Bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş (03.06.2019)

1. LOT № 21.
Balkan welaýatynyň Garabogaz şäheriniň Magtymguly, A.Nyýazow, Bitaraplyk, Garabogaz, Görogly, Oguzhan köçeleriniň lagym geçirijileriniň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

2. LOT № 48.
Aşgabat şäherinde Parahat – 7/3 ýaşaýyş jaý toplumyny gurmagyň çäklerinde 6,7,8,9,10,11,12,13 belgili ýaşaýyş jaýlary üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

3. LOT № 160.
Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň «Aşgabatýylylyk» tresti üçin kompressor ýagyny, ýork, guradyş filtrini, filtr ýagyny, freon satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

4. LOT № 170.
Melioratiw çäreler üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

5. LOT № 175.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň zerurlyklary üçin gerek bolan elektro habar beriji toplumlarynyň ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

6. LOT № 176.
Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň (öňki Abadan etrabynyň) ýaşaýyş toplumynyň Ahal köçesinde 6 sany 4 gatly 32 öýli ýaşaýyş jaýlaryny gurmak üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

7. LOT № 181.
Aşgabat şäheriniň Oguzhan köçesiniň daşarky eltiji ýagyn suwlaryny akdyryjy ulgamyny gurmak üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

8. LOT № 183.
Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň Zaman geňeşliginiň Öwlüýa boýy obasynyň suw üpjünçiliginiň (II tapgyr) gurluşyk-gurnama işleri üçin dürli görnüşdäki harytlary satyn almak
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

9. LOT № 192.
Baş ýaraglanyş müdirliginiň zerurlygy üçin awtomobil tehnikalarynyň idegi üçin gurallary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

10. LOT № 194.
Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň Kelif şäherçe geňeşliginiň agyz suw geçirijilerini gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

11. LOT № 195.
Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Halkara howa menziline barýan ýoluň ugrundaky gurlan 22 sany 4 gatly 40 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň daşky ulgamlarynyň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

12. LOT № 196.
Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinde lagym geçiriji ulgamynyň, S.A.Nyýazow adyndaky, Saparmyrat Türkmenbaşy etraplarynda elektrik geçiriji ulgamlarynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin dürli görnüşdäki gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

13. LOT № 197.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň serhet galasynyň düýpli-abatlaýyş işleri üçin gerek bolan dürli görnüşdäki harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

14. LOT № 202.
Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň Akýap geňeşliginiň suw geçiriji ulgamlarynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

15. LOT № 206.
«Sarahs awtoýollary» gümrük postundan Türkmenistanyň Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň serhet zolagyna çenli barýan gara ýoluň yşyklandyryşynyň elektro üpjünçiligi desgasynda gurluşyk gurnama işleri üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet Gümrük gullugy.

16. LOT № 207.
Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň binalarynyň howalandyryjy, sowadyjy we ýyladyjy ulgamlaryna tehniki hyzmatyny ýerine ýetirmek.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

17. LOT № 213.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň B.Annanow köçesiniň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

18. LOT № 215.
Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda 9 sany 4 gatly 32 öýli we 16 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň toplumyny gurmak (daşky inžener ulgamlary) üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

19. LOT № 216.
Aşgabat şäheriniň Parahat – 7/3 ýaşaýyş toplumyny gurmak (2,3,4,5-nji ýaşaýyş jaýlar) üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

20. LOT № 217.
Aşagabat şäher Saglygy goraýyş müdirligi (Magtymguly ş. 90-njy jaý) düýpli abatlaýyş işleri üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

21. LOT № 218.
Aşgabat şäheriniň Parahat – 7/3 ýaşaýyş toplumyny gurmak (12,13,14-nji ýaşaýyş jaýlar) üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

22. LOT № 219.
Gerek bolan mebel enjamlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

23. LOT № 220.
Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine üznüksiz iýmitlendiriş çeşmeleri (UPS) üçin akkumulýatorlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

24. LOT № 221.
Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Akdepe we Keýmir kör köçelerinde 4 gatly, 24 we 16 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň abadanlaşdyryş işleri üçin gerek bolan harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

25. LOT № 224.
Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrap prokuraturasynyň binasynyň durkuny täzelemek işleri üçin dürli görnüşdäki gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

26. LOT № 225.
Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň Merkez – 2 şäherçesinde bug gazanhanasynyň durkuny täzelemek işleri üçin dürli görnüşdäki gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

