Bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş (15.04.2019)

1. LOT № 9.
Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň (öňki Garaşsyzlyk etraby) Nyýazow şäher geňeşliginiň Nyýazow şäherinde etrap hassahanasynyň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

2. LOT № 31.
Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynda esasy suw eltijileriň gurluşyk-gurnama işleri üçin dürli görnüşdäki harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

3. LOT № 32.
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç şäherinde "Nowça" 110/10 kW peseldiji bekedinden çykýan 10 kW-ly 6-njy elektrik geçiriji howa ulgamynyň durkuny täzelemek üçin dürli görnüşdäki harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

4. LOT № 33.
Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndaky "Türkmenbaşy" serhet birikmesiniň gurluşyk-gurnama işleri üçin dürli görnüşdäki gurluşyk harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

5. LOT № 34.
Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň Nowruz geňeşliginiň Kendir obasynda elektrik geçiriji howa ulgamynyň, Ruhubelent etrabynyň Şähribossan geňeşliginiň Goşahowuz obasynyň elektrik geçiriji howa ulgamynyň, Akdepe etrabynyň Aköýli geňeşliginiň Üzümdag obasynda elektrik geçiriji howa ulgamynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin dürli görnüşdäki gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

6. LOT № 35.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Gäwers geňeşliginiň çägindäki täze döwrebap şäherçäniň lagym üpjünçiligi (2-nji tapgyr) desgasyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

7. LOT № 40.
Ahal welaýatynyň Tejen şäherinde maýyplar we beýleki durmuş goraglylygynda aýratyn mätäçlik çekýän adamlar üçin 1 sany 4 gatly 48 öýli ýaşaýyş jaýlaryň eltiji lagym geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

8. LOT № 41.
Ahal welaýatynyň Tejen şäherinde maýyplar we beýleki durmuş goraglylygynda aýratyn mätäçlik çekýän adamlar üçin 1 sany 4 gatly 48 öýli ýaşaýyş jaýlaryň eltiji suw geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

9. LOT № 42.
Balkan welaýatynyň Gumdag şäheriniň Magtymguly köçesindäki 600 orunlyk orta mekdep üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

10. LOT № 44.
Aşgabat şäheriniň Garry Gulyýew köçesiniň A.Nyýazow şaýolundan B.Annanow köçesine çenli ýolunyň durkuny täzelemek, 10 ýyl Abadançylyk köçesiniň Ankara köçesinden B.Annanow köçesine çenli aralagynyň durkuny täzelemek, Görogly köçesiniň A.Garlyýew köçesinden Köşi köçesine çenli durkuny täzelemek, Gurbansoltan eje şaýolunyň Köşi köçesinden Aşgabat-Gökdepe gatnaw ýoluna çenli aralygynyň durkuny täzelemek(boýag) üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

11. LOT № 45.
Aşgabat şäherinde Parahat 7/3 ýaşaýyş jaý toplumyndaky 3,4,5,6,7,8,9,10,11 belgili ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

12. LOT № 46.
Aşgabat şäherinde inžener ulgamlaryny gurmak (15-nji tapgyr) üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

13. LOT № 47.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumynda gurulýan döwrebap ýaşaýyş jaýlary üçin agyz suwy we lagym geçirijileri, şeýle hem lagym kowujy beketleri gurmak we olary umumy şäher ulgamlaryna birikdirmek üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

14. LOT № 49.
Daşoguz welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň "Kamaz" we "Maz" kysymly ýörite awtoulaglary hem-de "Belarus" kysymly traktorlary üçin gerek bolan tekerleri we akkumulýatorlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

15. LOT № 51.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň suw saklaýjy howuzlarynyň we içerki suw geçirijileriniň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

16. LOT № 52.
Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynda bir gije-gündizde 5 000 m³ lagym arassalaýjy desganyň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

17. LOT № 53.
Lebap welaýatynyň Halaç etrabynda 110/35/10 kW "Altyn Asyr" elektrik bekediniň we 110 kW howa elektrik geçirijisiniň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

18. LOT № 54.
Aşgabat şäheriniň Garry Gulyýew köçesiniň A.Nyýazow şaýolundan B.Annanow köçesine çenli ýolunyň durkuny täzelemek üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

