Bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş (31.10.2019)

1. LOT № 10.
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy üçin gerek bolan kompýuter enjamlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy.

2. LOT № 11.
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň işde ulanmak uçin Xerox Work center 5330, 7120 we 7535 kysymly printerleriň ätiýaçlyk print-katrijlerini we toner-katrijlerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi.

3. LOT № 16.
Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň Çerkezli obasyndaky 240 orunlyk orta mekdep üçin harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

4. LOT № 17.
Balkan welaýatynyň Gumdag şäheriniň Magtymguly köçesindäki 600 orunlyk orta mekdep üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

5. LOT № 23.
Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň 1-nji etrapçasyndaky 7-nji mekdebiň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

6. LOT № 29.
Lebap welaýatynyň "Farapawtoýollary" serhetýaka gümrük postunyň ýanyndaky awtoduralgada gurulýan binalardyr desgalar üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy.

7. LOT № 33.
Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndaky "Türkmenbaşy" serhet birikmesiniň gurluşyk-gurnama işleri üçin dürli görnüşdäki gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

8. LOT № 35.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Gäwers geňeşliginiň çägindäki täze, döwrebap şäherçäniň lagym üpjünçiligi (2-nji tapgyr) desgasy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

9. LOT № 40.
Ahal welaýatynyň Tejen şäherinde maýyplar we beýleki durmuş goraglylygynda aýratyn mätäçlik çekýän adamlar üçin 4 gatly, 48 öýli 1 sany ýaşaýyş jaýynyň eltiji lagym geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

10. LOT № 41.
Ahal welaýatynyň Tejen şäherinde maýyplar we beýleki durmuş goraglylygynda aýratyn mätäçlik çekýän adamlar üçin 4 gatly, 48 öýli 1 sany ýaşaýyş jaýynyň eltiji suw geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

11. LOT № 42.
Balkan welaýatynyň Gumdag şäheriniň Magtymguly köçesindäki 600 orunlyk orta mekdep üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

12. LOT № 44.
Aşgabat şäheriniň Garry Gulyýew köçesiniň A.Nyýazow şaýolundan B.Annanow köçesine çenli ýolunyň, 10 ýyl Abadançylyk köçesiniň Ankara köçesinden B.Annanow köçesine çenli, Görogly köçesiniň A.Garlyýew köçesinden Köşi köçesine çenli, Gurbansoltan eje şaýolunyň Köşi köçesinden Aşgabat-Gökdepe gatnaw ýoluna çenli aralygynyň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

13. LOT № 47.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumynda gurulýan döwrebap ýaşaýyş jaýlary üçin agyz suwy we lagym geçirijileri, şeýle hem lagym kowujy beketleri gurmak hem-de olary umumy şäher ulgamlaryna birikdirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

14. LOT № 49.
Daşoguz welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň "Kamaz" we "Maz" kysymly ýörite awtoulaglar hem-de "Belarus" kysymly traktorlar üçin tekerleri we akkumulýatorlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

15. LOT № 51.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň suw saklaýjy howuzlarynyň we içerki suw geçirijileriniň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

16. LOT № 53.
Lebap welaýatynyň Halaç etrabynda kuwwatlylygy 110/35/10 kW bolan "Altyn asyr" elektrik bekediniň we 110 kW howa elektrik geçirijiniň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

17. LOT № 56.
Aşgabat şäherinde Parahat - 7/3 ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak (emulsiýa) üçin enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

18. LOT № 60.
Aşgabat şäheriniň orta mekdeplerine gerek bolan okuwçy partalaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Bilim ministrligi.

19. LOT № 66.
Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesiniň Asudalyk, Bitaraplyk, E.Annaýewa, Balkan köçeleriniň ugrunda paýlaýjy 9 sany GKTP we 6-0,4 kW howa elektrik giçirijini gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

20. LOT № 67.
Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesiniň 8-nji mart köçesinde kuwwatlylygy GKTP-400/6 kW we 6/0,4 kW howa ulgamyny gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

21. LOT № 68.
Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň Jebel şäherçesiniň Asudalyk, Bitaraplyk, E.Annaýewa, Balkan köçeleriniň ýaşaýjylarynyň elektrik üpjünçiligini gowulandyrmak üçin GKTP-2х400/6 kW we 6/0,4 kW elektrik geçirijilerini gurmak (Bitaraplyk, 2 etap)üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

22. LOT № 69.
Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesiniň Asudalyk, Bitaraplyk, E.Annaýewa, Balkan köçeleriniň ýaşaýjylarynyň elektrik üpjünçiligini gowulandyrmak üçin paýlaýjy 9 sany GKTP we 6/0,4 kW elektrik geçirijini gurmak (Balkan köçesi) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi

