Bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş (02.09.2019)

1. LOT № 4.
Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrap merkeziniň suw geçiriji ulgamlarynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

2. LOT № 6.
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň merkezi binasynyň we Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky harby institutyň 1-nji okuw binasynyň liftlerinde tehniki hyzmatlary ýerine ýetirmek.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

3. LOT № 9.
Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň Nyýazow şäher geňeşliginiň Nyýazow şäherindäki etrap hassahanasynyň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

4. LOT № 10.
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy üçin gerek bolan kompýuter enjamlarynySatyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy.

5. LOT № 11.
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň işde ulanmak uçin Xerox Work center 5330, 7120 we 7535 kysymly printerleriň ätiýaç print-katrijlerini we toner-katrijleriniSatyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi.

6. LOT № 16.
Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň Çerkezli obasyndaky 240 orunlyk orta mekdep üçin gerek bolan harytlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

7. LOT № 17.
Balkan welaýatynyň Gumdag şäheriniň Magtymguly köçesindäki 600 orunlyk orta mekdep üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

8. LOT № 23.
Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň 1-nji etrapçasyndaky 7-nji mekdebiň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

9. LOT № 29.
Lebap welaýatynyň "Farapawtoýollary" serhetýaka gümrük postunyň ýanyndaky awtoduralgada gurulýan binalardyr desgalar üçin harytlary we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy.

10. LOT № 33.
Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndaky "Türkmenbaşy" serhet birikmesiniň gurluşyk-gurnama işleri üçin dürli görnüşdäki gurluşyk harytlarynySatyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

11. LOT № 35.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Gäwers geňeşliginiň çägindäki täze, döwrebap şäherçäniň lagym üpjünçiligi (2-nji tapgyr) desgasyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

12. LOT № 40.
Ahal welaýatynyň Tejen şäherinde maýyplar we beýleki durmuş goraglylygynda aýratyn mätäçlik çekýän adamlar üçin 1 sany, 4 gatly, 48 öýli ýaşaýyş jaýynyň eltiji lagym geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

13. LOT № 41.
Ahal welaýatynyň Tejen şäherinde maýyplar we beýleki durmuş goraglylygynda aýratyn mätäçlik çekýän adamlar üçin 1 sany, 4 gatly, 48 öýli ýaşaýyş jaýynyň eltiji suw geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

14. LOT № 42.
Balkan welaýatynyň Gumdag şäheriniň Magtymguly köçesindäki 600 orunlyk orta mekdep üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

15. LOT № 44.
Aşgabat şäheriniň Garry Gulyýew köçesiniň A.Nyýazow şaýolundan B.Annanow köçesine çenli ýolunyň, 10 ýyl Abadançylyk köçesiniň Ankara köçesinden B.Annanow köçesine çenli, Görogly köçesiniň A.Garlyýew köçesinden Köşi köçesine çenli, Gurbansoltan eje şaýolunyň Köşi köçesinden Aşgabat-Gökdepe gatnaw ýoluna çenli aralygynyň durkuny täzelemek üçin gerek bolan harytlary we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

16. LOT № 46.
Aşgabat şäherinde inžener ulgamlaryny gurmak (15-nji tapgyr) üçin gerek bolan harytlary we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

17. LOT № 47.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumynda gurulýan döwrebap ýaşaýyş jaýlary üçin agyz suwy we lagym geçirijileri, şeýle hem lagym kowujy beketleri gurmak hem-de olary umumy şäher ulgamlaryna birikdirmek üçin gerek bolan harytlary we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

18. LOT № 48.
Aşgabat şäherinde Parahat – 7/3 ýaşaýyş jaý toplumyny gurmagyň çäklerinde 6,7,8,9,10,11,12,13 belgili ýaşaýyş jaýlary üçin gerek bolan harytlary we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

19. LOT № 49.
Daşoguz welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň "Kamaz" we "Maz" kysymly ýörite awtoulaglary hem-de "Belarus" kysymly traktorlary üçin gerek bolan tekerleri we akkumulýatorlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

20. LOT № 51.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň suw saklaýjy howuzlarynyň we içerki suw geçirijileriniň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

21. LOT № 52.
Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynda bir gije-gündizde 5000 m³ lagym arassalaýjy desganyň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

22. LOT № 53.
Lebap welaýatynyň Halaç etrabynda kuwwatlylygy 110/35/10 kW bolan "Altyn asyr" elektrik bekediniň we 110 kW howa elektrik geçirijiniň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

23. LOT № 54.
Aşgabat şäheriniň Garry Gulyýew köçesiniň A.Nyýazow şaýolundan B.Annanow köçesine çenli ýolunyň durkuny täzelemek üçin gerek bolan harytlary we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

24. LOT № 56.
Aşgabat şäherinde Parahat - 7/3 ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak (emulsiýa) üçin gerek bolan enjamlary we harytlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

25. LOT № 60.
Aşgabat şäheriniň orta mekdeplerine gerek bolan okuwçy partalarynySatyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Bilim ministrligi.

