 Hususy eýeçilige satmak
53 Mary welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Garagum etrap alyjylar jemgyýetiniň naharhana jaýy, Garagum etrabynyň Şatlyk geňeşligi Hyzmat,
1985 ý.
120.6 45 033.00 Hususy eýeçilige satmak
54 Mary welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Garagum etrap alyjylar jemgyýetiniň dükany, Garagum etrabynyň Akmeýdan geňeşligi Söwda,
1973 ý.
48.8 14 124.00 Hususy eýeçilige satmak
55 Mary welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Murgap etrap alyjylar jemgyýetiniň dükany, Murgap etrabynyň Şordepe daýhan birleşiginiň Ýagtylyk obasy Söwda,
1966 ý.
166.9 36 202.00 Hususy eýeçilige satmak
56 Mary welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Garagum etrap alyjylar jemgyýetiniň ulanylmaýan bazary (söwda dükany), Garagum etrabynyň Ýagty ýol şäherçesiniň Garagum köçesi Söwda,
1992 ý.
279.80 87 095.00 Hususy eýeçilige satmak
57 Mary welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Garagum etrap alyjylar jemgyýetiniň naharhanasy, Garagum etrabynyň Tarp ýer geňeşliginiň Ýagty ýol köçesi Jemgyýetçilik iýmiti,
1992 ý.
70.30 27 149.00 Hususy eýeçilige satmak
58 Mary welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Garaşsyzlyk alyjylar jemgyýetiniň dükany, Ýolöten etrabynyň Gammarbaba geňeşliginiň 10-njy brigadasy Söwda,
1978 ý.
27.70 8 030.00 Hususy eýeçilige satmak
59 “Merw” döwlet lomaý bölek söwda firmasynyň dükany, Mary şäheriniň Hazar köçesi Söwda,
1968 ý.
67.10 18 653.00 Hususy eýeçilige satmak
60 “Merw” döwlet lomaý bölek söwda firmasynyň dükany, Mary şäheriniň Joşgun köçesi Söwda,
1950 ý.
147.10 38 543.00 Hususy eýeçilige satmak
61 “Merw” döwlet lomaý bölek söwda firmasynyň naharhanasy, Mary şäheriniň Agzybirlik köçesi Jemgyýetçilik iýmiti,
1964 ý.
129.10 36 317.00 Hususy eýeçilige satmak
62 “Merw” döwlet lomaý bölek söwda firmasynyň binasy, Mary şäheriniň Agzybirlik köçesi Binasy,
1979 ý.
45.60 17 177.00 Hususy eýeçilige satmak
63 “Merw” döwlet lomaý bölek söwda firmasynyň dükany, Mary şäheriniň Marguş köçesi Söwda,
1980 ý.
88.80 30 969.00 Hususy eýeçilige satmak
64 “Merw” döwlet lomaý bölek söwda firmasynyň dükany, Mary şäheriniň Parahatlyk köçesi Söwda,
1994 ý.
161.10 85 753.00 Hususy eýeçilige satmak
Balkan welaýat häkimliginiň desgalary
65 Magtymguly etrap häkimliginiň Bejeriş gurluşyk dolandyryş edarasynyň garamagyndaky Kerpiç zawody, Magtymguly etrabynyň Magtymguly şäheriniň Aşgabat köçesiniň 32“w” jaýy Kerpiç öndürmek,
1966 ý.
2 429.60 253 264.00 Hususy eýeçilige satmak
Lebap welaýat häkimliginiň desgalary
66 «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 2-nji gurluşyk gurnama müdirligi (Farap etrabyndaky bölümi bilen), Türkmenabat şäheriniň Aragatnaşyk bölüminiň 14 salgysy Gurluşyk gurnama işleri,
1984 ý.
6 700.00 1 818 452.00 Hususy eýeçilige satmak
67 Mehanizasiýa işleriniň ýöriteleşdirilen kärhanasy (ýanaşyk duran ammarlarynyň binalary bilen), Türkmenabat şäheriniň «Himzawod» P/O-14 salgysy Gurluşyk gurnama işleri,
1958-1988 ýý.