23. LOT № 70.
Daşoguz şäheriniň Soltan Sanjar köçesindäki kuwwatlylygy 0,4 kW bolan elektrik geçiriji howa ulgamynyň gurluşygy üçin dürli görnüşdäki gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

24. LOT № 75.
Aşgabat şäherinde Parahat - 7/3 ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

25. LOT № 91.
Daşoguz welaýat häkimliginiň "Daşoguzwelaýatagyzsuw" birleşiginiň agyz suwy desgalaryna önümçilikde gerek bolan dürli görnüşdäki harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

26. LOT № 95.
"Ahalwelaýatagyzsuw" birleşiginiň garamagyndaky müdirlikleriň hasabynda duran suw arassalaýjy desgalar, beketler hem-de dik çuň guýular üçin suw ölçeýji enjamlaryň 349-syny satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

27. LOT № 97.
Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynda öndürijiligi gije-gündizde 20 000 m³ agyz suw arassalaýjy desganyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

28. LOT № 98.
Daşoguz welaýat häkimliginiň Jemagat hojalygy birleşiginiň garamagyndaky edara-kärhanalaryň hasabyndaky ýaşaýyş jaýlary, ýyladyş desgalaryny, suwaryş ulgamlaryny, suw çüwdürimlerini abatlamak üçin enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

29. LOT № 102.
Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki welaýat prokuraturasynyň edara jaýynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

30. LOT № 103.
Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň Gulmaç şäherçesinde saglyk öýüni gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

31. LOT № 105.
Balkan welaýatynyň Gumdag şäheriniň 43-nji kwartalynda kuwwatlylygy GKTP 2*630 kWa, 10/0,4 kW bolan elektrik geçirijileri gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

32. LOT № 106.
Balkan welaýatynyň Gumdag şäheriniň 42-nji kwartalynda kuwwatlylygy GKTP 2*630 kWa, 10/0,4 kW bolan elektrik geçirijileriň 3-sini gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

33. LOT № 111.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Gäwers geňeşliginiň çägindäki täze, döwrebap şäherçäniň lagym üpjünçiligi (2-nji tapgyr) desgasyna gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

34. LOT № 114.
Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Günorta aýlaw ýolunyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

35. LOT № 119.
"Ahalwelaýatagyzsuw" birleşiginiň garamagyndaky müdirlikleriň hasabynda duran dik çuň guýular üçin elektrik toguny ölçeýji enjamlaryň 324-sini we transformatorlaryň 972-sini satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

36. LOT № 121.
"Ahalwelaýatagyzsuw" birleşiginiň garamagyndaky müdirlikleriň hasabynda duran dik çuň guýularda, suw geçiriji ulgamlarda we desgalarda gazanlary, ýylylyk, suw geçiriji we lagym ulgamyny düýpli abatlamak üçin harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

37. LOT № 122.
"Ahalwelaýatagyzsuw" birleşiginiň garamagyndaky müdirliklere gerek bolan akkumulýatorlary, tekerleri, dik çuň guýulary abatlamak üçin gerek bolan ESW ýerasty dik çuň suw nasoslarynyň krylçatkalaryny, kaskadlaryny, magnit elektrik puskatellerini, elektrik awtomatlaryny, rotorlaryny, şitleri, WPP-16 we WPP-25 belgili kabelleri, saralýan simleri, polat turbalary, elektrodlary, generatorlary, elektrodwigateli, duzly suwy membrana itekleýji nasoslary, polietilen turbalary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

38. LOT № 124.
Daşoguz welaýatynyň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

39. LOT № 125.
Ahal welaýat psihiatriýa we narkologiýa hassahanasynyň administrasiýa bölüminiň binasyny düýpli abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

40. LOT № 155.
Halaç etrabynyň Garabekewül şäheriniň Zelili geňeşligindäki täze, döwrebap obanyň dynç alyş (skwer) 2,3,4-nji meýdançalaryny abadanlaşdyrmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

41. LOT № 156.
Lebap welaýatynyň Darganata etrabynyň Birata şäherçesinden täze şäherçä çenli agyz suw ulgamynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

42. LOT № 161.
Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndaky elektrik geçiriji howa ulgamlarynyň durkuny täzelemek we gurluşyk işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

43. LOT № 164.
Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky we Görogly etraplarynyň obalaryndaky elektrik geçiriji howa ulgamlarynyň durkuny täzelemek hem-de gurluşyk işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

44. LOT № 172.
Mary welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň düýpli gurluşyk işleri üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

45. LOT № 178.
Suwaryş hem-de şor-zeý akaba ulgamlaryny üýtgedip, gaýtadan gurmak bilen, Aşgabat şäheriniň oba hojalyk ähmiýetli ýerlerini abadanlaşdyrmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

46. LOT № 192.
Baş ýaraglanyş müdirliginiň zerurlygy we awtomobil tehnikalarynyň idegi üçin gurallary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

47. LOT № 196.
Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinde lagym geçiriji ulgamyň, S.A.Nyýazow adyndaky, Saparmyrat Türkmenbaşy etraplarynda elektrik geçiriji ulgamlaryň gurluşyk-gurnama işleri üçin dürli görnüşdäki gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

48. LOT № 205.
Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň işgärlerini degişli enjamlar bilen üpjün etmek üçin gerek bolan harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti.