26. LOT № 66.
Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesiniň Asudalyk, Bitaraplyk, E.Annaýewa, Balkan köçeleriniň ugrunda paýlaýjy 9 sany GKTP we 6-0,4 kW howa elektrik giçirijini gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

27. LOT № 67.
Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesiniň 8-nji mart köçesinde kuwwatlylygy GKTP-400/6 kW we 6/0,4 kW howa ulgamyny gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

28. LOT № 68.
Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň Jebel şäherçesiniň Asudalyk, Bitaraplyk, E.Annaýewa, Balkan köçeleriniň ýaşaýjylarynyň elektrik üpjünçiligini gowulandyrmak üçin GKTP-2х400/6 kW we 6/0,4 kW elektrik geçirijilerini gurmak (Bitaraplyk, 2 etap)üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

29. LOT № 69.
Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesiniň Asudalyk, Bitaraplyk, E.Annaýewa, Balkan köçeleriniň ýaşaýjylarynyň elektrik üpjünçiligini gowulandyrmak üçin paýlaýjy 9 sany GKTP we 6/0,4 kW elektrik geçirijilerini gurmak (Balkan köçesi) üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

30. LOT № 70.
Daşoguz şäheriniň Soltan Sanjar köçesinde kuwwatlylygy 0,4 kW bolan elektrik geçiriji howa ulgamynyň gurluşygy üçin dürli görnüşdäki gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

31. LOT № 73.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda täze, döwrebap ýaşaýyş jaýlar toplumyny (1-nji etap), inžener ulgamlary we ýollary gurmak üçin gerek bolan harytlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

32. LOT № 75.
Aşgabat şäherinde Parahat - 7/3 ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak üçin gerek bolan harytlary we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

33. LOT № 91.
Daşoguz welaýat häkimliginiň "Daşoguzwelaýatagyzsuw" birleşiginiň agyz suwy desgalaryna önümçilikde gerek bolan dürli görnüşdäki harytlary we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

34. LOT № 95.
"Ahalwelaýatagyzsuw" birleşiginiň garamagyndaky müdirlikleriň hasabynda duran suw arassalaýjy desgalar, beketler hem-de dik çuň guýular üçin suw ölçeýji enjamlaryň 349-synySatyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

35. LOT № 97.
Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynda öndürijiligi gije-gündizde 20 000 m³ agyz suw arassalaýjy desganyň gurluşygyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

36. LOT № 98.
Daşoguz welaýat häkimliginiň Jemagat hojalygy birleşiginiň garamagyndaky edara-kärhanalaryň hasabyndaky ýaşaýyş jaýlary, ýyladyş desgalaryny, suwaryş ulgamlaryny, suw çüwdürimlerini abatlamak üçin gerek bolan enjamlary we harytlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

37. LOT № 101.
Magtymguly Pyragynyň 60 metrden ybarat bolan bürünç heýkelini döretmek üçin harytlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

38. LOT № 102.
Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki welaýat prokuraturasynyň edara jaýynyň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

39. LOT № 103.
Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň Gulmaç şäherçesinde saglyk öýüni gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

40. LOT № 105.
Balkan welaýatynyň Gumdag şäheriniň 43-nji kwartalynda kuwwatlylygy GKTP 2*630 kWa, 10/0,4 kW bolan elektrik geçirijileri gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

41. LOT № 106.
Balkan welaýatynyň Gumdag şäheriniň 42-nji kwartalynda 3 sany kuwwatlylygy GKTP 2*630 kWa, 10/0,4 kW bolan elektrik geçirijileri gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

42. LOT № 111.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Gäwers geňeşliginiň çägindäki täze, döwrebap şäherçäniň lagym üpjünçiligi (2-nji tapgyr) desgasyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

43. LOT № 114.
Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Günorta aýlaw ýolunyň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlarynySatyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

44. LOT № 119.
"Ahalwelaýatagyzsuw" birleşiginiň garamagyndaky müdirlikleriň hasabynda duran dik çuň guýular üçin elektrik toguny ölçeýji enjamlaryň 324-sini we transformatorlaryň 972-siniSatyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

45. LOT № 121.
"Ahalwelaýatagyzsuw" birleşiginiň garamagyndaky müdirlikleriň hasabynda duran dik çuň guýularda, suw geçiriji ulgamlarda we desgalarda gazanlary, ýylylyk, suw geçiriji we lagym ulgamyny düýpli abatlamak üçin gerek bolan harytlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

46. LOT № 122.
"Ahalwelaýatagyzsuw" birleşiginiň garamagyndaky müdirliklere gerek bolan akkumulýatory, tekerleri, dik çuň guýulary abatlamak üçin gerek bolan ESW ýerasty dik çuň suw nasoslarynyň krylçatkalaryny, kaskadlaryny, magnit elektrik puskatellerini, elektrik awtomatlaryny, elektrik rotorlaryny, elektrik şitleri, WPP-16 we WPP-25 belgili kabelleri, saralýan simleri, polat turbalary, elektrodlary, generatorlary, elektrodwigateli, duzly suwy membrana itekleýji nasoslary, polietilen turbalarySatyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

