Üns beriň! Bäsleşikli söwda!

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Türkmenistanyň döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakynda kanunçylygyna laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigini habar berýär.


Bäsleşikli söwdalar 2019-njy ýylyň 10-njy iýulynda sagat 10-00-da Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň jaýynda geçirilýär. Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolynyň 156-njy jaýy.


Bäsleşikli söwdada satuwa çykarylýan Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň, Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň, “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň, “Türkmengaz” döwlet konserniniň, Lebap we Mary welaýat häkimliginiň desgalarynyň sanawy.


Desgalaryň ady, ýerleşýän ýeri Desganyň görnüşi,
(işiniň ugry, gurlan ýyly)
Binalaryň meýdany,
(inedördül metr)
Başlangyç bahasy
(manat)
Hususylaşdyrmagyň şertleri
Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň desgalary
Aşgabat şäheri
1 56-njy 4 gatly 30 öýli ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatyndaky 1-nji dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumy Söwda işleri,
2017 ý.
237.20 940 640.00 Hususy eýeçilige satmak
2 56-njy 4 gatly 30 öýli ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatyndaky 2-nji dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumy Söwda işleri,
2017 ý.
297.50 1 179 766.00 Hususy eýeçilige satmak
3 56-njy 4 gatly 30 öýli ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatyndaky 3-nji dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumy Söwda işleri,
2017 ý.
273.30 1 083 799.00 Hususy eýeçilige satmak
4 56-njy 4 gatly 30 öýli ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatyndaky 4-nji dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumy Söwda işleri,
2017 ý.
297.50 1 179 766.00 Hususy eýeçilige satmak
5 56-njy 4 gatly 30 öýli ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatyndaky 5-nji dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumy Söwda işleri,
2017 ý.
237.20 940 640.00 Hususy eýeçilige satmak
6 58-nji 4 gatly 30 öýli ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatyndaky 1-nji dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumy Söwda işleri,
2017 ý.
239.50 949 761.00 Hususy eýeçilige satmak
7 58-nji 4 gatly 30 öýli ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatyndaky 2-nji dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumy Söwda işleri,
2017 ý.
307.20 1 218 232.00 Hususy eýeçilige satmak
8 58-nji 4 gatly 30 öýli ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatyndaky 3-nji dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumy Söwda işleri,
2017 ý.
273.30 1 083 799.00 Hususy eýeçilige satmak
9 58-nji 4 gatly 30 öýli ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatyndaky 4-nji dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumy Söwda işleri,
2017 ý.
307.20 1 218 232.00 Hususy eýeçilige satmak
10 58-nji 4 gatly 30 öýli ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatyndaky 5-nji dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumy Söwda işleri,
2017 ý.
239.50 949 761.00 Hususy eýeçilige satmak
11 61-nji 4 gatly 30 öýli ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatyndaky 1-nji dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumy Söwda işleri,
2017 ý.
237.20 940 640.00 Hususy eýeçilige satmak
12 61-nji 4 gatly 30 öýli ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatyndaky 2-nji dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumy Söwda işleri,
2017 ý.
297.50 1 179 766.00 Hususy eýeçilige satmak
13 61-nji 4 gatly 30 öýli ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatyndaky 3-nji dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumy Söwda işleri,
2017 ý.
273.30 1 083 799.00 Hususy eýeçilige satmak
14 61-nji 4 gatly 30 öýli ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatyndaky 4-nji dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumy Söwda işleri,
2017 ý.
297.50 1 179 766.00 Hususy eýeçilige satmak
15 61-nji 4 gatly 30 öýli ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatyndaky 5-nji dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumy Söwda işleri,
2017 ý.
237.20 940 640.00 Hususy eýeçilige satmak
16 63-nji 4 gatly 30 öýli ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatyndaky 3-nji dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumy Söwda işleri,
2017 ý.
273.30 1 083 799.00 Hususy eýeçilige satmak
17 63-nji 4 gatly 30 öýli ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatyndaky 5-nji dükany, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumy Söwda işleri,
2017 ý.
239.50 949 761.00 Hususy eýeçilige satmak
Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň desgalary
Ahal welaýaty
18 Ahal welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Gökdepe etrap söwda taýýarlaýyş önümçilik senagat kärhanasynyň 2-nji dükany, Gökdepe etrabynyň Gökdepe şäheriniň Angarbaýew köçesiniň 20-nji jaýy Söwda işleri,
1997 ý.