49. LOT № 213.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň B.Annanow köçesiniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

50. LOT № 216.
Aşgabat şäheriniň Parahat – 7/3 ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak (2,3,4,5-nji ýaşaýyş jaýlary) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

51. LOT № 219.
Gerek bolan mebel enjamlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

52. LOT № 220.
Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine üznüksiz iýmitlendiriş çeşmeleri (UPS) üçin akkumulýatorlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

53. LOT № 221.
Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Akdepe we Keýmir kör köçelerinde 4 gatly, 24 we 16 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň abadanlaşdyryş işleri üçin harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

54. LOT № 222.
Balkan welaýatynyň Ekerem-Gamyşlyja-Bugdaýly-Şahman-Orunçäge suw geçirijisi üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

55. LOT № 226.
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Täzeýol geňeşliginiň çägindäki täze, döwrebap şäherçä barýan ýoluň ugrunda «Han ýap» kanalyny hem-de «Zeý» kanalyny kesip geçýän köprüleriň gurluşyk-gurnama işleri üçin dürli görnüşdäki harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

56. LOT № 228.
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç şäherindäki 200 orunlyk Medeniýet öýüniň gurluşyk işleri üçin dürli görnüşdäki gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

57. LOT № 242.
Balkan welaýatynyň Akdaş şäherçesi we Türkmenbaşy şäherçesiniň suw çatrygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

58. LOT № 245.
Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Awaza etrabyndaky binalar we desgalar toplumynyň daşky suw ulgamynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

59. LOT № 248.
"Balkanwelaýatagyzsuw" birleşiginiň we onuň tabynlygyndaky edara-kärhanalaryň awtoulaglaryna we tehnikalaryna tekerleri satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

60. LOT № 251.
Gerek bolan gap-çanaklaryň, tehnologik enjamlaryň görnüşlerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

61. LOT № 294.
Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň «Aşgabatýylylyk» tresti üçin awtoulaglaryň tekerlerini satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

62. LOT № 318.
Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň ýeke-täk döwlet sanawynyň elektron ulgamyny döretmek üçin gerek bolan tehniki serişdeleri, enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Adalat ministrligi.

63. LOT № 319.
Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň ýeke-täk döwlet sanawynyň elektron ulgamy kompýuter programmasyny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Adalat ministrligi.

64. LOT № 328.
"Awaza" milli syýahatçylyk zolagyndaky merkezi suw bekedinden Hökümet rezidensiýasy, Kongresler merkezi we sport toplumy üçin suw geçirijiniň gurluşyk işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

65. LOT № 343.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Gäwers geňeşliginde täze döwrebap şäherçäniň awtomobil ýollarynyň gurluşygy (yşyklandyrma işleri bilen) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

66. LOT № 361.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherinde 4 gatly, 32 öýli, 5 sany döwrebap ýaşaýyş jaýynyň taslamasyny düzmek, olaryň ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

67. LOT № 394.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň zerurlyklary üçin inžener üpjünçiligine möwsümleýin idegleri geçirmek üçin dürli görnüşli boýaglary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

68. LOT № 397.
Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi üçin 1200 metr tros we 8 sany howspsuzlyk batareýasyny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi.

69. LOT № 398.
Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi üçin “GAZ-33027-750” 4*4 kysymly dört tekeri hereketlendirijili ýük awtoulagyny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi.

70. LOT № 399.
Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi üçin 10 sany kompýuter tehnikalarynyň toplumyny, 3 sany köpeldiji tehnikany hem-de turniket we wideogözegçilik ulgamynyň enjamlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi.

71. LOT № 402.
Aşgabat şäheriniň Atatürk köçesiniň Çandybil şaýolundan Köpetdag şaýoluna çenli (2 sany awtoduralga bilen) gerek bolan enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

72. LOT № 415.
Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Gowşut han köçesiniň ugrunda gurulýan ýaşaýyş jaýlaryny ýylylyk bilen üpjün etmek maksady bilen, täze bug gazan jaýyny gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

73. LOT № 416.
Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Togrulbek köçesiniň ugrunda gurulýan ýaşaýyş jaýlaryny ýylylyk bilen üpjün etmek maksady bilen, täze bug gazan jaýyny gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

74. LOT № 417.
Daşoguz welaýatynyň Bötendag belentliginiň gündogar tarapynda meýdany 20 müň ga bolan ýerlerde tokaý zolagyny döretmek, 4 sany gulluk ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