47. LOT № 123.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda täze, döwrebap ýaşaýyş jaýlar toplumyny (2-nji etap, daşarky we içerki inžener ulgamlary, desgalary, içki köçeleri, geçelgeleri we seýilgähleri) gurmak üçin gerek bolan harytlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

48. LOT № 124.
Daşoguz welaýatynyň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

49. LOT № 125.
Ahal welaýat Psihiatriýa we narkologiýa hassahanasynyň administrasiýa bölüminiň binasyny düýpli abatlamak üçin gerek bolan harytlary we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

50. LOT № 155.
Halaç etrabynyň Garabekewül şäheriniň Zelili geňeşligindäki täze, döwrebap obanyň dynç alyş (skwer) 2,3,4-nji meýdançalaryny abadanlaşdyrmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

51. LOT № 156.
Lebap welaýatynyň Darganata etrabynyň Birata şäherçesinden täze şäherçä çenli agyz suw ulgamynyň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

52. LOT № 161.
Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndaky elektrik geçiriji howa ulgamlarynyň durkuny täzelemek we gurluşyk işleri üçin gerek bolan harytlary we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

53. LOT № 163.
Daşoguz şäher yşyklandyryş kärhanasynyň hasabyndaky yşyklandyryş ulgamlary üçin gerek bolan elektrik harytlarynySatyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

54. LOT № 164.
Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky we Görogly etraplarynyň obalarynda elektrik geçiriji howa ulgamlarynyň durkuny täzelemek hem-de gurluşyk işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

55. LOT № 172.
Mary welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň düýpli gurluşyk işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlarynySatyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

56. LOT № 178.
Suwaryş hem-de şor-zeý akaba ulgamlaryny üýtgedip, gaýtadan gurmak bilen, Aşgabat şäheriniň oba hojalyk ähmiýetli ýerlerini abadanlaşdyrmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

57. LOT № 192.
Baş ýaraglanyş müdirliginiň zerurlygy we awtomobil tehnikalarynyň idegi üçin gurallarySatyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

58. LOT № 195.
Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Halkara howa menziline barýan ýoluň ugrunda gurlan, 4 gatly, 40 öýli ýaşaýyş jaýynyň 22-siniň daşky ulgamlarynyň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

59. LOT № 205.
Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň işgärlerini degişli enjamlar bilen üpjün etmek üçin gerek bolan harytlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti.

60. LOT № 213.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň B.Annanow köçesiniň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

61. LOT № 216.
Aşgabat şäheriniň Parahat – 7/3 ýaşaýyş toplumyny gurmak (2,3,4,5-nji ýaşaýyş jaýlary) üçin gerek bolan harytlary we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

62. LOT № 219.
Gerek bolan mebel enjamlarynySatyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

63. LOT № 220.
Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine üznüksiz iýmitlendiriş çeşmeleri (UPS) üçin akkumulýatorlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

64. LOT № 221.
Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Akdepe we Keýmir kör köçelerinde 4 gatly, 24 we 16 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň abadanlaşdyryş işleri üçin gerek bolan harytlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

65. LOT № 222.
Balkan welaýatynyň Ekerem-Gamyşlyja-Bugdaýly-Şahman-Orunçäge suw geçirijisi üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

66. LOT № 226.
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Täzeýol geňeşliginiň çägindäki täze, döwrebap şäherçä barýan ýoluň ugrunda «Han ýap» kanalyny hem-de «Zeý» kanalyny kesip geçýän köprüleriň gurluşyk-gurnama işleri üçin dürli görnüşdäki harytlary we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

67. LOT № 228.
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç şäherindäki 200 orunlyk medeniýet öýüniň gurluşyk işleri üçin dürli görnüşdäki gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

68. LOT № 242.
Balkan welaýatynyň Akdaş şäherçesi we Türkmenbaşy şäherçesiniň suw çatrygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

69. LOT № 245.
Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Awaza etrabyndaky binalar we desgalar toplumynyň daşky suw ulgamynyň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

70. LOT № 248.
"Balkanwelaýatagyzsuw" birleşiginiň we onuň tabynlygyndaky edara-kärhanalaryň awtoulaglaryna we tehnikalaryna gerek bolan tekerleriSatyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

71. LOT № 251.
Gerek bolan gap-çanaklaryň, tehnologik enjamlaryň görnüşleriniSatyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

72. LOT № 259.
Serdar etrabynyň Çerkezli obasynda gurulýan 240 orunlyk umumybilim berýän orta mekdebiň gurluşyk işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

73. LOT № 271.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Gäwers geňeşliginiň çägindäki täze, döwrebap şäherçäniň awtomobil ýollarynyň gurluşygy (yşyklandyrma işleri bilen ) üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