57.79 22 877.00 Hususy eýeçilige satmak
19 Ahal welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Tejen etrap Alyjylar jemgyýetiniň öňki Konditer sehiniň önümçilik jaýy, Tejen etrabynyň Tejen-Sarahs garaýolunyň ugrunda ýerleşýär Önümçilik,
1989 ý.
148.09 19 335.00 Hususy eýeçilige satmak
Balkan welaýaty
20 Balkan welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Esenguly etrap Alyjylar jemgyýetiniň Söwda merkezi, Esenguly etrabynyň Esenguly şäheri Söwda işleri,
2008 ý.
737.80 1 481 947.00 Hususy eýeçilige satmak
Lebap welaýaty
21 «Lebap» döwlet lomaý-bölek söwda firmasynyň Söwda merkezi, Gazojak şäheriniň «Sazakino» demir ýol bekedi Söwda işleri,
1978 ý.
569.00 35 130.00 Hususy eýeçilige satmak
22 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Köýtendag etrap alyjylar jemgyýetiniň Bazarly söwda merkezi, Köýtendag etrabynyň Garlyk şäherçesi Söwda işleri,
2013 ý.
632.90 2 554 128.00 Hususy eýeçilige satmak
23 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Türkmenabat Söwda we awtoulaglar kärhanasynyň, Kerkiçi şahamçasynyň binalary Döwletli etrabynyň Kerkiçi şäherçesi Edara binasy,
1958-1993 ýý.
1 310.90 262 343.00 Hususy eýeçilige satmak
24 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Kerki şäher alyjylar jemgyýetiniň 13-nji dükany, Kerki etrabynyň Kerki şäheriniň N.Rahmanow köçesiniň ugrunda ýerleşýär Söwda işleri,
1965 ý.
154.00 76 187.00 Hususy eýeçilige satmak
25 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Dostluk alyjylar jemgyýetiniň öňki “Amyderýa” söwda kärhanasynyň binalary Döwletli etrabynyň Amyderýa şäherçesi Söwda işleri,
1985-2005 ýý.
3 512.80 2 633 987.00 Hususy eýeçilige satmak
26 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Hojambaz alyjylar jemgyýetiniň Edara binasy, Hojambaz etrabynyň Beşir şäherçesiniň E.Kulyýewa köçesiniň 1-nji jaýy Edara binasy,
1968 ý.
266.40 57 429.00 Hususy eýeçilige satmak
27 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Hojambaz alyjylar jemgyýetiniň ýyladyşhanasy, Hojambaz etrabynyň Beşir şäherçesiniň J.Mämedow köçesiniň ugrunda ýerleşýär Önümçilik,
1996 ý.
177.00 23 219.00 Hususy eýeçilige satmak
28 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Hojambaz etrap alyjylar jemgyýetiniň çaýhana jaýy, Hojambaz etrabynyň Hojambaz şäheriniň S.Nyýazow adyndaky köçesiniň ugrunda ýerleşýär Söwda we hyzmat işleri,
1961 ý.
83.30 11 444.00 Hususy eýeçilige satmak
29 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Hojambaz etrap alyjylar jemgyýetiniň Limon ýyladyşhanasy, Hojambaz etrabynyň Kerkiçi-Farap şa ýolunyň ugrunda ýerleşýär Önümçilik,
1994 ý.
659.60 102 372.00 Hususy eýeçilige satmak
30 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Hojambaz alyjylar jemgyýetiniň Taýýarlaýyş söwda kärhanasynyň dükany, Hojambaz etrabynyň Hojambaz şäheriniň S.Nyýazow adyndaky köçesiniň ugrunda ýerleşýär Söwda işleri,
1996 ý.
50.90 7 005.00 Hususy eýeçilige satmak
31 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Garaşsyzlyk alyjylar jemgyýetiniň Ammar jaýy, Dänew etrabynyň Boýnyuzyn bekedinde ýerleşýär Ammar,
1992-2011 ýý.
453.80 285 764.00 Hususy eýeçilige satmak
32 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Pelwert alyjylar jemgyýetiniň öňki kooperatiw söwda edarasynyň jaýy, Halaç etrabynyň Pelwert geňeşliginiň Pelwert obasy Edara binasy,
1991 ý.