15 000.00 7 426 931.00 Hususy eýeçilige satmak
68 «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 3-nji ýöriteleşdirilen gurluşyk gurnama müdirligi, Türkmenabat şäheriniň Himzawod P/O-14 salgysy Gurluşyk gurnama işleri,
1976 ý.
9 700.00 10 447 227.00 Hususy eýeçilige satmak
69 «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň «Lebapgurluşykhyzmat» müdirligi, Türkmenabat şäheriniň Himzawod 14 salgysy Gurluşyk gurnama işleri,
1986 ý.
15 000.00 5 830 592.00 Hususy eýeçilige satmak
70 «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň «Lebapgurluşykhyzmat» müdirligine degişli bölümi, Saýat etrabynyň Sakar şäheriniň S.A.Nyýazow köçesi 59-njy jaýy Gurluşyk gurnama işleri,
1976 ý.
2 900.00 1 208 845.00 Hususy eýeçilige satmak
71 «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 13-nji gurluşyk gurnama müdirligi (Görogly beg Türkmen köçesinde ýerleşýän edara jaýy we Çärjew etrabyndaky bazasy bilen bilelikde), Türkmenabat şäheriniň Ärsarybaba köçesi 52-jaýy Gurluşyk gurnama işleri,
1966-1981 ýý.
2 478.00 6 205 318.20 Hususy eýeçilige satmak
72 «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 8-nji gurluşyk gurnama müdirligi, Halaç etrabynyň Halaç şäherçesiniň S.A.Nyýazow adyndaky köçesiniň 90-njy jaýy Gurluşyk gurnama işleri,
1985 ý.
2 474.40 1 764 134.00 Hususy eýeçilige satmak
73 «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 19-njy gurluşyk-gurnama müdirligi, Döwletli etrabynyň Amyderýa şäherçesiniň S.A.Nyýazow köçesiniň 22-nji jaýy Gurluşyk gurnama işleri,
1971 ý.
3 037.70 3 187 282.00 Hususy eýeçilige satmak


Bäsleşikli söwdalara gatnaşmaga Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde öz wagtynda ýüz tutma beren, öňünden ýörite tölegleri tölän hem-de bäsleşikli söwdalara gatnaşmak üçin hasaba alnan Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň raýatlary, şeýle-hem Türkmenistanyň döwlet eýeçiligine degişli däl edara görnüşli taraplary we daşary ýurtlaryň edara görnüşli taraplary çagyrylýar.
Daşary ýurtlaryň kanunçylygyna laýyklykda döredilen ýuridik şahslar, halkara guramalary, olaryň Türkmenistandaky şahamçalary we hemişelik wekillikleri eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagyna we döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagyna diňe Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Ykdysadyýeti töwekgelçiliklerden goramak agentliginiň degişli netijenamasy bolan ýagdaýynda gatnaşyp bilerler. Ýüz tutmalary kabul etmek we hasaba almak şu habaryň çap edilen güninden başlap, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde amala aşyrylýar we bäsleşikli söwdalaryň başlanmagyna 24 sagat galanda tamamlanýar. Bäsleşikli söwdalara gatnaşmagyň tertibi barada we desgalar baradaky goşmaça maglumatlar Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Emläk gatnaşyklary we telekeçiligi goldamak bölümi we degişli ugurdaş bölümlerinde berilýär. Bäsleşikli söwdalara gatnaşyjylaryň hemmesine hususylaşdyrylýan desgalar baradaky maglumatlar bilen öňünden tanyşmaga mümkinçilik berilýär.
Döwlet eýeçiligindäki obýektler onuň borçnamalary bilen bilelikde hususylaşdyrylýar.
Habarlaşmak üçin telefonlar:
Aşgabat şäherinde (+993 12) 39-46-09
/72/73/75
Änew şäherinde (+993 137) 33-0-21
/33-1-80
Balkanabat şäherinde (+993 222) 7-89-34
/7-89-17
/7-89-53
Daşoguz şäherinde (+993 322) 9-10-19
/9-15-10
Türkmenabat şäherinde (+993 422) 6-11-52
/6-11-59
Mary şäherinde (+993 522) 6-06-87
/6-05-41