19. LOT № 55.
Aşgabat şäherinde Parahat 7/3 ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak (12-nji belgili ýaşaýyş jaýy) üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

20. LOT № 56 .
Aşgabat şäherinde Parahat 7/3 ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak (emulsiýa) üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

21. LOT № 57.
Aşgabat şäherinde Parahat 7/3 ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

22. LOT № 57.
Gurluşyk-gurnama işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

23. LOT № 63.
Lebap welaýatynyň Garabekewül etrabynyň Zelili geňeşliginiň täze döwrebap obasynyň № 4,5,6,7-nji we 1,10,16-njy köçeleriniň lagym suw geçirijisiniň gurluşygy (2 tapgyr) üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

24. LOT № 66.
Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesiniň Asudalyk, Bitaraplyk, E.Annaýewa, Balkan köçeleriniň ugrunda 9 sany gurnamak we 6-0,4 kW howa elektrik giçiriji gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

25. LOT № 73.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda (öňki Ahal welaýatynyň Derweze etraby) täze döwrebap obany, (1-nji etap), inžener ulgamlary we ýollary gurmak üçin gerek bolan harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

26. LOT № 74.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda (öňki Ahal welaýatynyň Derweze etraby) täze döwrebap obany gurmak (2-nji etap), daşarky we içerki inžener ulgamlary, desgalary, köçeleri, geçelgeleri we seýilgähleri gurmak (awtoduralgalar 9 sany) üçin gerek bolan harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

27. LOT № 75.
Aşgabat şäherinde Parahat 7/3 ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

28. LOT № 76.
Aşgabat şäherinde Parahat 7/3 ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

29. LOT № 85.
Aşgabat şäheriniň Garry Gulyýew köçesiniň A.Nyýazow şaýolundan B.Annanow köçesine çenli ýolunyň durkuny täzelemek üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

30. LOT № 88.
Gurbansoltan eje şaýolunyň Köşi köçesinden Aşgabat-Gökdepe gatnaw ýoluna çenli aralygynyň durkuny täzelemek (duralga) üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

31. LOT № 95.
"Ahalwelaýatagyzsuw" birleşiginiň garamagyndaky müdirlikleriň hasabynda duran suw arassalaýjy desgalar, beketler hem-de dik çuň guýular üçin suw ölçeýji enjamlaryň 349 sanysyny satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

32. LOT № 111.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Gäwers geňeşliginiň çägindäki täze döwrebap şäherçäniň lagym üpjünçiligi (2-nji tapgyr) desgasyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

33. LOT № 119.
"Ahalwelaýatagyzsuw" birleşiginiň garamagyndaky müdirlikleriň hasabynda duran dik çuň guýular üçin elektrik toguny ölçeýji enjamlaryň 324 sanysyny we transformatorlarynyň 972 sanysyny satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

34. LOT № 121.
"Ahalwelaýatagyzsuw" birleşiginiň garamagyndaky müdirlikleriň hasabynda duran dik çuň guýularda, suw geçiriji ulgamlarda we desgalarda gazanlary, ýylylyk, suw geçiriji we lagym ulgamyny düýpli abatlamak üçin gerek bolan harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

35. LOT № 122.
"Ahalwelaýatagyzsuw" birleşiginiň garamagyndaky müdirliklere gerek bolan akkumulýatory, tekerleri, dik çuň guýulary abatlamak üçin gerek bolan ESW ýerasty dik çuň suw nasoslarynyň krylçatkalaryny, kaskadlaryny, magnit elektrik puskatellerini, elektrik awtomatlaryny, elektrik rotorlaryny, elektrik şitleri, WPP-16 we WPP-25 kabelleri, saralýan simleri, polat turbalary, elektrodlary, geberatorlary, elektrodwigateli, duzly suwy membrana itekleýji nasoslary, polietilen turbalary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

36. LOT № 123.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda (öňki Ahal welaýatynyň Derweze etrabynda) täze döwrebap obany gurmak (2-nji etap daşarky we içerki inžener ulgamlary, desgalary, içki köçeleri, geçelgeleri we seýilgähleri gurmak üçin gerek bolan harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