97.90 11 801.00 Hususy eýeçilige satmak
33 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Gazojak söwda kärhanasynyň Sowadyjy ammary, Darganata etrabynyň Gazojak şäheri Sowadyjy ammar,
1972 ý.
401.40 59 527.00 Hususy eýeçilige satmak
34 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Saýat Alyjylar jemgyýetiniň ammar jaýy, Saýat etrabynyň Saýat şäheriniň B.Serdar köçesiniň ugrunda ýerleşýär Ammar,
1968 ý.
969.70 277 298.00 Hususy eýeçilige satmak
35 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Dänew alyjylar jemgyýetiniň Unaş sehi, Dänew etrabynyň Dänew şäherçesiniň Bag köçesi Önümçilik,
2009 ý.
358.70 98 777.00 Hususy eýeçilige satmak
36 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Garaşsyzlyk alyjylar jemgyýetiniň Çörek sehi, Dänew etrabynyň Garaşsyzlyk şäherçesi Önümçilik,
1956 ý.
1 036.20 160 740.00 Hususy eýeçilige satmak
37 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Halaç alyjylar jemgyýetiniň Unaş we süýji sehi, Halaç etrabynyň Halaç şäheriniň Oguzhan köçesiniň 15-nji jaýy Önümçilik,
1978-2009 ýý.
131.00 51 786.00 Hususy eýeçilige satmak
38 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Kerki şäher alyjylar jemgyýetiniň 2-nji çörek sehi, Kerki şäheriniň Başsaka köçesi Önümçilik,
1980 ý.
492.00 120 992.00 Hususy eýeçilige satmak
39 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Hojambaz alyjylar jemgyýetiniň Çörek we unaş sehi, Hojambaz etrabynyň Hojambaz şäheriniň S.A.Nyýazow köçesi Önümçilik,
1978 ý.
317.30 74 808.00 Hususy eýeçilige satmak
40 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Köýtendag alyjylar jemgyýetiniň 1-nji çörek sehi, Köýtendag etrabynyň Köýtendag şäheriniň K.Çaryýew köçesi Önümçilik,
1932 ý.
279.80 45 659.00 Hususy eýeçilige satmak
41 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Farap etrap alyjylar jemgyýetiniň Unaş sehi, Farap etrabynyň Farap şäheriniň Kaspi gara ýolundan girilýän Zähmet köçesiniň 7-nji jaýy Önümçilik,
2011 ý.
165.90 78 321.00 Hususy eýeçilige satmak
42 Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Farap etrap alyjylar jemgyýetiniň Şöhlat sehi, Farap etrabynyň Farap şäheriniň Kaspi gara ýolundan girilýän Zähmet köçesiniň 7-nji «А» jaýy Önümçilik,
1990 ý.
414.50 60 323.00 Hususy eýeçilige satmak
43 “Lebap” döwlet lomaý bölek söwda firmasynyň 17-nji “А” dükany, Türkmenabat şäheriniň 1-nji kiçi etrapçasy Söwda işleri,
1969 ý.
203.00 26 195.00 Hususy eýeçilige satmak
Daşoguz welaýaty
44 Daşoguz welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Akdepe etrap alyjylar jemgyýetiniň Ammar jaýy, Akdepe etrabynyň Akdepe şäheriniň A.Ataýew adyndaky köçesi Ammar,
1968 ý.
460.20 79 878.00 Hususy eýeçilige satmak
45 Daşoguz welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Köneürgenç etrap alyjylar jemgyýetiniň ozalky önümçilik kärhanasynyň binalary, Köneürgenç şäheriniň Al-Horezmi köçesi Önümçilik,
1989-2003 ýý.
2 961.74 990 455.00 Hususy eýeçilige satmak
46 Daşoguz welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Daşoguz lomaý söwda bazasynyň Şöhlat sehi, S.Nyýazow adyndaky etrabyň S.Nyýazow şäheriniň Türkmenbaşy şaýoly Şöhlat önümlerini öndürmek,
1958 ý.
18 771.07 320 890.00 Hususy eýeçilige satmak
47 Daşoguz welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Daşoguz lomaý söwda bazasynyň 9-njy çörek sehi, S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň S.Rozmetow geňeşliginiň N.Şirjanow köçesiniň 3-nji jaýy Önümçilik,
2002 ý.