75. LOT № 418.
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynda gurulýan suw howdanynyň ulanyş, ýaşaýyş jaýynyň we suw galdyryjy bekediniň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

76. LOT № 420.
Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Bitaraplyk geňeşliginiň elektrik üpjünçiligi üçin 10/0,4 kW HU-nyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

77. LOT № 425.
Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gündogar we Oguz han köçeleriniň yşyklandyryş işleri, Görogly-Abadan aýlaw ýolundan Abadan ýaşaýyş toplumynyň Köpetdag köçesi bilen aralygynyň yşyklandyryş, elektrik üpjünçilik işleri üçin enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

78. LOT № 437.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda täze döwrebap ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak (2-nji tapgyr, daşarky we içerki inžener ulgamlary, desgalary, içki köçeleri, geçelgeleri we seýilgähleri) ( ýol jähekleri 100*30*18) üçin enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

79. LOT № 439.
Aşgabat şäheriniň 2086-njy köçesiniň 129,133,135,137,139-njy, A.Nyýazow şaýolunyň 319-njy we 321-nji, Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 573-nji, Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň 208-nji we Warşawa köçesiniň 49-njy, B.Annanow köçesiniň 124, 126-njy, Arçabil şaýolunyň 30-njy jaýlarynyň sowadyş ulgamynda (çiller),dizel generatorynda we suw gyzdyrýan bug gazanlarynda hem-de ýyladyşhanada gurnalan suw enjamlaryna tehniki hyzmaty ýerine ýetirmek.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

80. LOT № 440.
Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutynyň, Gorag müdirliginiň, Köpetdag etrabynyň polisiýa bölüminiň, Mälikguly Berdimuhammedow adyndaky 1001-nji harby bölümiň, Uçarmansyz uçýan enjamlaryň merkeziniň, Polisiýanyň ýol gözegçiligi müdirliginiň, Sport ulag merkeziniň, Çagalar awtoşäherçesiniň, Daşoguz welaýatynyň polisiýa müdirliginiň DZ-E/8 edarasynyň edara ediş binalarynyň sowadyş ulgamynda (çiller), dizel generatorlarynda we suw gyzdyrýan bug gazanlarynda hem-de ýyladyşhanada gurnalan suw enjamlaryna tehniki hyzmatlary ýerine ýetirmek.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

81. LOT № 444.
Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda 4 gatly, 32 öýli we 16 öýli, 9 sany ýaşaýyş jaýlar toplumyny gurmak (daşky inžener ulgamlary bilen) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

82. LOT № 447.
Lebap welaýatynyň Serdarabat etrabynda bir gije-gündiziň dowamynda 30000m³ agyz suwuny arassalaýjy desga barýan daşky elektrik geçiriji ulgamyny gurmak işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

83. LOT № 452.
Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Awaza etrabynda binalar we desgalar toplumynyň daşky elektrik ulgamlarynyň gurluşygy, 110/10 kW Awaza etrap bekedi üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

84. LOT № 459.
Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň Kerki şäheriniň köçelerindäki we geňeşlikleriniň obalaryndaky 0,4/6/10 kW HU-nyň durkuny täzelemek, GKTP desgalaryny çalyşmak, Döwletli etrabynyň geňeşlikleriniň obalarynda 0,4 kW howa elektrik geçirijisini gurmak, GKTP 400/10 kWa desgalaryny oturtmak işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

85. LOT № 466.
Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň binalarynyň liftlerine tehniki hyzmat etmek.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

86. LOT № 467.
Aşgabat-Türkmenbaşy awtomobil ýolunyň 559-572 km böleginiň 563,43-nji km-inde ýerleşýän demir ýoluň üstünden geçýän awtomobil köprüsine birikýän ýollaryň gurluşyk işleri üçin gerek bolan gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi.

87. LOT № 482.
Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň 15-nji orta mekdebiniň binasynyň düýpli abatlaýyş, bejeriş işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

88. LOT № 483.
Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň 20-nji orta mekdebiniň binasynyň düýpli abatlaýyş, bejeriş işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

89. LOT № 485.
Dürli görnüşdäki gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

90. LOT № 488.
Serhetabat serhet birikmesiniň binalar toplumynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin dürli görnüşdäki harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

91. LOT № 490.
Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň ýerlerinden Görogly köçesi bilen Köpetdag şaýolunyň çäginde ýerleşýän 98,7 gektar ýer böleginde damjalaýyn usulda suwaryş ulgamynyň daşky elektrik üpjünçiligi üçin enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Bilim ministrligi.