37. LOT № 123.
"Ahalwelaýatagyzsuw" birleşiginiň garamagyndaky müdirlikleriň hasabynda duran dik guýular üçin ESW suw sorujy nasoslaryň 324 sanysyny satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

38. LOT № 149.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda (Ahal welaýatynyň Derweze etrabynda täze döwrebap obany gurmak (2-nji etap, saglyk öýi) üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

39. LOT № 154.
Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinde 1-nji saglyk öýüniň binasynyň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

40. LOT № 182.
Mary welaýatynyň Mary şäher ýaşaýyş jaý ulanyş müdirliginiň hasabynda duran köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň daşky diwarlaryny abatlamak işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

41. LOT № 226.
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş ýaraglanyş müdirliginiň zerurlygy üçin ätiýaçlyk şaýlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

42. LOT № 228.
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş ýaraglanyş müdirliginiň zerurlygy üçin awtoulag tehnikalarynyň dwigatellerini we awtoşinalaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

43. LOT № 229.
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş ýaraglanyş müdirliginiň zerurlygy üçin awtoulag tehnikalarynyň tentlerini we boýag önümlerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

44. LOT № 230.
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş ýaraglanyş müdirliginiň zerurlygy üçin awtoulag tehnikalarynyň dwigatellerini we ätiýaçlyk şaýlarynyň toplumyny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

45. LOT № 250.
Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň (öňki Garabekewül etrabynyň) "Zelili" geňeşliginde gurulýan täze döwrebap obada göz öňünde tutulýan lagym suwlaryny toplaýan howdanyň we howdana barýan lagym geçirijiniň gurluşygyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

46. LOT № 282.
Baş üpjünçilik we tyl müdirliginiň zerurlygy üçin ýag - ýangyç önümlerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

47. LOT № 285.
Lebap welaýat Baş bilim müdirliginiň bilim edaralary üçin boýag satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

48. LOT № 288.
Baş üpjünçilik we tyl müdirliginiň zerurlygy üçin ýag –ýangyç önümlerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

49. LOT № 289.
Lebap welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň LB-K/11 düzediş edarasynyň çägindäki gorag haýatlarynyň düýpli gurluşyk işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

50. LOT № 293.
Baş üpjünçilik we tyl müdirliginiň zerurlygy üçin ýag –ýangyç önümlerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

51. LOT № 295.
Lebap welaýat adalat bölümine welaýat döwlet notarial edarasyna hukuk kömegini almak üçin gelýän raýatlaryň nobatyny dolandyrmagyň intellektual hem-de awtomatlaşdyrylan ulgamyny döretmek üçin enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Adalat ministrligi.

52. LOT № 299.
Baýramaly şäheriniň 27-nji oktýabr köçesiniň durkuny täzelemek işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

53. LOT № 300.
Mary etrabynyň Jemgyýet geňeşliginiň çäginde gurulýan täze döwrebap şäherçäniň arassa agyz suw ulgamlarynyň täze gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

54. LOT № 301.
Baýramaly şäheriniň S.Nyýazow şaýolunyň durkuny täzelemek işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

55. LOT № 310.
Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň “Yzgant” daýhan birleşigindäki 40 sany ipoteka ýaşaýyş jaýynyň daşky elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşygyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

56. LOT № 313.
Harby bölümlere gerek bolan, azyk üpjünçilik bölümine degişli gap-çanaklaryň ,tehnologik we sowadyjy enjamlaryň görnüşlerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

57. LOT № 322.
Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň T. Baýramdurdyýew adyndaky geňeşliginde gurulýan 90 sany 1 gatly ipoteka ýaşaýyş jaýynyň daşarky elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşygyna gerek bolan gurluşyk harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

58. LOT № 326.
Mary welaýatynyň Tagtabazar etabynyň "Azatlyk "daýhan birleşiginiň suw geçiriji ulgamlarynyň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

59. LOT № 331.
Mary welaýatynyň Mary etrabynyň Jemgyýet geňeşliginiň çäginde gurulýan täze döwrebap şäherçäniň içki abadanlaşdyryş işleriniň gum- gazuw, tekizlemek işleri we şäherçäniň ýaşaýjylarynyň mellek ýerlerini suwarmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

60. LOT № 336.
Lebap welaýatynyň "Ymamnazar" serhetýaka gümrük nokadynyň ýanynda ýerleşen awtoduralgadaky sanitar durmuş binalaryň gurluşygyna gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy.