241.91 112 447.00 Hususy eýeçilige satmak
48 Daşoguz welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Daşoguz lomaý söwda bazasynyň 10-njy çörek sehi, S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Hasylçy geňeşliginiň B.Amanow köçesiniň 44-nji jaýy Önümçilik,
2010 ý.
155.43 46 179.00 Hususy eýeçilige satmak
49 Daşoguz welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Daşoguz lomaý söwda bazasynyň Nowruz kompleksi (8-nji çörek sehi, unaş sehi, mal soýulýan sehi, 3-nji süýji-köke sehi, edara binasy), S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Diýar daýhan birleşiginiň Andalyp obasynyň Berkarar köçesiniň 1/2-nji jaýy Önümçilik,
1960-1997 ýý.
2 209.76 1 572 634.00 Hususy eýeçilige satmak
50 Daşoguz welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Daşoguz lomaý söwda bazasynyň Mal soýulýan punkty, SA.Nyýazow adyndaky etrabynyň Nyýazow şäheriniň Senagat köçesi Önümçilik,
1999 ý.
80.30 17 854.00 Hususy eýeçilige satmak
51 Daşoguz welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Boldumsaz etrap lomaý söwda bazasynyň Gök-çäge önümçilik sehi (Gubadag etrap alyjylar jemgyýetiniň Gök-çäge önümçilik sehi), Gubadag etrabynyň Gökçäge geňeşliginiň Gökçäge obasy Önümçilik,
1981 ý.
735.37 389 651.00 Hususy eýeçilige satmak
52 Daşoguz welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Köneürgenç alyjylar jemgyýetiniň 6-njy çörek sehi, Köneürgenç etrabynyň Köneürgenç şäheriniň Azatlyk köçesiniň 8-nji jaýy Önümçilik,
1984 ý.
169.59 46 788.00 Hususy eýeçilige satmak
53 Кирпичный завод №2 Оптово-торговой базы Дашогуз Союза потребительских обществ Дашогузского велаята, по адресу: этрап им. С.А.Ниязова, генгешлик Беркарар Kerpiç öndürmek,
2006 ý.
769.29 108 022.00 Hususy eýeçilige satmak
Mary welaýaty
54 Mary welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Oguzhan etrap alyjylar jemgyýetiniň Limonad sehi, Oguzhan etrabynyň Oguzhan şäherçesi Önümçilik,
1983 ý.
1186.80 317 652.00 Hususy eýeçilige satmak
55 Mary welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Garagum etrap alyjylar jemgyýetiniň naharhana jaýy, Garagum etrabynyň Şatlyk geňeşligi Hyzmat işleri,
1985 ý.
120.60 45 033.00 Hususy eýeçilige satmak
56 Mary welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Garagum etrap alyjylar jemgyýetiniň dükany, Garagum etrabynyň Akmeýdan geňeşligi Söwda işleri,
1973 ý.
48.80 14 124.00 Hususy eýeçilige satmak
57 Mary welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Murgap etrap alyjylar jemgyýetiniň dükany, Murgap etrabynyň Şordepe daýhan birleşiginiň Ýagtylyk obasy Söwda işleri,
1966 ý.
166.90 36 202.00 Hususy eýeçilige satmak
58 Mary welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Garagum etrap alyjylar jemgyýetiniň naharhanasy, Garagum etrabynyň Tarp ýer geňeşliginiň Ýagty ýol köçesi Jemgyýetçilik iýmiti,
1992 ý.
70.30 27 149.00 Hususy eýeçilige satmak
59 Mary welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Garaşsyzlyk alyjylar jemgyýetiniň dükany, Ýolöten etrabynyň Gammarbaba geňeşliginiň 10-njy brigadasy Söwda işleri,
1978 ý.
27.70 8 030.00 Hususy eýeçilige satmak
60 Mary welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Sakarçäge etrap alyjylar jemgyýetiniň Unaş, şöhlat we çörek sehleri, Sakarçäge etrabynyň Akýap daýhan birleşiginiň çäginde, Garybata obasy Önümçilik,
1983 ý.