92. LOT № 517.
Balkan welaýatynyň “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyndaky Merkezi suw bekedinden Hökümet rezidensiýasynyň, Kongresler merkeziniň we sport toplumynyň suw geçirijisi üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

93. LOT № 522.
Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň kwartallarynda, kiçi şäherçelerinde, Balkan oba, Suwçy, Gazak oba ýaşaýyş toplumyndaky, 10/0,4 kW transformator beketleriniň durkuny täzelemek hem-de kabel ulgamyny geçirmek (15-nji tapgyr) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

94. LOT № 523.
Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň kwartallarynda, kiçi şäherçelerinde Balkan oba, Suwçy, Gazak oba ýaşaýyş toplumyndaky, 10/0,4 kW transformator beketleriniň durkuny täzelemek we kabel ulgamyny geçirmek (14-nji tapgyr) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

95. LOT № 543.
Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň Gülüstan şäherçesindäki (täze paýlanan mellek ýerlerde) elektrik geçiriji ulgamyň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

96. LOT № 544.
Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherindäki Döwlet baýdagynyň meýdançasynyň kömekçi binalarynyň we inžener ulgamlarynyň gurluşygy hem-de onuň ýanaşyk ýeriniň abadanlaşdyryş işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

97. LOT № 546.
Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň S.Türkmenbaşy köçesiniň durkuny täzelemek, abadanlaşdyryş işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

98. LOT № 547.
Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň N.Andalyp adyndaky geňeşliginiň Garamazy obasynyň suw üpjünçiliginiň gurluşyk-gurnama işleri üçin dürli görnüşdäki gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

99. LOT № 554.
Mary şäheriniň Aga Hanjaýew köçesiniň ugrundaky täze gurulýan ýaşaýyş jaýlaryň daşky lagym geçirijisini gurmak üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

100. LOT № 558.
Ýaşaýyş jaýlaryň üçeklerini düýpli abatlamak işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

101. LOT № 561.
Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň Suhty geňeşliginiň Mülkaman obasynyň raýaty Muhammetnur Çaryýewiň ýaşaýyş we kömekçi jaýynyň abatlaýyş işleri üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

102. LOT № 565.
Dürli görnüşdäki gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

103. LOT № 580.
Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň Rejepguly Ataýew adyndaky geňeşligindäki saglyk öýüniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

104.LOT № 583.
Mary welaýatynyn Tagtabazar etrap hakimliginin edara jaýyna mebel enjamlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

105.LOT № 585.
Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynda ýerleşýän A.S.Puşkin adyndaky seýilgähiň durkuny täzelemek, abadanlaşdyrmak üçin enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

106.LOT № 591.
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň 3-nji umumy ýaşaýyş jaýynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Bilim ministrligi.

107. LOT № 600.
Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň Daşoguz welaýaty boýunça müdirliginiň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky etrap bölüminiň edara binasynyň we gulluk ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny, enjamlaryny we esbaplary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligi.

108. LOT № 603.
Mary etrabynyň Diýar geňeşliginiň Kelteler obasyndaky 600 orunlyk mekdep üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

109. LOT № 607.
Mary welaýat häkimliginiň Jemagat hojalygy birleşiginiň hasabynda duran welaýatyň şäherlerindäki we etraplaryndaky jaýlaryň daşky diwarlaryny hem-de üçeklerini abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

110. LOT № 613.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda täze, döwrebap ýaşaýyş jaýlar toplumyny gurmak (2-nji tapgyr, daşky we içerki inžener ulgamlary, desgalary, içki köçeleri, geçelgeleri we seýilgähleri, elektrik ulgamy) üçin enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

111. LOT № 616.
Lebap welaýatynyň Magdanly şäheriniň 1-nji sorujy bekedinden Mätäji köçesine çenli suw eltijiniň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

112. LOT № 617.
Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Esenmeňli geňeşliginiň Akýap obasyndaky 90 orunlyk çagalar bagynyň daşky elektrik geçirijileriniň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

113. LOT № 623.
Balkan welaýatynyň Serdar şäherindäki 1-nji orta mekdebiň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

114. LOT № 625.
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow, Garaşsyzlyk we Bitarap Turkmenistan şaýollarynyň aralygyndaky “10-ýyl Garaşsyzlyk” seýilgähini abadanlaşdyrmak üçin enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

115. LOT № 626.
Aşgabat şäheriniň Garry Gulyýew köçesiniň A.Nyýazow şaýolundan B.Annanow köçesine çenli aralygynyň ýolunyň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

116. LOT № 638.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň 17-nji çagalar bagynyň binasyny düýpli abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

117. LOT № 641.
1.Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow şaýolunyň 265-nji ýaşaýyş jaýynyň Lahuti köçesiniň 78-nji jaýynyň aralygynda daşky yşyklandyryş işleri, A.Nyýazow şaýolunyň 293,299-njy “B” ýaşaýyş jaýynyň howly tarapynyň daşky yşyklandyryş işleri, Belinskiý köçesiniň 168-nji jaýynyň we Lahuti köçesiniň 109-njy jaýynyň aralygynda daşky yşyklandyryş işleri, Görogly köçesiniň 121-nji jaýynyň howly tarapynda abadanlaşdyryş işleri, şäheriň 30-njy kiçi etrapçasynyň 6-njy geçelgesiniň 1-nji jaýynyň we 7-nji geçelgesiniň 2-nji jaýynyň aralygynda çäreleri geçirmek üçin bassyrma gerekli harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