61. LOT № 342.
Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Zelili geňeşliginde gurlan täze döwrebap obada göz öňünde tutulýan lagym suwlaryny toplaýan howdanyň we howdana barýan lagym geçirijiniň gurluşygyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

62. LOT № 534.
Düýpli abatlaýyş işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

63. LOT № 535.
Düýpli abatlaýyş işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

64. LOT № 603.
Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň Nowruz şäherçesinde 3 sany 4 gatly 16 öýli ýaşaýyş jaýynyň gurluşyk işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

65. LOT № 746.
Balkan welaýatynyň Hazar şäheriniň lagym geçirijileriniň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

66. LOT № 770.
Baş raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirliginiň zerurlygy üçin halas edijileriň alpinizm enjamlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

67. LOT № 771.
Akdepe harby şäherçesiniň binalarynda we desgalarynda tapgyrlaýyn düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

68. LOT № 772.
Baş üpjünçilik we tyl müdirliginiň zerurlygy üçin ot söndürijileri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

69. LOT № 824.
Akdepe harby şäherçesiniň binalarynda we desgalarynda tapgyrlaýyn düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

70. LOT № 848.
Lebap welaýatynyň Köýtendag şäherindäki harby bölümiň 90 orunlyk tehnika saklanýan bassyrmasynyň düýpli abatlaýyş işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

71. LOT № 849.
Lebap welaýatynyň Darganata etrabynyň Gazojak şäherindäki harby bölümiň 80 orunlyk tehnika saklanýan bassyrmasynyň düýpli abatlaýyş işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

72. LOT № 971.
Ahal welaýatynyň Tejen şäherindäki harby bölümiň aýratyn möhüm desgasynyň gurluşyk işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

73. LOT № 1142.
Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki harby bölümiň esger hammamynyň we sport meýdançasynyň düýpli abatlaýyş işlerinde gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

74. LOT № 1245.
Akdepe harby şäherçäniň binalarynda we desgalarynda 30, 31-nji jaýlary tapgyrlaýyn düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

75. LOT № 1253.
Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Jumanyýaz Hudaýbergenow adyndaky geňeşliginiň çägindäki täze, döwrebap obada täze 3-nji lagym sorujy desganyň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary saty almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

76. LOT № 1255.
Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Jumanyýaz Hudaýbergenow adyndaky geňeşliginiň çägindäki täze, döwrebap obada täze 2-nji lagym sorujy desganyň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary saty almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

77. LOT № 1258.
Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň Dostluk şäherçesiniň lagym sorujy bekediniň durkuny täzelemek işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

78. LOT № 1273.
Balkan welaýatynyň Serdar şäherindäki 1-nji orta mekdebiň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

79. LOT № 1353.
Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň Nebitçiler we Weterançylar köçeleriniň çatyrygyndaky 500 orunlyk medeniýet öýüniň gurluşygyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

80. LOT № 1493.
Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň Saýat şäherindäki hassahananyň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

81. LOT № 1500.
Lebap welaýatynda gurulýan köpugurly hassahananyň öňündäki awtoulag ýolunyň çatrygynda ýerleşýän aýlawda Ak Ýol monumentiniň gurluşygyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

82. LOT № 1572.
Aşgabat şäheriniň Köşi ýaşaýyş toplumynyň günbataryndaky 68 sany ýaşaýyş jaýlar toplumynda 2 belgili 720 orunlyk mekdebi gurmak üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

83. LOT № 1584.
Aşgabat şäheriniň Büzmeýin (öňki Arçabil) etrabynda 1 sany ýyladyşhana gurmak (53 ga) işleri üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

Bäsleşik 2019-njy ýylyň 15-nji aprelinde geçirilýär.
Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalar, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz:
Aşgabat ş., Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy.Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, 49A otag. tel. 39-46-32; 39-46-38.