1 095.20 254 113.00 Hususy eýeçilige satmak
61 Mary welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň “Galkynyş” söwda merkeziniň Çörek sehi, Wekilbazar etrabynyň Goňur daýhan birleşigi Çörek we çörek önümlerini öndürmek,
1987 ý.
239.90 88 416.00 Hususy eýeçilige satmak
62 Mary welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Bagtyýarlyk etrapara söwda önümçilik kärhanasynyň 1-nji çörek sehi, Mary etrabynyň Peşanaly şäherçesi Çörek we çörek önümlerini öndürmek,
1960 ý.
258.30 54 912.00 Hususy eýeçilige satmak
63 “Merw” döwlet lomaý bölek söwda firmasynyň dükany, Mary şäheriniň Marguş köçesi Söwda işleri,
1980 ý.
88.80 30 969.00 Hususy eýeçilige satmak
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň desgalary
Balkan welaýaty
64 “Balkan azyk önümleri” kärhanasynyň dükany, Türkmenbaşy etrabynyň Belek şäherçesi Söwda işleri,
2012 ý.
182.20 162 685.80 Hususy eýeçilige satmak
Lebap welaýaty
65 «Arzuw» maldarçylyk hojalygynyň maldarçylyk fermasy, Hojambaz etrabynyň “Gyzylgum” daýhan birleşigi Mal ýatagy,
1970 ý.
988.00 51 878.40 Hususy eýeçilige satmak
Mary welaýaty
66 Serhetabat et önümleri bölümi, Serhetabat etrabynyň Serhetabat şäheriniň Gündogar toplumynyň 3-nji jaýy Et önümlerini öndürmek we gaýtadan işlemek,
2015 ý.
372.70 1 282 013.00 Hususy eýeçilige satmak
“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň desgasy
Lebap welaýaty
67 Awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýunça önümçilik birleşiginiň Bagtyýarlyk awtoussahanasy, Çärjew etrabynyň Hojagala şäherçesi Hyzmat,
2010 ý.
691.00 164 360.70 Hususy eýeçilige satmak
“Türkmengaz” döwlet konserniniň desgasy
Mary welaýaty
68 “Marygazçykaryş” müdirliginiň söwda merkezi, Oguzhan etrabynyň Şatlyk şäheriniň Gazçylar köçesiniň 51-nji jaýy Söwda işleri,
1992 ý.
5 262.60 3 644 446.00 Hususy eýeçilige satmak
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň desgasy
Ahal welaýaty
69 Bäherden tikin fabrigi, Bäherden etrabynyň Bäherden şäheriniň Mollanepes köçesiniň 2-nji jaýy Halkyň sarp edýän harytlaryny öndürmek,
1978 ý.
3 410.97 4 519 883.00 Hususy eýeçilige satmak
Daşoguz welaýaty
70 Daşoguz çeper halyçylyk kärhanasyna degişli Gurbansoltan eje adyndaky haly önümhanasy, Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň Halyçylar köçesiniň 11-nji jaýy Haly önümlerini öndürmek,
1972 ý.
670.45 511 729.64 Hususy eýeçilige satmak
Lebap welaýaty
71 Garabekewül şäheriniň senagat kärhanasy, Halaç etrabynyň Garabekewül şäheriniň Türkmenistan köçesiniň 27-nji jaýy Tikin önümlerini öndürmek,
1970 ý.
1 964.90 2 226 604.00 Hususy eýeçilige satmak
Mary welaýaty
72 Mary çeper halyçylyk kärhanasyna degişli Türkmengala haly önümhanasy, Türkmengala şäheriniň Täze ýol köçesiniň 4-nji jaýy Haly önümlerini öndürmek,
1999 ý.
2 678.93 1 584 445.50 Hususy eýeçilige satmak
73 Mary çeper halyçylyk kärhanasyna degişli Bagtyýarlyk haly önümhanasy, Baýramaly etrabynyň Bagtyýarlyk şäherçesiniň Şagadam köçesiniň 3-nji jaýy Haly önümlerini öndürmek,
2015 ý.
266.30 550 949.40 Hususy eýeçilige satmak
Lebap welaýat häkimliginiň desgalary
74 «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 2-nji gurluşyk gurnama müdirligi (Farap etrabyndaky bölümi bilen), Türkmenabat şäheriniň Aragatnaşyk bölüminiň 14 salgysy Gurluşyk gurnama işleri,
1984 ý.