118. LOT № 644.
Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Bamy obasyndaky suw saklaýjy desganyň we içki agyz suw geçiriji ulgamyň durkuny täzelemek (1-nji tapgyr) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

119. LOT № 646.
Dürli görnüşdäki gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.

120. LOT № 654.
Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki welaýat prokuraturasynyň edara jaýynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

121. LOT № 659.
Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Bäherden şäheriniň başlanýan ýerinden Aşgabat-Türkmenbaşy halkara gara ýolunyň ugrunda Bäherden etraby atly döwrebap ýazgy ýerleşdirilen meýdançany we ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

122. LOT № 670.
Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň täze Halkara howa menziline barýan ýoluň ugrunda gurulýan 4 gatly, 40 öýli 22 sany ýaşaýyş jaýynyň daşky inžener ulgamlaryny we abadanlaşdyrmak işleri üçin harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

123. LOT № 679.
Lebap welaýatynyň Saýat etrabynda kuwwatlylygy bir gije-gündizde 50 000 m³ bolan agyz suw arassalaýjy desganyň gurluşyk işleri üçin harytlary we enjamalry satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

124. LOT № 680.
Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherindäki Harby hassahananyň 2 sany suw gyzdyryjy gazanly, öndürijiligi sagatda 2,79 Gkal bolan ýyladyş gazanhanasynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

125. LOT № 683.
Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Aeroport şäherçesinde 4 gatly, 24 öýli 10 sany ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

126. LOT № 684.
Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Aeroport şäherçesinde 4 gatly, 24 öýli 10 sany ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

127. LOT № 695.
Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Aeroport şäherçesindäki 4 gatly, 24 öýli 10 sany ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

128. LOT № 716.
Ýaşaýyş jaýlaryň yzky tarapyny düýpli abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

129. LOT № 726.
Lebap welaýatynyň Nyýazow şäher geňeşliginiň Nyýazow şäherindäki etrap hassahanasynyň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

130. LOT № 742.
Ahal welaýatynyň Tejen şäheriniň Döwran we Altyn halka köçeleriniň aralygynda gurulýan 2 gatly, 86 sany ipoteka ýaşaýyş jaýynyň daşky suw geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

131. LOT № 744.
TP-0986, TP-1016 we TP-2886 beketlerinde elektrik enjamlaryny gurnamak üçin enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

132. LOT № 749.
Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherindäki 4 gatly, 24 öýli 10 sany ýaşaýyş jaýynyň ýyladyşhanasynyň ýylylyk ulgamynyň enjamlaryny gurnamak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

133. LOT № 751.
Aşgabat şäheriniň 11-nji etrapçasynyň gündogar tarapynda ýerleşýän “Gündogar” suw zawodynyň suw ätiýaçlyk howuzlarynyň düýpli täzelemek we gurlup gutarylmadyk göwrümi 10000m³ bolan suw howuzynyň gurluşygyny doly tamamlamak hem-de goragyň talaplaryna laýyk edip abadanlaşdyrmak, iki sany hersi 1000m³ bolan ýerasty suw howuzlarynyň düýpli tehnologik enjamlar bilen bilelikde durkuny täzelemek, şäheriň ýaşaýyş toplumynyň köpgatly ýaşaýyş jaýlaryny agyz suw bilen üpjün etmek üçin 30 sany suw sorujy bekediň we agyz suw arassalaýjy desgalaryň hem-de (kuwwatlylygy 150 müň m³/gg bolan “Gündogar” arassalaýjy desgalary), radioaktiw galyndylary ýerleşdiriji ýörite nokadyň durkuny täzelemek, şäherde inžener ulgamlaryny gurmak (15 tapgyr) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

134. LOT № 758.
Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabyndaky Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalar institutynyň günbatar tarapynda seýilgäh gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

135. LOT № 778.
Mary welaýatynyň Mary etrabynyň Jemgyýet geňeşliginiň çäginde gurlan täze, döwrebap şäherçäniň içki abadanlaşdyryş, gum-gazuw işleri we şäherçäniň ýaşaýjylarynyň mellek ýerlerini suwarmak üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

136. LOT № 789.
Mary welaýatynyň Mary etrabynyň Diýar geňeşliginiň Kelteler obasyndaky 600 orunlyk mekdep binasy üçin mebel, okuw enjamlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

137. LOT № 791.
Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň täze Halkara howa menziline barýan ýoluň ugrunda gurulýan 4 gatly, 40 öýli 22 sany ýaşaýyş jaýynyň daşky inžener ulgamlaryny abadanlaşdyrmak üçin harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