74. LOT № 294.
Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň «Aşgabatýylylyk» tresti üçin awtoulaglaryň tekerleriniSatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

75. LOT № 304.
Ahal welaýatynyň arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Aşgabat şäheriniň A.Annaýew köçesiniň 18-nji salgysynda ýerleşýän barlaghana binasyny düýpli abatlamak üçin gerek bolan gurluşyk harytlarynySatyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

76. LOT № 328.
"Awaza" milli syýahatçylyk zolagyndaky merkezi suw bekedinden "Awaza" milli syýahatçylyk zolagyndaky Hökümet rezidensiýasy, "Awaza" kongressler merkezi we sport toplumy üçin suw geçirijiniň gurluşyk işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

77. LOT № 342.
Kaka etrap hassahanasynyň barlaghana bölüminiň binasyny düýpli abatlamak üçin gerek bolan harytlary we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

78. LOT № 382.
Lebap welaýatynyň Darganata etrabynyň Darganata şäherçesindäki S.A.Nyýazow adyndaky hem-de Gurbansoltan eje seýilgählerini abadanlaşdyrmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

79. LOT № 397.
Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi üçin 1200 metr tros we 8 sany howspsuzlyk batareýasynySatyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi.

80. LOT № 398.
Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi üçin “GAZ-33027-750” 4*4 kysymly dört tekeri hereketlendirijili ýük awtoulagyny Satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi.

81. LOT № 399.
Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi üçin 10 sany kompýuter tehnikalarynyň toplumyny, 3 sany köpeldiji tehnikany hem-de turniket we wideogözegçilik ulgamynyň enjamlaryny Satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi.

82. LOT № 400.
Aşgabat şäheriniň “10 ýyl Abadançylyk” köçesiniň Ankara köçesinden B.Annanow köçesine çenli aralygyny gurmak üçin gerek bolan harytlary we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

83. LOT № 401.
Radioaktiw galyndylary ýerleşdiriji ýörite nokadyň durkuny täzelemek üçin gerek bolan harytlary we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

84. LOT № 402.
Aşgabat şäheriniň Ata Türk köçesiniň Çandybil şaýolundan Köpetdag şaýoluna çenli (2 sany awtoduralga bilen) gerek bolan enjamlary we harytlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

85. LOT № 403.
Awaza etrap Jemagat hojalygy müdirligine "Awaza" milli syýahatçylyk zologyna gerek bolan baglary, gülleri we gazon otunyň boýagynySatyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

86. LOT № 404.
Balkan welaýat Jemagat hojalygy birleşigine etrap-şäherleriň köçelerinde ýol çyzgylaryny çyzmak we ýol geçelgelerini bellik etmek işlerini ýerine ýetirmek üçin gerek bolan 60 000 (altmyş müň) kg "Betek" C 03-053 boýagynySatyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

87. LOT № 408.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda täze döwrebap ýaşaýyş jaýlar toplumyny gurmak (2-nji etap, daşarky we içerki inžener ulgamlary, desgalary, içki köçeleri, geçelgeleri we seýilgähleri, elektrik ulgamy) üçin gerek bolan enjamlary we harytlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

88. LOT № 410.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň täze, döwrebap ýaşaýyş jaýlar toplumyndaky Ýaşaýyş jaý ulanyş müdirliginiň binasy (2-nji tapgyr) üçin gerek bolan enjamlary we harytlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

89. LOT № 412.
Lebap welaýatynyň Birata etrabyndaky täze, döwrebap şäherçede ýangyn howpsuzlygy bölüminiň edara binasyny gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

90. LOT № 413.
Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň Burguçy geňeşliginiň Daýhan obasynda 0,4 kW HU-ny gurmak, GKTP 160/10 kWa desgasyny oturtmak, Beýik Türkmenbaşy etrabynyň Türkmenistan geňeşliginiň Arpa-Saý obasynda 10/0,4 kW HU-ny gurmak, GKTP-250/10 kWa desgasyny oturtmak, Daşrabat geňeşliginiň Ýagtylyk obasynda 10/0,4 kW HU-ny gurmak GKTP-250/10 kWa desgasyny oturtmak işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

91. LOT № 415.
Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Gowşuthan köçesiniň ugrunda gurulýan ýaşaýyş jaýlaryny ýylylyk bilen üpjün etmek maksady bilen, täze bug gazan jaýyny gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

92. LOT № 416.
Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Togrulbek köçesiniň ugrunda gurulýan ýaşaýyş jaýlaryny ýylylyk bilen üpjün etmek maksady bilen, täze bug gazan jaýyny gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

93. LOT № 417.

Daşoguz welaýatynyň Bötendag belentliginiň gündogar tarapynda meýdany 20 müň ga bolan ýerlerde tokaý zolagyny döretmek, 4 sany gulluk ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy üçin grek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

94. LOT № 418.
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynda gurulýan suw howdanyň ulanyş, ýaşaýyş jaýynyň we suw galdyryjy bekediniň gurluşygyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

95. LOT № 420.
Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Bitaraplyk geňeşliginiň elektrik üpjünçiligi üçin 10/0,4 kW HU-nyň gurluşygyna üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

96. LOT № 422.
Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Görogly köçesi bilen Köpetdag şaýolunyň çäginde ýerleşýän 98,7 gektar ýer böleginde damjalaýyn usulda suwaryş ulgamyny gurmak üçin gerek bolan enjamlary we harytlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Bilim ministrligi.