27. LOT № 226.
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Täzeýol geňeşliginiň çäginde täze, döwrebap şäherçä barýan ýoluň ugrunda «Han ýap» kanalyny hem-de «Zeý» kanalyny kesip geçýän köprüleriň gurluşyk-gurnama işleri üçin dürli görnüşdäki harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

28. LOT № 227.
Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Azatlyk geňeşliginiň elektrik geçiriji howa ulgamynyň durkuny täzelemek işleri üçin dürli görnüşdäki gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

29. LOT № 228.
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç şäherinde 200 orunlyk medeniýet öýüniň gurluşyk işleri üçin dürli görnüşdäki gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

30. LOT № 229.
Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň kazyýetiniň edara binasynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin dürli görnüşdäki gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

31. LOT № 230.
Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň N.Andalyp adyndaky geňeşliginiň Garamergen obasynda elektrik geçiriji howa ulgamynyň durkuny täzelemek işleri üçin dürli görnüşdäki gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

32. LOT № 231.
Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň H.Myradow adyndaky geňeşliginiň Aýlak-ýap obasynda 10/0,4 kW elektrik geçiriji howa ulgamynyň gurluşygy üçin dürli görnüşdäki gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

33. LOT № 232.
Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň A.Ataýew adyndaky geňeşliginiň A.Ataýew adyndaky obasynda 10/0,4 kW elektrik geçiriji howa ulgamynyň gurluşyk işleri üçin dürli görnüşdäki gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

34. LOT № 233.
Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň Daşoguz welaýat milli howpsuzlyk müdirligine degişli binalaryň durkuny täzelemek işleri üçin dürli görnüşdäki gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

35. LOT № 234.
Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň D.Azady adyndaky geňeşliginiň Alilioý obasynda elektrik geçiriji howa ulgamynyň durkuny täzelemek işleri üçin dürli görnüşdäki gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

36. LOT № 235.
Ahal welaýatynda suwarymly täze ýerleri özleşdirmek hem-de durkuny täzelemek we Garagum derýanyň 744-nji kilometrinde suw göteriji bekedi gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

37. LOT № 236.
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynda suw howdanynyň gurluşygyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

38. LOT № 238.
Baş üpjünçilik we tyl müdirliginiň zerurlygy üçin kir ýuwujy tozy satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

39. LOT № 243.
Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň oba ilatyny agyz suwy bilen üpjün etmek üçin Balkan welaýatynyň demirgazyk böleginiň suw üpjünçiligi. I tapgyr Gözbaş – Şor – Goçgowak – Ýanýol – Awlamyş – Tüwer suw geçirijisi üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

40. LOT № 244.
Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň ilatyny agyz suwy bilen üpjün etmek üçin Balkan welaýatynyň demirgazyk böleginiň suw üpjünçiligi Gözbaş – Şor – Goçgowak – Ýanýol – Awlamyş – Tüwer esasy suw eltiji boýunça suw düwünleri we sorujy stansiýanyň suw-gatla desgalaryna gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

41. LOT № 247.
«Balkanwelaýatagyzsuw» birleşigine degişli bolan suw sorujy we kowujy beketleriniň ýokary öndürijili we basyşly nasos enjamlarynyň elektrohereketlendirijilerini düýpli abatlaýyş işleriniň hyzmatlaryny ýerine ýetirmek.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

42. LOT № 249.
Aýratyn howply ýokanç keselleriň öňüni alyş merkeziniň UPS-i (üznüksiz iýmitlendiriş çeşmesi) abatlamak üçin ulanylýan ätiýaç şaýlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

43. LOT № 250.
Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Halkara howa menziline barýan ýoluň ugrundaky gurlan 22 sany 4 gatly 40 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň daşky ulgamlarynyň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

44. LOT № 251.
Gerek bolan gap-çanaklaryň, tehnologiki enjamlaryň görnüşlerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

45. LOT № 252.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Gäwers geňeşliginiň çägindäki täze döwrebap şäherçäniň lagym üpjünçiligi (2-nji tapgyr) desgasyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

46. LOT № 254.
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň «Maslahat» daýhan birleşiginiň Maslahat depe obasynyň suw geçiriji desgasynyň gurluşygyna gerek bolan enjamlary we gurluşyk harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň ýerine ýetiriji komitetiniň Daşoguz şahamçasy.