138. LOT № 794.
Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşliginiň Ýüpek ýoly köçesiniň ugrunda gurulýan 1 gatly 11 sany ýaşaýyş jaýynyň daşarky elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

139. LOT № 795.
Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşliginiň Abadan köçesiniň ugrunda gurulýan 1 gatly 11 sany ýaşaýyş jaýynyň daşarky elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

140. LOT № 796.
Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşliginde gurulýan 1 gatly 44 sany ýaşaýyş jaýyna barýan 10 kW daşky eltiji elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

141. LOT № 797.
Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşliginiň Watan köçesiniň ugrunda gurulýan 1 gatly 22 sany ýaşaýyş jaýynyň daşarky elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

142. LOT № 810.
Aşgabat şäherinde Magtymguly Pyragynyň täze ýadygärligini gurmak üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

143. LOT № 813.
Mary welaýatynyň Serhetabat şäherçesindäki 10/0,4 kW elektrik geçirijiniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

144. LOT № 814.
Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň "Serhetçi" daýhan birleşiginiň "Serhetçi" bölegindäki PS-dan F-35 WL-10 kW elektrik üpjünçiligi üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

145. LOT № 815.
Mary welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň binasynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

146. LOT № 818.
Mary welaýatynyň Mary etrabynyň Diýar geňeşliginiň Kelteler obasyndaky 600 orunlyk mekdep üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

147. LOT № 819.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Gäwers geňeşliginiň çägindäki täze, döwrebap şäherçäniň lagym üpjünçiligi desgasy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

148. LOT № 822.
Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Kaka şäherçesiniň Ýüzbaşy ýaşaýyş toplumynyň Saglyk merkeziniň eltiji elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

149. LOT № 823.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Halkara karantin merkezine barýan ýoluň gurluşygy (yşyklandyrma işleri bilen) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

150. LOT № 824.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Halklaryň dostlugy köçesiniň durkuny täzelemek (yşyklandyrma işleri bilen) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

151. LOT № 829.
Lebap welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň Polisiýa ýol gözegçiligi bölüminiň ýanyndaky Awtoulaglaryň tehniki ýagdaýyny anyklaýan merkeziniň Türkmenabat şäheriniň 2-nji senagat zolagynyň çäginde gurulýan täze binasyna barýan ýoluň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

152. LOT № 831.
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Abadan geňeşliginiň Bereket obasynyň Gorkut, Garagum köçeleriniň elektrik geçiriji howa ulgamynyň durkuny täzelemek we S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Jumanyýaz Hudaýbergenow adyndaky geňeşligindäki täze, döwrebap obanyň 3-nji lagym sorujy desgasynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

153. LOT № 833.
Kerki etrabynyň 3-nji orta mekdebiniň binasyny düýpli abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

154. LOT № 834.
Farap etrabynyň 18-nji orta mekdebiniň binasyny düýpli abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

155. LOT № 836.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň "Nowruz" ýaýlasynyň töwereginde ýerleşýän ýer böleginiň tokaý zolagyndaky damjalaýyn suwaryş ulgamynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

156. LOT № 838.
Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň çäginde gurluşygy alnyp barylýan Akdaş we Türkmenbaşy şäherçeleri üçin suw çatrygy desgasy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

157. LOT № 839.
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk unwersitetiniň esasy binasynyň ýarym ýerzemininde, 6-njy okuw binasyndaky harby kafedrada, mehanizmleşdirme ussahana fakultetinde, mejlisler binasynda, naharhana binasynda, 1-nji, 5-nji, 6-njy umumy ýaşaýyş jaýlarynda ýangyn signalizasiýasyny habar beriji we uniwersitetiň esasy binasynda wideogözegçilik ulgamlaryny gurnamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

158. LOT № 840.
Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Awaza etrabynyň binalar we desgalar toplumynyň daşky suw ulgamynyň gurluşyk desgasy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

159. LOT № 842.
Balkan welaýatynyň Hazar şäheriniň lagym geçirijileriniň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

160. LOT № 843.
Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň Nyýazow şäherçesindäki 0,4 KW elektrik geçirijiniň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

161. LOT № 847.
Aşgabat şäheriniň Köşi ýaşaýyş jaý toplumynyň günbataryndaky 68 sany ýaşaýyş jaýlar toplumynyň daşky eltiji inžener ulgamlaryny gurmak (podstansiýa, ZRU, ATS) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

162. LOT № 848.
Büzmeýin etrabynyň Görogly köçesiniň Gökje-Bagyr aýlaw ýolundan Jülge aýlaw ýolunyň aralygynyň ýşyklandyryş hem-de elektrik üpjünçilik ulgamlaryny gurmak, Gündogar we Oguz han köçeleriniň yşyklandyryş işleri üçin enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