97. LOT № 425.
Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gündogar we Oguzhan köçeleriniň yşyklandyryş işleri, Görogly-Abadan aýlaw ýolundan Abadan ýaşaýyş toplumynyň Köpetdag köçesi aralygynyň yşyklandyryş, elektrik üpjünçilik işleri üçin gerek bolan enjamlary we harytlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

98. LOT № 429.
Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň "Şordepe" daýhan birleşiginiň Ýagtylyk, Meýletinlik obalarynda goşmaça 250 kWa kuwwatly GKTP gurmak üçin gurluşyk harytlarynySatyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

99. LOT № 430.
Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň H.Jumaýew geňeşliginde 10/0,4 kW HU-ny gurmak, goşmaça 250 kWa kuwwatly 4 sany GKTP gurmak üçin gurluşyk harytlarynySatyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

100. LOT № 431.
Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň Farap şäherçesindäki 180 orunlyk çagalar bagynyň elektrik üpjünçiligi, Halaç etrabynyň Lamma geňeşliginiň Çakmak obasyndaky 500 orunlyk orta mekdebiň daşky elektrik geçirijisini gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

101. LOT № 435.
Mary welaýatynyň Türkmengala etrap kazyýetiniň edara jaýy üçin gurluşyk harytlarynySatyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

102. LOT № 436.
Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň Nowruz-2 şäherçesindäki ýaşaýyş jaýlar toplumynda 1 sany 4 gatly 24 öýli ýaşaýyş jaýynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin dürli görnüşdäki gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

103. LOT № 437.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda täze döwrebap ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak (2-nji etap, daşarky we içerki inžener ulgamlary, desgalary, içki köçeleri, geçelgeleri we seýilgähleri) ( ýol jähekleri 100*30*18) üçin gerek bolan enjamlary we harytlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

104. LOT № 439.
Aşgabat şäheriniň 2086-njy köçesiniň 129,135,137,139,133-nji, A.Nyýazow şaýolunyň 319-njy we 321-nji, Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 573-nji, Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň 208-nji we Warşawa köçesiniň 49-njy, B.Annanow köçesiniň 124-nji we 126-njy, Arçabil şaýolunyň 30-njy jaýlarynyň sowadyş sistemasynda (çiller),dizel generatorynda we suw gyzdyrýan bug gazanlaryny hem-de ýyladyşhanada gurnalan suw enjamlaryna tehniki hyzmaty ýerine ýetirmek.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

105. LOT № 440.
Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Institutynyň, Gorag müdirliginiň, Köpetdag etrabynyň polisiýa bölüminiň, Mälikguly Berdimuhammedow adyndaky 1001-nji harby bölümiň, Uçarmansyz uçýan enjamlaryň merkeziniň, Polisiýanyň ýol gözegçiligi müdirliginiň, Sport ulag merkeziniň, Çagalar awtoşäherçesiniň, Daşoguz welaýatynyň polisiýa müdirliginiň DZ-E/8 edarasynyň edara ediş binalarynyň sowadyş sistemasynda (çiller), dizel generatorynda we suw gyzdyrýan bug gazanlarynda hem-de ýyladyşhanada gurnalan suw enjamlaryna tehniki hyzmatlary ýerine ýetirmek.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

106. LOT № 444.
Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda 4 gatly 32 öýli we 16 öýli 9 sany ýaşaýyş jaýlarynyň toplumyny gurmak (daşky inžener ulgamlary bilen) üçin gerek bolan harytlary we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

107. LOT № 445.
Aşgabat şäheriniň Parahat - 7/3 ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak üçin gerek bolan harytlary we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

108. LOT № 447.
Lebap welaýatynyň Serdarabat etrabynda bir gije-gündiziň dowamynda 30000m³ agyz suwuny arassalaýjy desga barýan daşky elektrik geçiriji ulgamyny gurmak işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

109. LOT № 448.
Lebap welaýatynyň Darganata etrabynyň Darganata şäherçesindäki Gurbansoltan eje seýilgähini abadanlaşdyrmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

110. LOT № 450.
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç şäheriniň Kemine köçesiniň elektrik geçiriji howa ulgamynyň durkuny täzelemek işleri, Köneürgenç etrabynyň Täzeýol geňeşliginiň çäginde gurulýan täze, döwrebap şäherçede täze gurulýan 2-nji lagym sorujy desganyň gurluşygy hem-de 1-nji we 2-nji lagym sorujy desgalaryndan lagym arassalaýjy desgasyna basyşly lagym geçirijisiniň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