47. LOT № 255.
Aşgabat şäherinde Parahat – 7/3 ýaşaýyş toplumyny gurmak üçin gerek bolan harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

48. LOT № 256.
Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň çäginde ýollaryň durkuny täzelemek (Şeýdaýy köçesi) üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

49. LOT № 257.
Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň çäginde Nessiler köçesiniň durkuny täzelemek üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

50. LOT № 258.
Aşgabat şäherinde Parahat – 7/3 ýaşaýyş toplumyny gurmak (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27-nji ýaşaýyş jaýlar) üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

51. LOT № 259.
Aşgabat şäherinde Parahat – 7/3 ýaşaýyş toplumyny gurmak (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27-nji ýaşaýyş jaýlar) üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

52. LOT № 260.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumynda Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň işgärleri üçin, gurulýan 2 gatly kottej görnüşli ýaşaýyş jaýlary üçin, daşarky we içerki eltiji inžener ulgamlaryny we ýollaryny gurmak (36 sany jaýyň elektrik üpjünçilik işleri) üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

53. LOT № 261.
Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň çäginde ýollaryň durkuny täzelemek (Täçmyradow köçesi) üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

54. LOT № 270.
Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň «Garaşsyzlyk» suw çüwdüriminiň durkuny täzelemek işleri üçin dürli görnüşdäki gurluşyk harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

55. LOT № 274.
Mary welaýatynyň Ýolöten şäherinde sport mekdebiniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

56. LOT № 294.
Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň «Aşgabatýylylyk» tresti üçin awtoulaglarynyň tekerlerini satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

57. LOT № 300.
Ministrlikde elektron resminamalar dolanyşygy ulgamy üçin ýörite programma üpjünçiligini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Adalat ministrligi.

58. LOT № 310.
Mary şäheriniň Nebitdag köçesinde (TP-53) 6/0,4 kW elektrik geçirijiniň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

59. LOT № 311.
Mary şäheriniň Azady köçesinde (TP-300) 6/0,4 kW elektrik geçirijini gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

60. LOT № 318.
Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň ýeke-täk döwlet sanawynyň elektron ulgamyny döretmek üçin gerek bolan tehniki serişdeleri, enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Adalat ministrligi.

61. LOT № 319.
Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň ýeke-täk döwlet sanawynyň elektron ulgamy kompýuter programmasyny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Adalat ministrligi.

62. LOT № 348.
Mary etrabynyň Jemgyýet geňeşliginiň çäginde gurulýan täze, döwrebap şäher tipli şäherçäniň arassa agyz suw ulgamlarynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

63. LOT № 362.
Mary welaýatynyň Mary etrabynyň Diýar geňeşliginiň 600 orunlyk mekdep üçin gurluşyk harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

64. LOT № 363.
Mary welaýatynyň Mary etrabynyň «Altyn asyr» daýhan birleşiginiň Ruhubelent geňeşliginiň çäginde 10/0,4 kW elektrik geçiriji gurmak we goşmaça 250 kWa kuwwatly GKTP gurmak üçin gurluşyk harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

65. LOT № 364.
Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň «Goňur» daýhan birleşiginiň Goňur geňeşliginiň Garagoňur obasynda goşmaça 250 kWa kuwwatly 2 sany GKTP gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

66. LOT № 370.
Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň kuwwatlylygy 1 gije-gündizde 10 000 m³ bolan lagym arassalaýjy desgasynyň gurluşygy üçin enjamlary we gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

67. LOT № 372.
Balkan welaýatynyň Gumdag şäheriniň Magtymguly köçesinde 600 orunlyk orta mekdebi üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

68. LOT № 427.
Lebap welaýatynyň Halaç etrabynda kuwwatlylygy 110/35/10 kW bolan «Altyn asyr» elektrik bekediniň we 110 kW howa elektrik geçirijisiniň gurluşygy üçin gerekli gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

69. LOT № 428.

Lebap welaýatynyň Halaç etrabynda kuwwatlylygy 110/35/10 kW «Altyn asyr» elektrik bekediniň we 110 kW howa elektrik geçirijisiniň gurluşygy üçin gerekli gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

70. LOT № 439.
Daşoguz welaýatynyň şäherlerinde we etraplarynda elektrik geçiriji howa ulgamynyň gurluşyk işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

71. LOT № 441.
Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň esasy (magistral) suw eltijileriniň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

72. LOT № 442.
Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň esasy suw eltijileriniň gurluşyk işleri üçin gurluşyk harytlaryny, mebel inwentarlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