163. LOT № 849.
Aşgabat şäheriniň 2070-nji (Tähran) köçesiniň inžener ulgamlary bilen bilelikde durkuny täzelemek (2-nji tapgyr) üçin enjamlary we harytlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

164. LOT № 850.
Aşgabat şäheriniň A.Berdiýew köçesiniň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

165. LOT № 851.
Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň, A.Berdiýew we H.A.Ýasawy köçeleriniň ugrunda ýerleşýän gonamçylygyň daşky haýatynyň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

166. LOT № 852.
Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň ugrundaky Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkeziniň arka tarapynda bag nahallaryny ekmek, abadanlaşdyrmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

167. LOT № 853.
Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynda gurulýan kuwwatlylygy bir gije-gündizde 20 müň m³ bolan suw arassalaýjy desga üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

168. LOT № 856.
Mary welaýatynyň Mary etrabynyň Jemgyýet geňeşliginiň çäginde gurulýan täze, döwrebap şäher tipli şäherçäniň arassa agyz suw ulgamlarynyň täze gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.

169. LOT № 857.
Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň kazyýetiniň edara binasynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

170. LOT № 858.
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç şäheriniň N.Andalyp adyndaky, Agzybirlik we Şeýdaýy köçeleriniň elektrik geçiriji howa ulgamynyň durkuny täzelemek, S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň Jumanyýaz Hudaýbergenow adyndaky geňeşliginiň çägindäki täze, döwrebap obadaky 2-nji, Köneürgenç etrabynyň Täzeýol geňeşliginiň çägindäki täze, döwrebap şäherçedäki 2-nji lagym sorujy desgalaryň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

171. LOT № 859.
Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Şatlyk geňeşliginiň Şabatly obasynyň (Serhetýaka) elektrik geçiriji howa ulgamynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

172. LOT № 862.
Lebap welaýatynyň Saýat etrabyndaky kuwwatlylygy bir gije-gündizde 50 000 m³ bolan agyz suw arassalaýjy desganyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.

173. LOT № 864.
Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde ýerleşýän Lebap welaýat gümrükhanasynyň edara jaýynda ýangyn habar beriş ulgamlaryny we enjamlaryny gurnamak üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet Gümrük gullugy.

174. LOT № 866.
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň okuw binalaryna gerek bolan mebel harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

175. LOT № 867.
Lagym üpjünçiligini gowulandyrmak (Ýasmansalyk ýaşaýyş toplumynyň, Abadan köçesiniň lagym kollektoryna birikdirmek) üçin gerek bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

176. LOT № 868.
Aşgabat şäheriniň Parahat - 7/3 ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

177. LOT № 884.
Türkmenistanyň bellige alyş ulgamyny kämilleşdirmek, ýurdumyzyň ýuridik şahslaryny resmi taýdan bellige almak işine gatnaşýan edaralaryň işini özara ýakyndan utgaşdyrmak, olaryň arasyndaky resminama dolanyşygyny düýpli döwrebaplaşdyrmak we dolulygyna elektron görnüşine geçirmek maksady bilen, ýuridik şahslary döwlet tarapyndan bellige almak boýunça taýýarlanan elektron resminamalar dolanyşygy (единное окно) programma üpjünçiligini satyn almak we ornaşdyrmak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi.

178. LOT № 894.
Döwletiň býujetini taýýarlamak, dolandyrmak we makroykdysady çaklamalary ýerine ýetirmek hem-de Gaznanyň töleg ulgamyny kämilleşdirmek bilen bagly (Aşgabat şäher we welaýatlardaky müdirliklerine) gerek bolan derejede serwer, kompýuter tehnikalaryny, goşmaça zerur enjamlaryny, programma üpjünçiligini satyn almak we ornaşdyrmak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi.

179. LOT № 895.
"Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny" durmuşa geçirmegiň çäklerinde ministrligiň merkezi edara binasynda we Aşgabat şäher, welaýatlardaky müdirlikleri we olaryň tabynlygyndaky bölümleri goşmak bilen resminamalarynyň (hatlarynyň) kämilleşdirilen elektron dolanyşygy ulgamy programma üpjünçiligini satyn almak we ornaşdyrmak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi.

180. LOT № 1253.
Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Jumanyýaz Hudaýbergenow adyndaky geňeşliginiň çägindäki täze, döwrebap obada täze 3-nji lagym sorujy desgany gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

181. LOT № 1255.
Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Jumanyýaz Hudaýbergenow adyndaky geňeşliginiň çägindäki täze, döwrebap obada täze 2-nji lagym sorujy desgany gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary saty almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

Bäsleşik 2019-njy ýylyň 31-nji oktýabrynda geçirilýär.
Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalar, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz:
Aşgabat ş., Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy.Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, 48A otag. tel. 39-46-32; 39-46-38.