111. LOT № 451.
Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň suw geçiriji ulgamynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

112. LOT № 452.
Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Awaza etrabynda binalar we desgalar toplumynyň daşky elektrik ulgamlarynyň gurluşygy, 110/10 kW Awaza etrap bekedi üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

113. LOT № 453.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda täze, döwrebap ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak (2-nji etap, daşarky we içerki inžener ulgamlary, desgalary, içki köçeleri, geçelgeleri we seýilgähleri) üçin gerek bolan enjamlary we harytlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

114. LOT № 459.
Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň Kerki şäheriniň köçelerindäki we geňeşlikleriniň obalaryndaky 0,4/6/10 kW HU-nyň durkuny täzelemek, GKTP desgalaryny çalyşmak, Döwletli etrabynyň geňeşlikleriniň obalarynda 0,4 kW howa elektrik geçirijisini gurmak, GKTP 400/10 kWa desgalaryny oturtmak işlerine gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

115. LOT № 461.
Aşgabat şäheriniň "Gündogar" agyz suwy bekedine barýan Gämi şäherçesiniň demirgazygynda ýerleşýän kuwwatlylygy bir gije-gündiziň dowamynda 100 müň m³ 150 müň m³ bolan agyz suw zawodlaryndan gaýdýan göwrümi 1420 mm bolan suw geçirijini kuwwatlylygy bir gije-gündiziň dowamynda 250 müň m³ bolan agyz suw zawodyndan gaýdýan göwrümi 1420 mm bolan suw geçirijä birikdirmek üçin gerek bolan enjamlary we harytlarySatyn almak
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

116. LOT № 465.
Merkezi kazyýet-lukmançylyk edarasynyň binasynyň sowadyjy, howalandyryjy we ýyladyjy ulgamlaryna yzygiderli tehniki hyzmatlary ýerine ýetirmek.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

117. LOT № 466.
Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň binalarynyň liftlerine tehniki hyzmat etmek.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

118. LOT № 470.
Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabyndaky kuwwatlylygy bir gije-gündizde 20000 m³ bolan agyz suw arassalaýjy desga gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

119. LOT № 473.
Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Jumanyýaz Hudaýbergenow adyndaky geňeşliginiň täze, döwrebap obasynyň 14-nji köçesiniň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

120. LOT № 474.
Daşoguz welaýat we şäher salgyt gullugynyň edara binasynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

121. LOT № 482.
Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň 15-nji orta mekdebiniň binasynyň düýpli abatlaýyş, bejeriş işleri üçin gerek bolan harytlary we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

122. LOT № 483.
Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň 20-nji orta mekdebiniň binasynyň düýpli abatlaýyş, bejeriş işleri üçin gerek bolan harytlary we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

123. LOT № 485.
Dürli görnüşdäki gurluşyk harytlarynySatyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

124. LOT № 488.
Serhetabat serhet birikmesiniň binalar toplumynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin gerek bolan dürli görnüşdäki harytlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

125. LOT № 490.
Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň ýerlerinden Görogly köçesi bilen Köpetdag şaýolunyň çäginde ýerleşýän 98,7 gektar ýer böleginde damjalaýyn usulda suwaryş ulgamynyň daşky elektrik üpjünçiligi boýunça gerek bolan enjamlary we harytlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Bilim ministrligi.

126. LOT № 493.
Aşgabat şäheriniň Parahat - 7/3 ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak üçin gerek bolan harytlary we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

127. LOT № 494.
Aşgabat şäheriniň Parahat - 7/3 ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak üçin gerek bolan harytlary we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

128. LOT № 544.
Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherindäki Döwlet baýdagynyň meýdançasynyň kömekçi binalarynyň we inžener ulgamlarynyň gurluşygy hem-de onuň ýanaşyk ýeriniň abadanlaşdyryş işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

129. LOT № 546.
Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň S.Türkmenbaşy köçesiniň durkuny täzelemek, abadanlaşdyryş işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

130. LOT № 550.
Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň Daşoguz köçesiniň ugrundaky 4 gatly 16 öýli ýaşaýyş jaýynyň daşky inžener ulgamlary (daşky elektrik üpjünçiligi we elektrik yşyklandyryş işleri) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

131. LOT № 555.
Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Aga Hanjaýew köçesiniň ugrundaky täze gurulýan ýaşaýyş jaýlaryň daşky elektrik geçirijisini gurmak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

132. LOT № 558.
Ýaşaýyş jaýlaryň üçeklerini düýpli abatlamak işleri üçin gerek bolan harytlary we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

133. LOT № 559.
Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynda ýerleşýän N.Andalyp seýilgähiniň durkuny täzelemek, abadanlaşdyryş işler üçin gerek bolan enjamlary we harytlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

134. LOT № 561.
Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň Suhty geňeşliginiň Mülkaman obasynyň raýaty Muhammetnur Çaryýewiň ýaşaýyş we kömekçi jaýynyň abatlaýyş işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlarynySatyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

135. LOT № 562.
Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň umumy ýaşaýyş jaýlarynyň howlusynyň yşyklandyrylyşynyň düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gerek bolan gurluşyk harytlarynySatyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Bilim ministrligi.