73. LOT № 443.
Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň Daşoguz welaýaty boýunça müdirligine degişli bolan binalaryň durkuny täzelemek (türgenleşik binasyny umumy ýaşaýyş jaýyna öwürmek) işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

74. LOT № 444.
Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrap kazyýetiniň edara binasynyň gurluşyk-gurnama işlerine gerekli gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

75. LOT № 445.
Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň Amyderýa geňeşliginiň obalarynda suw geçiriji ulgamynyň we geňeşligiň Öküzýap obasynyň suw üpjünçiliginiň gurluşyk işlerine gerekli gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

76. LOT № 450.
Ahal welaýatynyň «Sarahs awtoýollary» serhetýaka gümrük postunyň ýanynda gurulýan awtoduralga gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy.

77. LOT № 453.
Gullugyň hajatlary üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

78. LOT № 454.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Gäwers geňeşliginiň çägindäki täze şäherçäniň sport meýdançaly seýilgähiniň gurluşygyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

79. LOT № 456.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Gäwers geňeşliginiň çägindäki täze şäherçäniň direg diwarlarynyň (günbatar tarapynda) gurluşygyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

80. LOT № 461.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Täze durmuş obasyndaky saglyk merkeziniň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

81. LOT № 466.
Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň G.Annaýew köçesiniň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

82. LOT № 478.
Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň Ýagtylyk geňeşliginiň Boýunbaş obasyndaky saglyk merkeziniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

83. LOT № 480.
Daşoguz welaýatynyň Görogly şäheriniň suw üpjünçiliginiň (Ajyýap suw ýatagynyň guýy suw ýygnaýjysy) gurluşyk işleri üçin gurluşyk harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

84. LOT № 509.
Baş üpjünçilik we tyl müdirliginiň zerurlygy üçin goş gullugyna degişli ýüň ýorgan we beretleri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

85. LOT № 511.
Bilim-terbiýeçilik edaralary üçin mebelleri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Bilim ministrligi.

86. LOT № 525.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Gäwers geňeşliginiň çägindäki täze döwrebap şäherçaniň lagym üpjünçiligi desgasynyň gurluşygyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

87. LOT № 922.
Mary welaýat häkimliginiň edara jaýynyň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

88. LOT № 929.
Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Gurbansoltan eje köçesiniň ugrundaky «Ene mähri» meýdançasyndaky suw çüwdürimini düýpli abatlamak we abadanlaşdyrmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

89. LOT № 1139.
Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Aeroport şäherçesinde 10 sany 4 gatly 24 öýli ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy (3 sany 4 gatly 24 öýli, jemi 72 öýli) binasyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

90. LOT № 1165.
Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň Görogly şäherinden Hojakümmet daýhan birleşiginde Aeroporta çenli awtomobil ýolunyň durkuny täzelemek (bäş sany emeli desganyň durkuny täzelemek) işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

91. LOT № 1429.
Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynda gurulýan kuwwatlylygy bir gije-gündizde 40 000 m³ bolan agyz suw arassalaýjy desgasynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

92. LOT № 1455.
Aşgabat şäheriniň 1-nji kiçi etrabyndaky 1936/2 salgysynda ýerleşýän gümrük gullugyna degişli bolan iki sany gulluk ýaşaýyş jaýlarynyň transformator bekedine iki sany 1000 kWa 04/10 transformatory satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy.

93. LOT № 1579.
Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Baýkara köçesinden başlap, Murgap şossesiniň 10/0,4 kW elektrik geçirijisiniň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

94. LOT № 1618.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Täze durmuş oba saglyk merkeziniň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

95. LOT № 1634.
Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýoly we A.Nowaýy köçesiniň kesişmesiniň günorta-günbatar tarapynda sport meýdançalaryny gurmak üçin gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

96. LOT № 1639.
Lebap welaýatynyň Garaşsyzlyk etrabyndaky harby bölümiň esger ýatakhanasynyň we sport meýdançasynyň düýpli abatlaýyş işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

97. LOT № 1648.
Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky «Köpetdag» sport toplumynyň we oňa degişli bolan beýleki binalaryň durkuny täzelemegiň 2-nji ýer bölegi, 1-nji tapgyrynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi.

Bäsleşik 2019-njy ýylyň 3-nji iýunynda geçirilýär.
Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalar, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz:
Aşgabat ş., Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy.Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, 48A otag. tel. 39-46-32; 39-46-38.