6 700.00 1 636 606.80 Hususy eýeçilige satmak
75 Mehanizasiýa işleriniň ýöriteleşdirilen kärhanasy (ýanaşyk duran ammarlarynyň binalary bilen), Türkmenabat şäheriniň «Himzawod» P/O-14 salgysy Gurluşyk gurnama işleri,
1958-1988 ýý.
15 000.00 6 684 237.90 Hususy eýeçilige satmak
76 «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 3-nji ýöriteleşdirilen gurluşyk gurnama müdirligi, Türkmenabat şäheriniň Himzawod P/O-14 salgysy Gurluşyk gurnama işleri,
1976 ý.
9 700.00 9 402 504.30 Hususy eýeçilige satmak
77 «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 13-nji gurluşyk gurnama müdirligi (Görogly beg Türkmen köçesinde ýerleşýän edara jaýy we Çärjew etrabyndaky bazasy bilen bilelikde), Türkmenabat şäheriniň Ärsarybaba köçesi 52-jaýy Gurluşyk gurnama işleri,
1966-1981 ýý.
2 478.00 5 584 786.20 Hususy eýeçilige satmak
78 «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 8-nji gurluşyk gurnama müdirligi, Halaç etrabynyň Halaç şäherçesiniň S.A.Nyýazow adyndaky köçesiniň 90-njy jaýy Gurluşyk gurnama işleri,
1985 ý.
2 474.40 1 764 134.00 Hususy eýeçilige satmak
79 «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 19-njy gurluşyk-gurnama müdirligi, Döwletli etrabynyň Amyderýa şäherçesiniň S.A.Nyýazow köçesiniň 22-nji jaýy Gurluşyk gurnama işleri,
1971 ý.
3 037.70 2 868 553.80 Hususy eýeçilige satmak
Mary welaýat häkimliginiň desgasy
80 "Marygurluşyk" önümçilik birleşiginiň "Marygurluşykhyzmat" müdirliginiň binasy, Oguzhan etrabynyň Parahat şäherçesiniň Gowşuthan köçesiniň 1-nji geçelgesi Gurluşyk gurnama işleri,
2013-2015 ýý.
187.00 116 998.00 Hususy eýeçilige satmak


Bäsleşikli söwdalara gatnaşmaga Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde öz wagtynda ýüz tutma beren, öňünden ýörite tölegleri tölän hem-de bäsleşikli söwdalara gatnaşmak üçin hasaba alnan Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň raýatlary, şeýle-hem Türkmenistanyň döwlet eýeçiligine degişli däl edara görnüşli taraplary we daşary ýurtlaryň edara görnüşli taraplary çagyrylýar.
Daşary ýurtlaryň kanunçylygyna laýyklykda döredilen ýuridik şahslar, halkara guramalary, olaryň Türkmenistandaky şahamçalary we hemişelik wekillikleri eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagyna we döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagyna diňe Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Ykdysadyýeti töwekgelçiliklerden goramak agentliginiň degişli netijenamasy bolan ýagdaýynda gatnaşyp bilerler. Ýüz tutmalary kabul etmek we hasaba almak şu habaryň çap edilen güninden başlap, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde amala aşyrylýar we bäsleşikli söwdalaryň başlanmagyna 24 sagat galanda tamamlanýar. Bäsleşikli söwdalara gatnaşmagyň tertibi barada we desgalar baradaky goşmaça maglumatlar Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Emläk gatnaşyklary we telekeçiligi goldamak bölümi we degişli ugurdaş bölümlerinde berilýär. Bäsleşikli söwdalara gatnaşyjylaryň hemmesine hususylaşdyrylýan desgalar baradaky maglumatlar bilen öňünden tanyşmaga mümkinçilik berilýär.
Döwlet eýeçiligindäki obýektler onuň borçnamalary bilen bilelikde hususylaşdyrylýar.


Habarlaşmak üçin telefonlar:
Aşgabat şäherinde (+993 12) 39-46-09
/72/73/75
Änew şäherinde (+993 137) 33-0-21
Balkanabat şäherinde (+993 222) 7-89-34
Daşoguz şäherinde (+993 322) 9-10-19
9-15-10
Türkmenabat şäherinde (+993 422) 6-11-52
Mary şäherinde (+993 522) 6-06-87