136. LOT № 563.
Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň baş okuw binasynda, dil we edebiýat fakultetiniň binasynda we umumy ýaşaýyş jaýlarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gerek bolan gurluşyk harytlarynySatyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Bilim ministrligi.

137. LOT № 565.
Dürli görnüşdäki gurluşyk harytlarynySatyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

138. LOT № 567.
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç şäherindäki 1500 orunlyk sport desgasynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

139. LOT № 568.
Aşgabat şäheriniň Parahat - 7/3 ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak üçin gerek bolan harytlary we enjamlarySatyn almak
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

140. LOT № 569.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumynda gurulýan döwrebap ýaşaýyş jaýlary üçin agyz suwy we lagym geçirijilerini, şeýle hem lagym kowujy beketleri gurmak hem-de umumy şäher ulgamlaryna birikdirmek üçin gerek bolan harytlary we enjamalarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

141. LOT № 570.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Garadaşaýak obasyndaky 1200 orunlyk orta mekdep üçin gerek bolan harytlary we enjamlarySatyn almak
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

142. LOT № 572.
Aşgabat şäheriniň Parahat - 7/3 ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak (28-nji belgili bug desgasy bilen) üçin gerek bolan harytlary we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

143. LOT № 573.
Aşgabat şäheriniň Parahat - 7/3 ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak üçin gerek bolan harytlary we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

144. LOT № 580.
Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň Rejepguly Ataýew adyndaky geňeşligindäki saglyk öýüniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

145. LOT № 582.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Magtymguly şaýoly bilen 2070-nji köçäniň çatyrygynda ýerleşýän seýilgähiň durkuny täzelemek, abadanlaşdyryş işlerini geçimek üçin gerek bolan harytlary we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

146. LOT № 583.
Mary welaýatynyn Tagtabazar etrap hakimliginin edara jaýyna mebel enjamlarynySatyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

147. LOT № 584.
Ýaşaýyş jaýlaryň daşky durkuny düýpli abatlamak işleri üçin gerek bolan harytlary we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

148. LOT № 585.
Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynda ýerleşýän A.S.Puşkin adyndaky seýilgähiň durkuny täzelemek, abadanlaşdyrmak üçin gerek bolan enjamlary we harytlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

149. LOT № 589.
Aşgabat şäheriniň Büzmeýin we Bagtyýarlyk etraplarynda köp gatly ýaşaýyş jaýlaryny we beýleki binalary, ýylylyk hem-de gyzgyn suw üpjünçilik ulgamyny gurmak, barlarynyň durkuny täzelemek üçin gerek bolan enjamlary we harytlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

150. LOT № 591.
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň 3-nji umumy ýaşaýyş jaýynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gerek bolan gurluşyk harytlarynySatyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Bilim ministrligi.

151. LOT № 593.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Garadaşaýak ýaşaýyş toplumynyň elelktrik üpjünçiligini gowulandyrmak üçin gerek bolan enjamalary we harytlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

152. LOT № 594.
Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde gurulmagy meýilleşdirilýän köpugurly hassahananyň Türkmenabat-Mary ýolunyň ugrunda ýerleşýän 160 orunlyk ýokanç keseller bölümine barýan ýoluň gurluşyk işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

153. LOT № 598.
Dürli görnüşdäki gurluşyk harytlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

154. LOT № 599.
Baş üpjünçilik we tyl müdirliginiň zerurlygy üçin goş emläkleriniSatyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

155. LOT № 602.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Babadurmaz obasynyň daşky we içki lagym geçirijisiniň gurluşygy üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarynySatyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

156. LOT № 603.
Mary etrabynyň Diýar geňeşliginiň Kelteler obasyndaky 600 orunlyk mekdep üçin gurluşyk harytlarynySatyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

157. LOT № 604.
Mary etrabynyn “Täze oba” daýhan birleşiginiň Täze güýç geňeşliginiň Alasakgal obasynda 10/0,4 Kw elektrik geçirijini gurmak,Täze güýç geňeşliginiň Alasakgal, Söýünaly obalarynda goşmaça 250kWa kuwwatly 2 sany GKTP gurmak üçin gurluşyk harytlarynySatyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

158. LOT № 605.
Balkanabat şäheriniň 5-nji kiçi ýaşaýyş jaýlary toplumynda 12 sany, 211-nji ýaşaýyş jaýlary toplumynda 2 sany ýaşaýyş jaýynyň elektrik ulgamyny we enjamlaryny düýpli abatlamak üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

159. LOT № 606.
Ýaşaýyş jaýlaryň daş keşbini alkobon bilen abatlamak üçin gerek bolan harytlary we enjamlarySatyn almak
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

160. LOT № 607.
Mary welaýat häkimliginiň Jemagat hojalygy birleşiginiň hasabynda duran welaýatyň şäherlerindäki we etraplaryndaky jaýlaryň daşky diwarlaryny hem-de üçeklerini abatlamak üçin gerek bolan gurluşyk harytlarynySatyn almak
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

161. LOT № 609.
Ýaşaýyş jaýlaryň daş keşbini düýpli abatlamak üçin gerek bolan harytlary we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

162. LOT № 610.
Aşgabat-Mary awtoyolunyň Duşak-Tejen aralygynyň 186-205 km böleginde, Aşgabat-Mary awtoyolunyň Tejen-Mary welaýatynyň araçägi böleginde, Mary-Aşgabat awtoýolunyň Oguzhan-Ahal welaýatynyň araçäginiň 100-122 km böleginiň gurluşyk-gurnama işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlarynySatyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi.

163. LOT № 613.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda täze, döwrebap ýaşaýyş jaýlar toplumyny gurmak (2-nji tapgyr, daşky we içerki inžener ulgamlary, desgalary, içki köçeleri, geçelgeleri we seýilgähleri, elektrik ulgamy) üçin gerek bolan enjamlary we harytlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

164. LOT № 614.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda täze, döwrebap ýaşaýyş jaýlar toplumyny gurmak (2-nji tapgyr, daşky we içerki inžener ulgamlary, desgalary, içki köçeleri, geçelgeleri we seýilgähleri) üçin gerek bolan enjamlary we harytlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

165. LOT № 615.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda täze, döwrebap ýaşaýyş jaýlar toplumyny gurmak (2-nji tapgyr, daşky we içerki inžener ulgamlary, desgalary, içki köçeleri, geçelgeleri we seýilgähleri, elektrik ulgamyny) üçin gerek bolan enjamlary we harytlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

166. LOT № 616.
Lebap welaýatynyň Magdanly şäheriniň 1-nji sorujy bekedinden Mätäji köçesine çenli suw eltijiniň gurluşyk işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

167. LOT № 617.
Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Esenmeňli geňeşliginiň Akýap obasyndaky 90 orunlyk çagalar bagynyň daşky elektrik geçirijileriniň gurluşyk işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

168. LOT № 623.
Balkan welaýatynyň Serdar şäherindäki 1-nji orta mekdebiň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

169. LOT № 626.
Aşgabat şäheriniň Garry Gulyýew köçesiniň A.Nyýazow şaýolundan B.Annanow köçesine çenli ýolunyň durkuny täzelemek üçin gerek bolan harytlary we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

170. LOT № 628.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň “Täze zaman” ýaşaýyş toplumynyň gündogar tarapyndan halkaly aýlaw ýola birikýän, uzynlygy 7800 metr bolan awtomobil ýolunyň gurluşyk-gurnama işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlarynySatyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi.

171. LOT № 630.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň “Täze zaman” ýaşaýyş toplumynyň gündogar tarapyndan halkaly aýlaw ýola birikýän, uzynlygy 7800 metr bolan awtomobil ýolunyň gurluşygy we Aşgabat-Gökdepe demirgazyk sowma awtomobil ýolunyň şäheriň Atamyrat Nyýazow şaýoly bilen G.Kulyýew köçesiniň kesişýän ýerinden başlap, Gökdepe şäheriniň günbatar tarapyna çenli böleginiň durkuny täzelemek (1 tapgyr 0-17,6 km) işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlarynySatyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi.

172. LOT № 638.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň 17-nji çagalar bagynyň binasyny düýpli abatlamak üçin gerek bolan harytlary we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

173. LOT № 644.
Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Bamy obasyndaky suw saklaýjy desganyň we içki agyz suw geçiriji ulgamyň durkuny täzelemek (1 tapgyr) üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

174. LOT № 645.
Mary, Baýramaly şäherleriniň we Baýramaly etrabynyň bilim müdirliginiň hasabynda duran mekdepleriň we çagalar bagynyň düýpli bejergi işlerini geçirmek üçin gurluşyk harytlarynySatyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

175. LOT № 646.
Dürli görnüşdäki gurluşyk harytlarynySatyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

176. LOT № 654.
Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki welaýat prokuraturasynyň edara jaýynyň durkuny täzelemek üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

178. LOT № 1452.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda ýerleşýän, kuwwatly bir gije-gündizde 15000 m³ bolan lagym arassalaýjy desganyň gurluşygyna gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlarySatyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

Bäsleşik 2019-njy ýylyň 2-nji sentýabrynda geçirilýär.
Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalar, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz:
Aşgabat ş., Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy.Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, 48A otag. tel. 39-46-32; 39-46-38.